Aktualita
21. 1. 2020

Úspěšné schválení dalších dvou nových projektů v programu Horizont 2020

Jsme nesmírně rádi, že po 9 letech od založení TPEB se její úsilí, jeden z pilířů strategie, prosadit se do evropského, resp. mezinárodního společenství trhu,  začíná reálně naplňovat. Platforma úspěšně podala 12 projektů do Horizont 2020. Teprve v loňském roce poprvé vstoupila do významného strategického konsorcia na řešení evropské plynárenské infrastruktury SecureGas.

20.ledna 2020 jsme byli evropskou komisí vyrozuměni o schválení dalších dvou, níže popsaných projektů z téhož programu H2020. Tyto programy potvrzují, že záběr Platformy je nyní širší než by se odvozovalo od jejího názvu. Nicméně jde o kritickou infrastrukturu v jejích různých podobách, výzvách a příležitostech k inovativnímu řešení. Je to příležitost pro odborníky napříč spektrem Platformy, tedy PPP projektem malých, středních i velkých firem, či institucí. Je to výzva pro zapojení stávajících i nových odborníků.

Projekt STAMINA se zaměřuje na strategický a krizový management v případě pandemie. Nabídne použití nových konceptů v prediktivním modelování a obecně v řešení pandemických krizí, které potenciálně pomohou zefektivnit národní zdravotnické plánovací systémy, a to od úrovně strategických plánovačů až po první respondenty. Stávající krizové rámce budou posíleny zpravodajskými informacemi získanými z datových souborů a modelů o pandemiích a pokročilými vizualizačními technologiemi, které a) umožní predikci šíření nemocí, b) odhadnou dopady (socioekonomické) pandemické krize na veřejné zdraví obecně a c) budou podporovat subjekty s rozhodovací pravomocí při provádění nejvhodnějších strategií reakce, včetně plánování zdrojů a celkového řešení krizí. Každá demonstrace bude obsahovat několik simulačních cvičení zahrnujících kompletní řetězec zúčastněných stran nezbytný k testování a validaci nového navrhovaného konceptu end-to-end, včetně přeshraniční spolupráce. Cílem rozsáhlých demonstrací bude poskytnout zúčastněným stranám přímou příležitost ke spolupráci při validaci nových konceptů, a tím významně zlepšit schopnost situačního uvědomění a schopnosti podpory rozhodování příslušných organizací v oblasti strategického a krizového zdravotnického managementu ve velkém počtu členských států EU. Výsledkem projektu bude závazek zúčastněných stran sdílet a uplatňovat strategie připravenosti a řešení krizí vyvinuté v projektu a provádět ověřené nové koncepce na vnitrostátní i přeshraniční úrovni.

TPEB je v projektu zodpovědná za českou demonstraci a aktivity v oblasti standardizace a veřejného dosahu.

 

Projekt S4AllCities (Smart Spaces Safety and Security for All Cities) se zaměřuje na systémy zajišťující bezpečnost a ochranu obyvatel měst. Inteligentní města mají hlavní zodpovědnost za zajištění bezpečného fyzického a digitálního ekosystému podporujícího soudržnost a udržitelný rozvoj měst pro blaho občanů EU. S4AllCities integruje pokročilé technologie a organizační řešení v tržně orientovaném sjednoceném rámci Cyber ​​- Physical Security Management, zaměřeném na zvyšování úrovně odolnosti městských infrastruktur, služeb, ICT systémů, IoT a podporu sdílení informací a informovanosti mezi zainteresovanými složkami městských aglomerací v oblasti bezpečnosti. Tři pilotní případy se zapojením celkem 5 měst ve 4 zemích (Španělsko, Rumunsko, Česká republika, Řecko), umožní systému S4ALLCITIES System of Systems nasazení a ověření jeho inteligentních komponent a funkcí ve skutečném životním prostředí, zajištění dodávek řešení a služeb v souladu s novými požadavky inteligentních měst, zaměřené na: řízení bezpečnosti otevřených rizikových prostorů ; kybernetické zabezpečení; sledování podezřelých aktivit a chování; identifikace objektů bez dozoru; odhad cyber-fyzických rizik v reálném čase na více místech a měření aktivace pro efektivní řešení krizových situací.

S4AllCities bude využívat přítomnosti TPEB, jedinečného neziskového subjektu veřejného a soukromého partnerství v České republice, který se zaměřuje na oblast ochrany kritické infrastruktury, při posilování spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti ochrany veřejných prostor. TPEB bude pořadatelem jedné ze 3 akcí, které projekt povede, se zaměřením přesně na posílení spolupráce veřejných a soukromých subjektů. TPEB , v rámci účasti na projektu významně těží tím, že se postupně vedle energetiky zaměří na širší oblast kritické infrastruktury a bude rozvíjet své postavení v oblasti standardizace sloužící jako brána pro české standardizační orgány.

 

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right