Aktualita
24. 1. 2018

Nové výzvy programu H2020 v oblasti ochrany kritické infrastruktury

V druhé polovině roku 2017  TPEB pracovala na realizaci projektu podpořeného v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem Ochrana kritické infrastruktury. Dominantním cílem projektu je stimulovat mezinárodní spolupráci a formování konsorcií usilujících o projekty z evropského programu H2020. Projekt navazuje na úspěšně vyřešený projekt Energetická a kybernetická bezpečnost, v rámci kterého byl započat proces aktivního budování mezinárodní kooperativní sítě subjektů působících v široce pojaté oblasti ochrany kritické infrastruktury.

Mezinárodní projekty VaVaI (především program H2020) patří mezi nejdynamičtější agendy činnosti TPEB v posledních letech, kdy platforma aktivně vstoupila a pomohla procedurálně i substantivně zformovat celkem 7 konsorcií, která úspěšně zareagovala na konkrétní projektové výzvy. Všechny podané projekty souvisely s budováním spolupráce a technologickými inovacemi v širší oblasti ochrany kritické infrastruktury.

Vzhledem ke klíčovým prioritám TPEB směřovala většina v minulosti podaných projektů do programu Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens či v případě ICT projektů do programu Industrial leadership. V rámci druhé oblasti je možné zmínit projekt adaptivního přístupu ke kybernetické bezpečnosti v kritických obastech, který vedla univerzita v Sheffieldu. Z hlediska zaměření TPEB je však klíčový program Secure Societies, a to především jeho oblast Odolnost společnosti ve vztahu ke katastrofám (DRS). Do výzev tohoto programu v minulosti směřoval velký projekt zaměřující se na bezpečnost související se smartgridovými řešeními. Konsorcium tohoto projektu vedla španělská pobočka globální firmy Atos a jeho součástí byl například polský energetický gigant Tauron či izraelská společnost Israeli Electric Corporation. Ještě větší projekt podaný do programu DRS představoval projekt zaměřující se na využití moderních UAV a UGV technologií informujících specifický ekosystém, prostřednictvím kterého bylo možné efektivněji řešit CBRN incidenty. Tento vysoce hodnocený projekt vedla řecká pobočka britské firmy EXUS/EXODUS, se kterou TPEB vstoupila ještě do dalších dvou projektů soustředících se na inovativní technologická řešení v oblasti kritické infrastruktury.

V rámci nejnovějšího programového období TPEB vstoupila do dalších dvou konsorcií usilujících o projekty z programu Secure Societies. První projekt s názvem BehaVer – Ověřování behaviorálních vzorů, pro minimalizaci krádeží identity sledováním fyzických modelů chování se zaměřuje na vývoj softwaru BehaVer (název je zkratka pro ověřování behaviorálních vzorů), pro minimalizaci krádeží identity, který je založený na sledování fyzických modelů chování (tj. jak se člověk obvykle chová), zejména pokud jsou jiné mechanismy kontroly totožnosti útočníkem vyřazeny nebo nepoužitelné. Projekt je vedený Žilinskou univerzitou a zahrnuje technologické firmy či aplikační garanty z Polska, Rakouska či Velké Británie.

Velká očekávání TPEB spojuje s projektem Pan-European Network of Practitioners in the field of Critical Infrastructures (EU-CIRP), který není inovační, ale usiluje o vytvoření aktivní kooperativní sítě v rámci projektového typu coordination and support action. Podobný projekt představuje ideální formát pro TPEB, neboť v zásadě přenáší národní schopnosti a iniciativy platformy na mezinárodní úroveň. Konsorcium zde vede řecký institut KEMEA, který dlouhodobě patří mezi významné instituce působící v rámcových programech a programu H2020 v bezpečnostní oblasti. Vstupem do konsorcia také TPEB podtrhla několik let trvající spolupráci s institutem KEMEA, který afiliovaný s řeckým Ministerstvem vnitra.

V návaznosti na tyto zkušenosti se i v rámci nového programu vydaného koncem roku 2017  TPEB zaměří především na oblast Secure Societies. Podporou při hodnocení potenciálně zajímavých oblastí byla i nově představená foresightová studie.

Z kompletního programu si dovolujeme vybrat následující výzvy s aplikační deadlinem v srpnu 2018. Tyto výzvy reflektují zaměření projektu a v širším kontextu i možná technologická řešení naznačená ve foresightové studii, která byla prodiskutována se členy platformy na foresightovém workshopu, který se konal koncem roku 2017.

Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-infra01-2018-2019-2020.html

  • Cílem výzvy je dosáhnout v pokroku v předpovídání, hodnocení fyzických i kybernetických rizik, zmírňování dopadů havárií či útoků a zrychlování obnovy systémů v oblasti kritické infrastruktury.

Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES): an armour against cyber and privacy attacks and data breaches, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ds04-2018-2020.html

  • Cílem výzvy je zvyšovat odolnost energetických systémů v oblasti úniků dat, to zejména a s ohledem na decentralizace elektrické sítě. Součástí projektu mohou být i standardizační opatření a návrhy pro snazší implementaci směrnice NIS

Pan-European networks of practitioners and other actors in the field of security, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-21-gm-2016-2017.html

  • Cílem výzvy je budování kooperativní sítě end-userů v různých bezpečnostních oblastech. Mezi end-usery je možné zahrnovat také demonstrační či tréninkové instituce.

Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ds05-2018-2019.html

  • Cílem výzvy je zvýšit kybernetickou bezpečnost a ochranu dat ve vybraných sektorech kritické infrastruktury, zde zejména v oblasti mlutlimodálního trasportu, zdravotní péče a finančnictví

Pre-normative research and demonstration for disaster-resilient societies, https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-drs03-2018-2019-2020.html

  • Cílem výzvy je dosáhnout pokroku v harmonizaci a standardizaci, a to zejména v oblastech bezpečnosti dodávek vody, krizového managementu a půspbení vozidel první pomoci.

V oblasti BES se priority dále týkají systémů detekce a získávaní informací, sledovacích technik ci identifikace falešných údajů a alternativních identifikačních praktik.

V oblasti FCT se další témata soustředí na boj s organizovaným zločinem v digitálním prostoru, podporu institucí vynucujících právo, rozvoj forensní analýzy (vč. digitální) či sledování peněžních transferů.

Kompletní program lze nalézt zde http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf

Kromě výše uvedených možností je v chodu příprava dalšího inovačního projektu v programu Protecting the Infrastructure of Europe and the people in the EU. Projekt se zaměří na prevenci, detekci a zmírňování následků kombinovaných fyzických a kybernetických hrozeb v oblasti kritické infrastruktury v Evropě, přičemž TPEB se dle předpokladů bude soustředit na problematiku ochrany kritické energetické infrastruktury.

V souladu s Implementačním akčním plánem a především na základě nabytých zkušeností a schopností je TPEB připravena rozpracovat zájem členské firmy a napojit domácí schopnosti na vytvářenou mezinárodní kooperativní síť. Z opačné strany naopak TPEB již informovala zahraniční partnery o zájmových výzvách a je schopna případný zájem zprostředkovat členské základně. Lze tedy zcela důvodně předpokládat, že v srpnovém termínu tak TPEB podá minimálně další dva projekty směřující do výzev H2020.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right