Aktualita
18. 10. 2016

Konference TPEB ČR - " AKTUÁLNÍ VÝZVY V OBLASTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY“

Technologická platforma "Energetická bezpečnost ČR" (TPEB ČR) pořádala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 13. října konferenci s názvem

" AKTUÁLNÍ VÝZVY V OBLASTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY "

Konference se konala pod záštitou Podvýboru pro energetiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Záměr konference bylo prezentovat silný potenciál firem a institucí, členů Platformy v období, kdy problematika bezpečnosti se stává stále více důležitou. Přizvány byly i instituce, které nejsou přímo členy, ale problematikou se aktivně zabývají. Platforma jako PPP projekt oslovila celou škálu mimořádných témat s návrhy na jejich řešení. Tato problematika byla posuzována i s možností spolupráce v rámci regionu, česko-slovenského, resp.V4+. Zmíněna byla i komunikace na vysoké úrovni s představiteli EK a praktické kroky, které se v této oblasti budou dále podnikat.

Konference se zúčastnili významní hosté, pan Ing. Jiří Havlíček, MBA, 1. náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a pan Ing. Václav Klučka, poslanec a člen Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Předseda správní rady TPEB ČR, kteří pronesli úvodní slovo.

Dalšími významnými hosty konference, kteří přednesli své příspěvky, byli pan doc. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., prorektor Žilinské univerzity v Žilině, SR, pan Ing. Andor Šándor, generál v záloze a bezpečnostní poradce pro hrozby terorismu a plk. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D., z Fakulty vojenských technologií, UNOB v Brně.
Moderování konference se ujal pan Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D., Místopředseda správní rady TPEB ČR.

Program konference byl koncipován do dvou bloků, kde přednesli své přednášky jak členové TPEB ČR, tak odborníci z dalších institucí a firem.

První blok byl věnován prezentaci subjektů z oblasti Vědy a výzkumu a jejich aktivitám na půdorysu spolupráce firem a univerzit zprostředkované TPEB ČR. Své příspěvky zde prezentovali zástupci těchto odborných institucí:

Za Universitu Tomáše Bati Zlín, na téma aktuální trendy v bezpečnostním výzkumu, vystoupil pan Ing. Martin Hromada, Ph.D., odborný asistent Ústavu bezpečnostního inženýrství , za VŠB - TU Ostrava, na téma Resilience, prezentoval pan doc. Ing. David Řehák, Ph.D., za ČVUT Praha, na téma Smart Cities, vystoupil pan doc. Ing. Václav Jírovský, CSc., z Fakulty dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. Za Univerzitu obrany Brno, na téma Zodolňování objektů kritické infrastruktury, vystoupil pan plk. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D., vedoucí Katedry ženijních technologií při Fakultě vojenských technologií, za ÚJV Řež, a. s., prezentoval pan Ing. Jiří Žďárek, CSc., viceprezident pro rozvoj podnikání. Na závěr tohoto bloku vystoupil JUDr. Richard Hlavatý, Předseda výkonného výboru TPEB ČR na téma Plán Centre of Excellence – dlouhodobá strategie Platformy a financování projektů.

Druhý blok byl věnován tematickým firemním prezentacím, a to především technologickým řešením v oblasti řešení problémů kritické infrastruktury. V tomto bloku prezentovali zástupci těchto firem:

Za společnost ČEPS a.s., vystoupil pan PhDr. Martin Bílek, Ph.D., bezpečnostní ředitel, za společnost CNS a.s., vystoupil pan Bc. Pavel Kurka, místopředseda představenstva. Dále vystoupil pan Mgr. Pavel Bělohradský, generální ředitel JEAN PAUL WHITECASTLE, za společnosti DELTA ETS energo s.r.o. & JEAN PAUL WHITECASTLE, spol. s r.o., za společnost ERA a.s., pan Mgr. Pavel Kuthan, vedoucí obchodního oddělení, za společnost Monet+, a.s., pan Bc. Libor Šmíd, vedoucí obchodní skupiny G&C, za společnost NESS Czech, s.r.o., vystoupil pan Ing. Martin Kult, viceprezident pro strategii, za společnost TTC Marconi, s.r.o., pan Ing. Martin Bajer, ředitel, za společnost Unicorn Systems, a.s., pan Ing. Marián Bártl, ředitel produkční divize a na závěr tohoto bloku vystoupil pan Mgr. Jiří Protiva,
ředitel státního podniku Vojenský technický ústav, s.p..

Závěrečné slovo, jménem Ing. Milana Urbana, Předsedy podvýboru pro energetiku, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, přednesl pan Ing. Aleš Cincibus, Místopředseda správní rady TPEB ČR.

Technologická platforma "Energetická bezpečnost ČR" by chtěla touto cestou poděkovat všem zúčastněným hostům a členům TPEB ČR za jejich nesmírně přínosná a zajímavá vystoupení a prezentace, kterými významně přispěli k řešení problematiky aktuálních témat v oblasti kritické infrastruktury, a to především v rámci možností její ochrany proti současným a budoucím hrozbám, která je velice aktuální. Široké spektrum přednesených příspěvků ukázalo komplexnost této oblasti, její provázanost a zároveň potvrdilo existenci spolupráce mnoha odvětví výzkumné činnosti s odborníky z různých průmyslových odvětví.

Fotogalerie

DSC_1

Obrázek 1 z 93

Přílohy

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right