Aktualita
14. 4. 2015

Úspěšné završení projektu Energetická a kybernetická bezpečnost ČR s mezinárodním přesahem

Vážení členové Technologické platformy „Energetická bezpečnost ČR“,

Chtěli bychom vám touto cestou oznámit, že byl úspěšně zakončen a vyúčtován projekt "Energetická a kybernetická bezpečnost „, který byl zahájen 1. dubna 2013 a jeho vlastní realizace trvala do 31. prosince 2014. Tento projekt byl spolufinancován z dotace ze strukturálních fondů ČR - Operačního programu Podnikání a innovace.

Realizace projektu probíhala v souladu s Implementačním plánem a v rámci naplňování Strategické výzkumné agendy. V rámci první etapy projektu došlo prostřednictvím analýz stávajícího stavu daných oblastí k identifikaci klíčových priorit, které byly nadále rozvíjeny v dalších etapách v rámci expertních analýz, studií či projektových žádostí. Ve druhé etapě pak byla v rámci studií rozvinuta problematika standardizace spojená s těmito prioritami. Tato expertní činnost umožnila přikročit ve třetí fázi k iniciaci projektových žádostí a k formování národních a mezinárodních konsorcií. Součástí aktivit v rámci „projektové“ třetí etapy bylo i rozšíření portfolia institucí spolupracujících s TPEB. Finální čtvrtá etapa pak v návaznosti na předchozí etapy věnovala pozornost problematice legislativy. Do čtvrté etapy se výrazně přenesla také projektová dynamika, která charakterizovala etapu třetí, a která pokračuje i po skončení projektu v roce 2015.

Ve sledovaném období realizace projektu realizační tým dvojím způsobem naplnil vytyčené projektové cíle. První představovala aktivita spojená s přípravou projektových žádostí pro národní i mezinárodní programy. TP v maximální míře využila možností, které v rámci časového harmonogramu umožnily dostupné výzvy v národních a mezinárodních programech. V době formulování projektových cílů TP počítala s vypsáním plánovaných výzev v rámci národních programů Bezpečnostní výzkum (BV) MV ČR a agentury TAČR. Tyto výzvy se v roce 2014 nerealizovaly, proto TP využila možnosti veřejné soutěže vyhlášené v rámci MPO ČR, kam podala projekt zaměřující se na expertní vzdělávání v energetice (OPPI). V rámci realizace projektu proběhla i komplexní příprava projektu, který byl podán do programu BV MV ČR hned začátkem ledna 2015 v návaznosti na dříve avizovanou výzvu z listopadu 2014. Z původně plánovaných 3 projektů v tuzemských výzvách, byly tedy realizovány 2. Naopak, bylo možno využít prostor mezinárodních programů a výzev. Výsledkem této činnosti jsou především 3 přijaté projektové žádosti podané v rámci programu EU Horizont2020, ale také 2 projekty, které se soustředily na stimulaci spolupráce v oblasti inovativního managementu (Mezinárodní Visegradský Fond). Dá se tedy konstatovat, že z původního záměru podat žádosti a účastnit se 5 projektů se TP angažovala v 7- mi projektech. Druhá část aktivit se zaměřovala na legislativní kontext ochrany kritické infrastruktury, kde se tým soustředil na dopady a implementaci Kybernetického zákona a analýzu oblastí, kde existuje nedostatečná či problematická regulace. TPEB také nadále naplňovala další ze svých cílů, jež je také ukotven v SVA a IAP, který představuje aktivita ve vztahu k expertní i veřejné diskuzi prostřednictvím organizace workshopů a konferencí a aktivní spolupráce na odborných veřejných akcích relevantních subjektů. Platforma tak prakticky vstoupila do jednoho z klíčových procesů týkajícího se kybernetické bezpečnosti v rámci ochrany kritické infrastruktury v souvislosti se zmíněným Kybernetickým zákonem, který platí od 1. 1. 2015, ale současně dále rozvíjí aplikace a systémy na jeho zajištění u firem a institucí s nedávno přijatou strategií o kybernetické bezpečnosti v gesci NBÚ.

Kromě výše uvedených projektových aktivit se TPEB ČR aktivně účastnila v pracovních skupinách následujících subjektů formou delegovaných zástupců:

ERNCIP (European Reference network for Critical Infrastructure protection) - Zástupce TPEB je ve skupině ERNCIP Industrial Automated Control Systems and Smart Grids Thematic Group - TPEB vyplnila za ČR závěrečnou zprávu o působení v ERNCIPU v letech 2013-14, na základě které se dále rozvíjí spolupráce mezi ERNCIPem a TPEB. Kontinuita dlouhodobé činnosti, velmi pozitivně hodnocená orgány EK trvá. Probíhá ve spolupráci s GŘ Hasičského záchranného sboru ČR. Nejbližším dalším termínem společné účasti je 2nd ERNCIP konference ve dnech 16. -17.dubna 2015 v Bruselu.

CEN/CENELEC - TPEB má zástupce v „Koordinační skupině kybernetické bezpečnosti“ - standardizační aktivity spojené se zkušeností z CEN/CENELEC byly součástí plánovaných aktivit TPEB v ICT a CBRN projektu H2020. Zde je třeba zmínit rovněž dlouhodobou spolupráci a pravidelné konzultace s Úřadem pro normalizaci, metrologii a standardizaci při MPO ČR a také s Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti při MO ČR.

EOS (European Organisation on Security) - TPEB je v pozorovatelské roli, zúčastnila se schůzek koordinačních evropských konsorcií, která jsou s EOS spojená. Součástí těchto schůzek byla i účast na konferenci Archimedes (2x, naposledy v prosinci 2014). Na připravovaném projektu Aegis. TPEB ČR je přizvána k účasti na další fázi probíhajícího projektu CYSPA (the European Cyber Security Protection Alliance.)

Čerpání rozpočtu projektu důsledně vycházelo z přijatého rozpočtu. Snahou realizačního týmu bylo zajistit úspěšnou realizaci projektu dosažením maximální odbornosti při realizaci cílů projektu a zároveň zajistit hospodárné čerpání rozpočtovaných prostředků. Bylo dosaženo nastavených projektových cílů, výsledků a výstupů a s minimálními vynaloženými náklady, které činily jen 56 % s předpokládaných výdajů.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem členům realizačního týmu, všem odborným spolupracovníkům, kteří se aktivně podíleli na realizaci tohoto komplexního projektu, zároveň bychom chtěli poděkovat všem členům TPEB ČR, kteří umožnili realizaci tohoto projektu a v neposlední řadě i pracovníkům agentury CzechInvest za jejich odborný dohled a poradenství.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right