EN

TPEB ČR je výzkumnou organizací v České republice a v EU

Rozhodnutím Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace ze dne 27. ledna 2017 byla vaše platforma TPEB ČR zařazena na seznam výzkumných organizací České republiky. O tento statut platforma dlouhodobě usilovala, neboť kromě uznání výzkumného potenciálu platformy, respektive jejích členů, tato významná skutečnost představuje nové příležitosti pro všechny členy platformy, kteří se budou ucházet o veřejnou podporu v programech výzkumu, vývoje a inovací. TPEB ČR je již dlouhodobě zařazena v systému ECAS jako výzkumná organizace v registru příjemců na stránkách „Research & Innovation“v souvislosti se svým aktivním zapojením do mezinárodních konzorcií a projektů v rámci programu Horizon 2020, Rámcového programu pro výzkum a inovace EU.

Nový projekt TPEB ČR v programu OPPIK na podporu a rozvoj aktivit členů schválen

Vážení přátelé, členové TPEB ČR,

Jsme nesmírně rádi, že Vám můžeme oznámit, že dnešním dnem jsme byli vyrozuměni o schválení projektu TPEB s názvem Ochrana kritické infrastruktury k financování v rámci výzvy Spolupráce – Technologické platformy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Tento projekt bude zahájen v nejbližší době, jeho objem je řádově do 3,4 mio. Czk a jeho trvání je do konce roku 2018.

Rádi bychom s každým z vás v příštích týdnech konzultovali možné zapojení vašich firem, institucí, do tohoto projektu, tak abychom maximálně využili tento potenciál pro rozvoj vašich aktivit v rámci Platformy.

Tímto úspěchem platforma získává další nástroj k naplňování jednoho z hlavních pilířů strategického fungování TPEB, kterým je propojování firem a výzkumných institucí v kontextu projektů výzkumu, vývoje a inovací. Schválený projekt se téměř výhradně soustředí na podporu podávání projektů do výzev programu H2020 a národních struktur aplikovaného výzkumu. TPEB je nyní schopna nejen organizačně, ale i finančně podpořit výzkumné organizace či firmy, které se rozhodnou odpovědět na výzvy inovačních a aplikovaných programů.

V minulém období v rámci této výzvy TPEB úspěšně vyřešila projekt Energetická a kybernetické bezpečnost ČR.

Společnost ČEPS, a.s. udělila medaile za bezpečnost. Mezi vyznamenanými byl i předseda Výkonného výboru JUDr. Richard Hlavatý

Společnost ČEPS udělila medaile za bezpečnost

Zástupci bezpečnostních složek, ale i pracovníci veřejné správy a samosprávy obdrželi od společnosti ČEPS medaile Za zásluhy o bezpečnost přenosové soustavy. V Míčovně Pražského hradu se tento slavnostní akt odehrál již pošesté.

Ocenění je výrazem uznání mimořádného přínosu a dlouhodobé příkladné spolupráce při ochraně elektroenergetické přenosové soustavy. Medailemi jsou oceňováni zejména příslušníci Armády ČR a složek Integrovaného záchranného systému (zejména Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR). Každoročně se však mezi oceněné dostanou i pracovníci nejrůznějších úřadů, a to za řešení problematiky krizového řízení.

„Během několika let, kdy se s těmito složkami pravidelně setkáváme při nejrůznějších cvičeních, jsme si společně vyzkoušeli mnoho typů různých situací. To, že nyní policie, hasiči i další do své praxe zahrnují principy a zásady ochrany kritické infrastruktury, je naopak přínosem a oceněním pro nás,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Provozovatel přenosové soustavy je významný subjekt kritické infrastruktury státu i evropské kritické infrastruktury. Spolehlivé fungování přenosové sítě musí být zajištěno 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Součástí bezproblémového chodu tak je i trénink na výjimečné situace. Na elektrické stanici Kletné proběhlo proto v říjnu bezpečnostní cvičení SAFEGUARD, které prověřilo spolupráci s Armádou ČR v rámci simulované mimořádné bezpečnostní situace, během níž by vojáci střežili právě i objekty provozovatele přenosové soustavy. Na hlavním dispečerském pracovišti se zase odehrálo protiteroristické cvičení TEROR 2016. Dle jeho scénáře se útočníkům podařilo lstí vniknout až na dispečink, kde si vzali rukojmí a vyhrožovali likvidací přenosové sítě.

