Aktualita
21. 9. 2014

TPEB vstoupila do třech konsorcií v programu H2020

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“
Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“
JUDr. Richard Hlavatý

TPEB vstoupila do třech konsorcií v programu H2020

V souladu se svým dlouhodobým strategickým směřováním TPEB vstoupila do třech projektových konsorcií, která se ucházejí o podporu v programu Horizont 2020 (H2020). První dvě projektové žádosti v rámci struktury H2020 směřují do oblasti výzkumu a inovací, kde se spojuje složka inovativního výzkumu s tržním uplatněním konkrétních technologií. Třetí pak usiluje o podpora spolupráce mezi výzkumnými institucemi v oblasti aplikovaného výzkumu. Projektové žádosti tak počítají nejen s podporou výzkumu, ale také s vytvořením obchodní a marketingové strategie, která má vést ke konkrétnímu uplatnění dané technologie. V důrazu na praktické uplatnění inovací se H2020 liší od svých předchůdců – rámcových programů (FP – Framework program).

Svým rozsahem obě projektové žádosti spadají mezi potenciálně největší projekty, kde se objem požadovaných prostředků pohybuje kolem 10-ti milionů eur. Vzhledem k inovativnímu charakteru obou projektů žádný z nich nepočítá s kofinancováním, resp. počítá se 100% financováním ze strany EU.

Prvním projekt, do kterého TPEB vstoupila jak partner, představuje CySmart – Adaptive Cyber Security for Low Resource Wireless Communications Systems. V čele projektového konsorcia stojí University of Sheffield a jeho součástí jsou výzkumné organizace a firmy ze Spojeného království, Německa, Rakouska, Francie a České Republiky. Z české strany na projektu kromě TPEB participují i VUT Brno a společnost Monet+. Cílem projektu je představit adaptivní řešení kybernetické bezpečnosti wireless ICT systémů kombinujících inovativní zabezpečení na úrovni kryptografické bezpečnosti i fyzické bezpečnosti. Součástí projektu je i ověření konceptu adaptivní bezpečnosti v reálném prostředí.

Druhý projekt, který vznikl za účasti TPEB – OPTIMUS – Bringing Order to Chaos during MassiveVictim CBRN Incidents, směřuje do oblasti ochrany v případě CBRN incident. V kontextu přípravy tohoto projektu TPEB navázala spolupráci s Fakultou vojenského zdravotníctví Univerzity obrany, Vojenským výzkumným ústavem, Centrem biologické ochrany Těchonín a Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany. Konsorcium vede řecká odnož britské společnosti EXUS, která má s evropskými projekty velmi bohaté zkušenosti. Cílem projektu je vytvořit UAV/UGV technologii, která by efektivně asistovala záchranným složkám v případech CBRN incidentů.

Projektové konsorcium má celkem 27 členů, kteří pocházejí z Řecka, Francie, Španělska, Norska. Itálie, Nizozemí, Kypru a České republiky. Početné konsorcium reflektuje skutečnost, že jeho součástí jsou vývojářské firmy, výzkumné instituce, ale i záchranářské struktury. Součástí projektu jsou i demonstrační piloty, v rámci kterých proběhne simulace C/B/R/N incidentu a následný zásah profesionálních záchranných složek, které budou využívat vyškoleny k využití technologie OPTIMUS. V ČR proběhne simulace biologického incidentu v Centru biologické ochrany v Těchoníně, které představuje v této oblasti špičkovou infrastrukturu. Podporu projektu z české strany vyjádřily i Generální ředitelství hasičského záchranného sboru, Fakultní nemocnice v Hradci Králové (spádová fakultní nemocnice pro Těchonín) či město Hradec Králové. Zájem o demonstrační workshop projevila také Evropská obranná agentura, mezi jejíž priority oblast CBRN dlouhodobě patří.

Pokud bude projekt podpořen, role TPEB bude opět spočívat v exploatační a diseminační roli spojené s iniciativami na úrovni koncových uživatelů, přičemž důraz bude kladen i na workshopy uspořádaní v institucích EU a NATO. Podobně jako v předchozím projektu bude využit expertní potenciál UNMZ v oblasti standardizace a certifikace, ke kterému bude tentokrát připojena expertíza v oblasti vojenských standardů, kterou dodají experti z Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.

Kromě dvou výše uvedených projektů se TPEB významně angažovala v přípravě projektu výzkumné spolupráce mezi Centrem senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) a Technickou univerzitou ve Vídni (TUW), který byl podán do výzvy programu HORIZONT 2020, jež nese označení WIDESPREAD-2014-1 Teaming.

Projekt výzkumné spolupráce mezi SIX a TUW nese název Advanced Wireless Technologies for Clever Engineering (ADWICE) a klade si za cíl vytvořit silné partnerství mezi SIX a TUW. Toto partnerství se stane základem konsorcia firem, veřejných institucí a univerzit, jejichž společným zájmem je výzkum v oblasti chytré techniky, využití výsledků tohoto výzkumu a případně jeho ekonomické zhodnocení. TPEB jako součást projektového konsorcia ADWICE přispěje svými zkušenostmi, vybudovanými vazbami a know-how k optimálnímu nastavení obchodního plánu a partnerských vazeb.

Projekt ADWICE pokrývá oblasti senzorických systémů, zpracování signálů, mobilních komunikací, radiofrekvenčních aplikací a kybernetické bezpečnosti. V širším smyslu se tak jedná o pro TPEB klíčové téma ochrany kritické infrastruktury. Kromě výše uvedené přímé participace TPEB na projektu budou ze spolupráce profitovat i členové TPEB, kteří mohou využívat výzkumných aktivit ADWICE a zároveň vstupovat do výzkumných projektů, které bude ADWICE řešit.

Projekt ADWICE svými dopisy zájmu podpořili i ministr školství Marcel Chládek, rektor Vysokého učení technického v Brně (pod nějž centrum SIX spadá), prorektoři TUW, Jihomoravské inovační centrum a více než dvacítka firem.

Všechny projekty se přímo dotýkají hlavního zájmu TPEB, který představuje ochrana kritické infrastruktury. Zároveň představují minimálně na úrovni projektových žádostí úspěšné případy, kdy je může být využit značný potenciál TPEB jako PPP platformy. TPEB se bude účastnit i dalších konsorcií, která se chystají pro nadcházející výzvy, přičemž důraz bude kladen na zprostředkování přístupu členských firem, které mohou zásadně benefitovat na evropských projektech.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right