Aktualita
28. 1. 2015

Informace o jednání TPEB ČR ve Výboru pro bezpečnost PSP ČR

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

Dne 22. 1. 2015 se uskutečnilo setkání členů TPEB se zástupci Výborů pro bezpečnost a obranu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Akce proběhla pod záštitou a za přítomnosti člena Výboru pro bezpečnost ing. Václava Klučky a zúčastnili se jí i další členové obou výborů PhDr. Ivan Gabal a ing. Bohuslav Chalupa a člen Výboru pro bezpečnost MUDr. Miloslav Janulík. Hostem setkání byl i viceprezident Česko izraelské smíšené obchodní komory ing. Jiří Maceška. Cílem setkání bylo představit TPEB a přiblížit její aktivity v roce 2014, včetně výhledu pro rok 2015 a pokusit se stimulovat širší dialog mezi členskou základnou a poslanci klíčových bezpečnostních výborů.

V první části byly prezentovány činnosti TPEB v návaznosti na naplňování její dlouhodobé strategie vycházející z její klíčové charakteristiky, kterou je její PPP forma. V této souvislosti byly zmíněny aktivity spojené se snahou efektivně propojit veřejné a soukromé instituce s cílem prosazovat česká řešení v široce definované oblasti ochrany kritické infrastruktury. Tyto aktivity reflektují nejnovější vývoj v legislativní, politické či strategické oblasti, přičemž spočívají v podpoře spolupráce mezi národními i mezinárodními partnery v rámci domácích i nadnárodních projektů (Bezpečnostní výzkum MV, TAČR, Horizont 2020, Mezinárodní Visegrádský fond). Mezi konkrétními projekty byl představen projekt Resilience 2015, který se pod vedením na akci přítomného ing. Martina Hromady, Ph.D. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uchází o podporu v rámci Bezpečnostního programu MV. Specifickou oblast pak představují předkontraktační aktivity spojené s bilaterální spoluprací s Izraelem či Čínou.

Ve druhé části proběhla velmi živá a bezprostřední diskuze týkající se potřeb a možných řešení bezpečnostních výzev, kterou přirozeně stimulovaly nedávné události ve Francii. Bezpečnostní ředitel společnosti ČEPS, PhDr. Martin Bílek, Ph.D., v diskuzi zdůraznil klíčovou roli této společnosti v rámci kritické infrastruktury státu a vyzdvihl vysokou připravenost firmy na kritické situace, která je pravidelně testována a zdokonalována. Další ze zástupců akademické sféry Doc. RNDr. Tomáš Pitner Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně informoval ostatní o budovaném polygonu, který má za cíl vytvořit unikátní prostředí pro výzkum a vývoj metod na ochranu proti útokům na kritické infrastruktury.

Jedním ze závěrů zajímavé a otevřené diskuze bylo konstatování ze strany poslanců, že existuje poměrně značný prostor pro šíření schopností českých firem a inovativních konsorcií firem a výzkumných institucí, a to zejména ve vztahu ke státní správě. Tato skutečnost představuje pozitivní výzvu pro TPEB jako PPP projekt. V tomto kontextu bylo také domluveno, že započatá spolupráce mezi bezpečnostním a obranným výborem a TPEB bude zintenzivněna.

Soubor ve formátu PDF.

Fotogalerie

DSC03820

Obrázek 1 z 51

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right