Medaile Za zásluhy o bezpečnost ČEPS jsou udělovány ve třech stupních – zlaté, stříbrné a bronzové. Jednotlivé kategorie reprezentují míru zásluh a ocenění.

Bronzovou medailí byli oceněni:

npor. Mgr. Josef Jeřábek – vedoucí výcviku a analytiky Pohotovostní motorizované jednotky, Krajské ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy
mjr. Mgr. Luděk Pleger – vedoucí Pohotovostní motorizované jednotky, Krajské ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy
plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka – ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Jihočeského kraje
plk. Mgr. Miloš Trojánek – ředitel Krajského ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy
nprap. Miroslav Němeček – velitel družstva hasičské stanice Strašnice, Krajské ředitelství HZS hl. m. Prahy
ppor. Radek Patočka – velitel čety hasičské stanice Strašnice, Krajské ředitelství HZS hl. m. Prahy
plk. Ing. David Vratislavský – ředitel odboru IZS, Krajské ředitelství HZS hl. m. Prahy
plk. Ing. Antonín Krömer – vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení, Krajské ředitelství HZS Moravskoslezského kraje
plk. Ing. Roman Vyskočil – ředitel Krajského ředitelství HZS Ústeckého kraje kpt.
Bc. Martin Hastík – starší důstojník štábu, Krajské vojenské velitelství Ostrava
pplk. Ing. Miroslav Šenkeřík – vedoucí operačního oddělení, Krajské vojenské velitelství Zlín
Bc. Ondřej Červinka – strážník specialista, Obvodní ředitelství Městské policie Praha 10
JUDr. Richard Hlavatý – předseda výkonného výboru Technologické platformy energetická bezpečnost ČR Ing. Marta Spálenková – vedoucí oddělení krizového řízení, kancelář hejtmana Jihočeského kraje

Stříbrnou medailí byli oceněni:

brig. gen. Ing. Roman Hlinovský – ředitel HZS hl. m. Prahy
brig. gen. Ing. František Zadina – náměstek generálního ředitele HZS ČR
Ing. Josef Čapek, Ph.D. – vedoucí útvaru Požární ochrany JE Dukovany
Ing. Ladislav Havel – ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Zlatou medailí byli oceněni:

plk. Mgr. Radim Daněk – náměstek ředitele pro vnější službu, Krajské ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje
brig. gen. Mgr. Martin Vondrášek – první náměstek policejního prezidenta

Zdroj: ČEPS, a.s.

Účast TPEB ČR na Podzimní plynárenské konferenci v Mariánských Lázních

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2016 se v Mariánských lázních konal 23. ročník nejvýznamnější tuzemské akce zaměřené na problematiku plynárenství pořádané Českým plynárenským Svazem – Podzimní plynárenská konference. V programu konference, které se zúčastnily necelé čtyři stovky odborníků z plynárenství a příbuzných oborů, bylo předneseno 12 odborných přednášek. Vedle nich zazněly příspěvky zástupců města Mariánské Lázně, ministerstev průmyslu a obchodu a životního prostředí, Energetické sekce Hospodářské komory ČR či Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR, za kterou vystoupil předseda výkonného výboru JUDr. Richard Hlavatý, který informoval o aktivitách Platformy a současně hovořil o novém Nařízení EK „Bezpečnost dodávek plynu“. Jako tradičně také na konferenci vystoupil zástupce Slovenského plynárenského a naftového zväzu.

