EN

Projekt „Ochrana kritické infrastruktury“

Projekt Ochrana kritické infrastruktury úspěšně zakončen schváleným projektem  programu H2020

Od poloviny roku 2017  do listopadu 2018 probíhala realizace projektu Ochrana kritické infrastruktury, v rámci dotačního programu OPPIK. Projekt Ochrana kritické infrastruktury TPEB naplňoval cíle uvedené ve Strategické výzkumné agendě a Implementačním akčním plánu. Zásadní pozornost byla věnována úspěšné výstavbě projektových konsorcií žádajících o podporu v rámci výzev programu H2020. V tomto kontextu TPEB zpracovalo pět projektů jako součást mezinárodních konsorcií v oblastech Secure Societies a Information and Communication Technologies.

Vstupem do projektových konsorcií v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich formováním TPEB naplňuje svůj nejvýznamnější dlouhodobý cíl, kterým je propojování výzkumné, vývojové a inovační základny s komerčním sektorem a koncovými uživateli, kteří většinou patří mezi státní instituce. V tomto smyslu se plně naplňují poslání a charakteristika TPEB jako public-private-partnership platformy.

Projekt byl po stránce realizace a administrace úspěšně zakončen a jeho výsledkem je v lednu 2019 schválený projekt SU-INFRA-01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe s názvem SecureGas.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem členům realizačního týmu, všem odborným spolupracovníkům, kteří se aktivně podíleli na realizaci tohoto komplexního projektu, zároveň bychom chtěli poděkovat všem členům TPEB ČR, kteří umožnili realizaci tohoto projektu a v neposlední řadě i pracovníkům agentury CzechInvest za jejich odborný dohled a poradenství.

 

Projekt Ochrana kritické infrastruktury II. úspěšně zakončen v červnu 2022

V říjnu 2020 TPEB ČR zahájila realizaci projektu Ochrana kritické infrastruktury II., jehož realizace trvala do června 2022. Hlavním cílem projektu je v návaznosti na úspěšně vyřešené projekty Energetická a kybernetická bezpečnost (OPPI) a Ochrana kritické infrastruktury (OPPIK) propojovat schopnosti a potřeby firemní a výzkumné sféry reflektující strategické potřeby a zájmy infrastrukturních společností a státní správy v kontextu projektů výzkumu a vývoje. Klíčovým motivem je navýšit účast českých firem v projektových konsorciích usilujících o projekty z programu H2020 a Horizon Europe.

 

TPEB ČR se dlouhodobě profiluje jako organizace zaměřující se na problematiku ochrany kritické infrastruktury, která je právem zachycována jako významné téma v národních i nadnárodních strategických dokumentech. Z hlediska výzkumu a vývoje se jedná nejen o zásadní výzvu ale také o příležitost, která reflektuje rostoucí propojenost a virtualizaci tohoto světa. TPEB  ČR tuto příležitost vnímá zejména v kontextu projektů výzkumu a vývoje, do kterých zapojuje členské i nečlenské firmy a instituce. V rámci tohoto projektu chce TPEB podpořit inovační snahu českých institucí a firem prostřednictvím jejich zapojování do mezinárodních konsorcií usilujících o velké projekty v rámci programu H2020, resp. Horizon Europe. Ze statistik dlouhodobě vyplývá, že především české firmy nejsou v konsorciích H2020 výrazně zastoupeny. V některých parametrech je ČR dokonce mezi posledními zeměmi v rámci EU.  Zároveň je třeba vnímat skutečnost, že velké výzkumné a vývojové projekty mají zásadní dopady oblasti tvorby politik a především v oblasti normotvorby. Úspěšní žadatelé tak mohou prostřednictvím projektů reprezentovat širší české zájmy a kultivovat tak odbornou diskuzi o možnostech ochrany české i evropské kritické infrastruktury, která by měla rezonovat mezi politickými a administrativními aktéry.

V návaznosti na dlouhodobou aktivní činnost TPEB ČR je hlavním cílem projektu prohloubit stimulaci, koordinaci a zapojování členské základny a dalších subjektů do projektů výzkumu a vývoje, přičemž důraz je v této souvislosti kladen na propojování schopností a potřeb firemní a výzkumné sféry reflektující strategické potřeby a zájmy infrastrukturních společností a státní správy. Klíčovým motivem je navýšit účast českých firem v projektových konsorciích usilujících o projekty z programu H2020, resp. Horizon Europe v široce definované oblasti ochrany kritické infrastruktury. Tento cíl v sobě obnáší také potřebu efektivního technologického foresightu, který představuje základ pro formulování inovačních plánů, pro něž je možné hledat partnerství v ostatních zemích EU a aktivní snahu o internacionalizaci v rámci evropských platforem, které tento proces mohou uspíšit a zjednodušit. V neposlední řadě je také cílem projektu prostřednictvím velkých mezinárodních konsorcií reprezentovat české strategické zájmy v kontextu normotvorby a formování politik EU.

PROJEKT OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY na PROJEKT OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY II.

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 26.11.2023