Letošní Podzimní plynárenská konference přinesla řadu námětů, kterým by se české plynárenství mělo nadále věnovat. Z nich asi nejvýznamnějšími jsou nadále zlepšovat komunikaci směrem k veřejnosti o výhodách zemního plynu (Gas Advocacy) a vyvinout úsilí pro prosazení úpravy připravovaného antifosilního zákona, podle které by při omezování využívání fosilních paliv bylo v prvé řadě přihlíženo na jejich vliv na životní prostředí

Konference TPEB ČR – “ AKTUÁLNÍ VÝZVY V OBLASTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY“

Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ (TPEB ČR) pořádala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 13. října konferenci s názvem

“ AKTUÁLNÍ VÝZVY V OBLASTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY „

Konference se konala pod záštitou Podvýboru pro energetiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Záměr konference bylo prezentovat silný potenciál firem a institucí, členů Platformy v období, kdy problematika bezpečnosti se stává stále více důležitou. Přizvány byly i instituce, které nejsou přímo členy, ale problematikou se aktivně zabývají. Platforma jako PPP projekt oslovila celou škálu mimořádných témat s návrhy na jejich řešení. Tato problematika byla posuzována i s možností spolupráce v rámci regionu, česko-slovenského, resp.V4+. Zmíněna byla i komunikace na vysoké úrovni s představiteli EK a praktické kroky, které se v této oblasti budou dále podnikat.

Konference se zúčastnili významní hosté, pan Ing. Jiří Havlíček, MBA, 1. náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a pan Ing. Václav Klučka, poslanec a člen Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Předseda správní rady TPEB ČR, kteří pronesli úvodní slovo.

Dalšími významnými hosty konference, kteří přednesli své příspěvky, byli pan doc. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., prorektor Žilinské univerzity v Žilině, SR, pan Ing. Andor Šándor, generál v záloze a bezpečnostní poradce pro hrozby terorismu a plk. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D., z Fakulty vojenských technologií, UNOB v Brně.
Moderování konference se ujal pan Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D., Místopředseda správní rady TPEB ČR.

Program konference byl koncipován do dvou bloků, kde přednesli své přednášky jak členové TPEB ČR, tak odborníci z dalších institucí a firem.

První blok byl věnován prezentaci subjektů z oblasti Vědy a výzkumu a jejich aktivitám na půdorysu spolupráce firem a univerzit zprostředkované TPEB ČR. Své příspěvky zde prezentovali zástupci těchto odborných institucí:

Za Universitu Tomáše Bati Zlín, na téma aktuální trendy v bezpečnostním výzkumu, vystoupil pan Ing. Martin Hromada, Ph.D., odborný asistent Ústavu bezpečnostního inženýrství , za VŠB – TU Ostrava, na téma Resilience, prezentoval pan doc. Ing. David Řehák, Ph.D., za ČVUT Praha, na téma Smart Cities, vystoupil pan doc. Ing. Václav Jírovský, CSc., z Fakulty dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. Za Univerzitu obrany Brno, na téma Zodolňování objektů kritické infrastruktury, vystoupil pan plk. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D., vedoucí Katedry ženijních technologií při Fakultě vojenských technologií, za ÚJV Řež, a. s., prezentoval pan Ing. Jiří Žďárek, CSc., viceprezident pro rozvoj podnikání. Na závěr tohoto bloku vystoupil JUDr. Richard Hlavatý, Předseda výkonného výboru TPEB ČR na téma Plán Centre of Excellence – dlouhodobá strategie Platformy a financování projektů.

 

Druhý blok byl věnován tematickým firemním prezentacím, a to především technologickým řešením v oblasti řešení problémů kritické infrastruktury. V tomto bloku prezentovali zástupci těchto firem:

Za společnost ČEPS a.s., vystoupil pan PhDr. Martin Bílek, Ph.D., bezpečnostní ředitel, za společnost CNS a.s., vystoupil pan Bc. Pavel Kurka, místopředseda představenstva. Dále vystoupil pan Mgr. Pavel Bělohradský, generální ředitel JEAN PAUL WHITECASTLE, za společnosti DELTA ETS energo s.r.o. & JEAN PAUL WHITECASTLE, spol. s r.o., za společnost ERA a.s., pan Mgr. Pavel Kuthan, vedoucí obchodního oddělení, za společnost Monet+, a.s., pan Bc. Libor Šmíd, vedoucí obchodní skupiny G&C, za společnost NESS Czech, s.r.o., vystoupil pan Ing. Martin Kult, viceprezident pro strategii, za společnost TTC Marconi, s.r.o., pan Ing. Martin Bajer, ředitel, za společnost Unicorn Systems, a.s., pan Ing. Marián Bártl, ředitel produkční divize a na závěr tohoto bloku vystoupil pan Mgr. Jiří Protiva,
ředitel státního podniku Vojenský technický ústav, s.p..

Závěrečné slovo, jménem Ing. Milana Urbana, Předsedy podvýboru pro energetiku, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, přednesl pan Ing. Aleš Cincibus, Místopředseda správní rady TPEB ČR.

Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ by chtěla touto cestou poděkovat všem zúčastněným hostům a členům TPEB ČR za jejich nesmírně přínosná a zajímavá vystoupení a prezentace, kterými významně přispěli k řešení problematiky aktuálních témat v oblasti kritické infrastruktury, a to především v rámci možností její ochrany proti současným a budoucím hrozbám, která je velice aktuální. Široké spektrum přednesených příspěvků ukázalo komplexnost této oblasti, její provázanost a zároveň potvrdilo existenci spolupráce mnoha odvětví výzkumné činnosti s odborníky z různých průmyslových odvětví.

 

Fotogalerie

Přílohy

1. UTB-TTC – Ing. Hromada, Ph.D.
Soubor ve formátu PDF.

2. Prezentace VŠB-TUO_Řehák
Soubor ve formátu PDF.

3. SmartOrStupid
Soubor ve formátu PDF.

4. UNOB – Maňas
Soubor ve formátu PDF.

5. UJV Rez Prezentace pro Konferenci TPEB J Zdarek
Soubor ve formátu PDF.

6. Prezentace COE
Soubor ve formátu PDF.

7. CNS_Safety4Data
Soubor ve formátu PDF.

8. IOBK
Soubor ve formátu PDF.

9. ERA Presentation
Soubor ve formátu PDF.

10. Monet+_TPEB
Soubor ve formátu PDF.

11. AboutNess
Soubor ve formátu PDF.

12. TTC MARCONI 2016
Soubor ve formátu PDF.

13. Unicorn Systems_security_prezentace_TPEB – final
Soubor ve formátu PDF.

14. Prezentace VTU 20161013
Soubor ve formátu PDF.

Možnosti spolupráce s čínskými partnery

V posledním týdnu srpna se v Pekingu uskutečnilo jednání zástupců českých rezortů a institucí s Národní reformní a rozvojovou komisí ČLR (NDRC); (tedy obdoba bývalé Plánovací komise, která je jedním z nejvlivnějších orgánů v čínské administrativě ) s cílem projednat a upřesnit listinu česko-čínských projektů v rámci Bilaterálního plánu spolupráce mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou (BPS).

Obě strany se shodly na společných projektech (cca 35 společných projektů), která jsou vzhledem ke své povaze, vhodné pro monitoring a realizaci v nebližší době. Jedná se o oblasti ICT, energetiky, komunikačních systémů, průmyslu 4.0, SmartCities, Security, e-government a dalších.

Návazně bylo dohodnuto, že koncem září přijede do ČR čínská delegace (zástupci státní i soukromé sféry), vedená vrchním ředitelem NDRC Tienem. Předmětem této cesty je kromě jiného zájem sejít se a jednat s českými subjekty, jednat jak o zmíněných projektech, tak i o dalších formách spolupráce v uvedených oblastech. V tomto smyslu bude připraveno B2B setkání; seminář, na který bychom Vás rádi pozvali. O projektech a logistice setkání vás budeme včas informovat.

Účast TPEB ČR na vládním jednání v Izraeli

Na jednodenním jednání vlád České republiky a státu Izrael dne 22.5.2016 doprovázela premiéra Mgr. Bohuslava Sobotku početná podnikatelská delegace. Hlavním tématem spolupráce byla problematika v oblasti kybernetické bezpečnosti, resp. ochrany kritické infrastruktury, zejména v oblasti energetiky. O tom hovoří i Memoranda podepsaná na úrovni vládních institucí.

Součástí jednání byl kulatý stůl pro podnikatele k výše uvedeném tématům, na kterém vystoupil i člen TPEB ČR, jednatel a výkonný ředitel firmy TTC MARCONI s.r.o. , pan Dr. Ing. Richard Hartmann.

Jednání TPEB ČR v Bruselu

Dne 23.5 2016 se uskutečnilo v Bruselu jednání s prof. dr. Borchardtem, který je ředitelem Internal Market DG Energy. Tato schůzka byla již v pořadí druhá, návazně na jednání s místopředsedou EK a komisařem Marošem Šefčovičem. Jejím smyslem bylo dojednání konkrétní spolupráce v návaznosti na připravovanou legislativu v oblasti transferu plynu a elektřiny.

Prof. Borchardt projevil o naši regionální aktivitu zájem, neboť je zcela v souladu se směřováním komise v oblasti energetické bezpečnosti/unie a potvrdil i unikátnost naši struktury v EU a zájem o spolupráci. Bavili jsme se o možném zapojeni TPEB do těchto aktivit. V návaznosti na chystanou legislativu se jako zásadní a zajímavá jeví možnost zapojeni TPEB do platformy TSOs, které budou hlavními hybateli regional security groups. Bylo domluveno, že TPEB ČR připraví dokument zaměřující se na regionální výzvy a řešeni (včetně best practises a návrhu řešeni), který by pote bude v platformě představen, čímž by se TPEB v platformě etablovala.

Zároveň pan ředitel velmi pozitivně vnímal potenciální rozšířeni této iniciativy na V4+, přičemž cesta k zajmu německých a rakouských partnerů by opět moha vest pres TSO platformu.

V neposlední řadě jsme se dohodli na spolupráci s Joint Research Centre v Ispře v R&D projektu pres JRC. S tím už také komunikujeme, nicméně současná podpora ze strany DG Energy nám pomůže spolupráci usadit a zintenzivnit. Do Ispry se vydáme v následujících týdnech.

Za TPEB ČR
Richard Hlavatý
Martin Hromada
Vít Střítecký

Pozvánka na podnikatelskou misi ve dnech 21.-22.5.2016 do státu Izrael

Vážení členové,

rádi bychom Vás informovali o připravovaném jednání vlád Izraele a České republiky, které se uskuteční ve dnech 21. -22.5.2016 v Izraeli. Součástí této akce je doprovodná podnikatelská mise, která by se měla zaměřit na problematiku Ochrany kritické infrastruktury a kybernetické bezpečnosti s cílem nalezení partnerské spolupráce či relevantních obchodních partnerů. Nebo potenciálních partnerů pro projekty v rámci ČR , či EU.
Pokud se nemůžete zúčastnit osobně je možně vyplnit přiložený snímek profilu společnosti a zaslat nám. Bude pak součástí presentace za účasti premiérů a bude předána izraelské straně.
Prosíme o případné urychlené vyplnění a zaslání do 28.4.2016.

 

S pozdravem,

JUDr. Richard Hlavatý

Předseda výkonného výboru TPEB ČR

 


 

Vážená paní, Vážený pane,

na základě pověření Úřadu vlády České republiky si Vás dovolujeme pozvat k účasti na podnikatelské misi doprovázející předsedu vlády České republiky při jeho oficiální návštěvě Státu Izrael v rámci česko-izraelských mezivládních konzultací. Cesta se uskuteční v termínu od 21.-22.5.2016. Podnikatelskou misi organizačně společně zajišťují Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česko-izraelská smíšená obchodní komora.

Předpokládáme, že delegaci budou tvořit nejen firmy, které již s izraelskou stranou spolupracují a jejichž aktivitu v teritoriu tato významná návštěva může podpořit, ale i představitelé podnikatelských subjektů, které chtějí této příležitosti využít k navázání nových obchodních kontaktů. Základním kamenem programu je téma ochrany kritické infrastruktury. A dále bude program přizpůsoben upraven dle požadavků firem a doporučení Velvyslanectvím České republiky v Izraeli. Mimo jiné plánujeme organizaci podnikatelského fóra a bilaterálních jednání firem.

Z důvodu časové tísně Vás žádáme o vyjádření předběžného zájmu v co nejkratší době.

V případě zájmu o misi Vás žádáme o vyplnění přihlášky na misi, elektronického formuláře a PP slidu.

1. Podepsanou přihlášku zašlete, prosím, e-mailem na SP ČR na adresu ebradacova@spcr.cz.
2. Současně s přihláškou je nezbytné vyplnit elektronický formulář, který naleznete zde:

http://registrace.spcr.cz/?eventId=312&controller=event&task=individualRegister

Bez vyplnění elektronického formuláře není možné vaši přihlášku akceptovat.

Prosím Vás o vyplněného PP slide (do slide můžete vložit i logo společnosti) a zaslání Evě Bradáčové (ebradacova@spcr.cz).

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou.

 

S pozdravem

 


Mgr. OLGA ZULÁKOVÁ
Manažerka pro mezinárodní vztahy
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Sekce mezinárodních vztahů
Freyova 948/11 | 190 00 Praha 9
Tel: 225 279 406 | GSM: 739 452 814
ozulakova@spcr.cz | www.spcr.cz
Svaz průmyslu a dopravy ČR je nejsilnější zaměstnavatelský svaz sdružující klíčové odvětvové svazy a významné firmy v České republice.
Tato zpráva má jen informativní charakter. Obsah této zprávy odesílatele nezavazuje a odesílatel nemá v úmyslu touto zprávou uzavřít smlouvu, přijmout nabídku, potvrdit uzavření smlouvy ani nezakládá předsmluvní odpovědnost jejího odesílatele, ledaže je odesílatelem ve zprávě uvedeno výslovně jinak.

Soubory ke stažení:

Prihlaska_Izrael_2016.doc
Program business delegace_Bohuslav_Sobotka_2016.doc
snimek_profil1.ppt
pozvanka_Izrael.pdf

Newsletter 1 2016

NEWSLETTER
Předsedy Správní rady
ing. Václava Klučky, poslance PSP ČR

ing. Vaclav Klucka - Předseda Správní rady, poslanec PSP ČR

Co je nového a co dále připravujeme

 

Vážení členové,

uplynulé měsíce od začátku roku byly ve znamení řady aktivit, které by měly v průběhu roku přinést konkrétní výsledky a stát se reálnými projekty. Věříme, že Vás zaujmou a budete mít chuť a zájem se do nich zapojit, neboť s tímto úmyslem byly připravovány.

V příloze tohoto Newsletteru je dopis místopředsedy EK a komisaře Ševčoviče, který reaguje na schůzku s předsedou Výkonného výboru Hlavatým. Odpovídá na podněty, které TPEB vznesla a doporučuje další jednání na expertní úrovni v rámci DG EN. Ta se uskuteční 25. dubna na úrovni Head of Unit for Regional Development paní Sikow Magny a v květnu s Director Internal Market Klausem Borchardtem. Cílem těchto jednání je najít konkrétní formu/formy spolupráce a podpory ze strany DG EN, případně jiných institucí v EK. Jak jsme panu Šefčovičovi avizovali, jsme připraveni demonstrovat schopnosti našich firem a institucí při řešení problémů, krizí vzniklých v rámci stability distribučních sítí a ohrožení související infrastruktury v regionu.

Současně připravujeme simulační cvičení na toto téma ve spolupráci s MUNI v Brně, kde v posledních měsících proběhla ve spolupráci s NBÚ cvičení CyberCzech 2015 simulující kybernetický útok na elektrárnu. Návazně probíhá s NBÚ příprava na další cvičení – CyberCzech 2016, které bude pravděpodobně zaměřeno na dopravní kritickou infrastrukturu, a současně se uvažuje podobné cvičení zaměřené přímo na distribuční soustavy elektřiny ve spolupráci s ČEZ Distribuce.

Další aktivity směřují do oblasti smart meteringu a AMM, které navazují na úvodní rešeršní výzkum zaměřený na identifikování problematických oblastí souvisejících s plánovaným roll outem AMM v ČR. Rešerše směřovala k analýze zahraničních projektů AMM a jejich možné realizace v ČR, k analýze možného technického charakteru navrhované infrastruktury pro AMM, k analýze bezpečnostních rizik systému z pohledu bezpečnostních norem a požadavků předpisů o kybernetické bezpečnosti, z pohledu tarifní struktury v ČR, a z pohledu legislativního (zaměření na úpravu kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a energetického práva jak na úrovni české tak i evropské). V následujících krocích bude pozornost věnována českým firemním kapacitám v této oblasti.

Na konci května se připravuje jednání naší vlády s vládou státu Izraele. Spolupráce v oblasti bezpečnosti, resp. průmyslové bezpečnosti se zaměřením na energetickou a infrastrukturální má být jedním z hlavních témat. V této části diskuze bychom rádi presentovali naše schopnosti a nabídli je ke spolupráci s izraelskými partnery. Tyto podklady by měly být připraveno během avizované komunikace s vámi.

V červnu plánujeme uspořádat v PSP ČR konferenci na téma „Aktuální hrozby energetiky vs Řešení a stabilita energetické infrastruktury“, kde počítáme s aktivní účastí našich členů, kteří dostanou příležitost prezentovat svá technologická řešení.

V druhé polovině roku chceme i v rámci slovenského předsednictví v Radě ve spolupráci s partnery na Slovensku připravit československé cvičení na uvedená témata s mezinárodní účastí pod záštitou komisaře Šefčoviče. Proto se v příštích dnech chystá cesta na Slovensko, kde proběhne jednání o podpoře těchto záměrů s ministrem zahraničí Lajčákem, zástupci parlamentu a energetického sektoru.

TPEB také nadále pokračuje v projektové aktivitě. V návaznosti na projektové žádosti z minulých let TPEB vstoupila do konsorcia, které usiluje o projekt H2020 v rámci výzvy soustředící se na procesy průmyslové automatizace. TPEB dále podala projekt do výzvy operačního programu OPPIK Spolupráce – Technologické platformy. Cílem projektu je stimulovat zapojování členů TPEB do projektů výzkumu a vývoje a technologického foresightu. V současnosti TPEB zvažuje možnost koordinace velkého projektu v rámci operačního programu OPPIK Potenciál, který by měl být připravován na podzim.

Průběžně budeme s každým z vás komunikovat uvedené aktivity a možnost / ochotu se do nich zapojit.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Duben 2016

Konference – 4th CEE Cyber and Information Security Showcase

TPEB ČR se na pozvání britské ambasády v Praze v zastoupení ing. Jana Vávry z Fakulty aplikované informatiky UTB zúčastnila konference 4th CEE Cyber and Information Security Showcaseve Vídní, věnovaná kybernetické bezpečnosti. Konference byla uspořádána ve dnech 23. – 24. 2. 2016 na půdě Britské ambasády ve Vídni. Primárním účelem této konference bylo navázání kontaktů a výměna informací mezi zástupci britských firem popřípadě vládních institucí se zástupci organizací ze střední a východní Evropy. První společný blok konference byl zaměřen všeobecně na problematiku kybernetické bezpečnosti. Prezentující Dr. Alexander Janda a Andrew Fitzmaurice seznámili přítomné s důležitostí a aktuálností probírané problematiky. Poté účastnící shlédli prezentaci v jedné ze dvou místností k tomu určených. Prezentace trvaly nanejvýše 20 minut. Posledních 5 minut bylo vyhrazeno pro otázky a veřejnou diskusi k danému tématu. Za velmi plodné a obohacující lze považovat setkání s delegáty dílčích britských organizací u jejich stánků. Ti představovali své hardwarové a softwarové produkty a řešení zlepšující kybernetickou ochranu. Produkty těchto organizací lze považovat za světovou špičku v dané oblasti. Jednou z takových firem je například Deep Secure a její produkt zajišťující bezpečnost komunikačních tras v rámci kritické informační infrastruktury. Nelze opomenout ani firmu Darktrace se stejnojmenným produktem zajištujícím identifikaci a prevenci před narušením kybernetické bezpečnosti systému, který využívá hodnocení surové datové komunikace. První den konference byl zakončen banketem, jenž poskytoval příležitost k navázání neformálních kontaktů. Druhým dnem pokračovala konference v podobném programu jako předešlý. To umožnilo vidět prezentace, které z časových důvodů nebylo možné předešlý den absolvovat. Na závěr je možné konstatovat, že účast na konferenci “4th CEE Cyber and Information Security Showcase“ přinesla řadu nových a velmi cenných odborných poznatků a kontaktů k problematice kybernetické bezpečnosti. Cílem bylo sledování aktuálních trendů, navázání kontaktů a spolupráce v oblasti projektové i komerční. Vyhodnocení probíhá a bude ve zmíněné úrovni k využití pro členy platformy.

TPEB usiluje o projekt OPPIK

Po úspěšném vyřešení projektu OPPI Energetická a kybernetická bezpečnost TPEB připravila další projekt do výzvy programu podpory Spolupráce – Technologické platformy. Cíle programu jsou zcela v souladu s hlavním pilířem strategického fungování TPEB, kterým je propojování firem a výzkumných institucí v kontextu projektů výzkumu a vývoje. Podaný projekt se téměř výhradně soustředí na podporu podávání projektů do výzev programu H2020. V případě úspěchu bude TPEB schopna nejen organizačně, ale i finančně podpořit výzkumné organizace či firmy, které se rozhodnou odpovědět na výzvu programu H2020. Od poloviny roku 2016 do konce roku 2018 by takto TPEB podpořila minimálně 6 projektů směřujících do výzev H2020.

TPEB v H2020

Dvě projektová konsorcia, NOSBAT a RESIXT, usilující o podporu v rámci výzev programu H2020, získala pozitivní hodnocení ze strany Evropské komise, ale bohužel nedosáhla na finanční podporu. V mezidobí TPEB vstoupila do dalšího projektu, který se hodlá soustředit na zefektivňování výrobních procesů a stala se součástí konsorcia, které bude uslilovat o projekt v oblasti cloudových řešení v systémech kritcké infrastruktury.

Oznámení o konání Valné hromady TPEB ČR 2015

Dne 25. června 2015 se za účasti zástupců členů TPEB ČR konalo zasedání valné hromady TPEB ČR.

Předseda Výkonného výboru JUDr. Hlavatý přednesl zprávu o činnosti a hospodaření v roce 2014 s výhledem na příští období. Rovněž seznámil přítomné se Zprávou auditora o úplné účetní závěrce.

Účastníci Valné hromady byli seznámeni s novým zněním Stanov TPEB ČR na základě úpravy ve smyslu nového Občanského zákoníku, které následně odsouhlasili.

Valná hromada dnem zápisu změny právní formy do spolkového rejstříku zvolila nové členy Správní rady ve složení:

 

Valná hromada zároveň vzala na vědomí aktuální složení Výkonného výboru v tomto složení:

 

Předseda valné hromady Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. přednesl valné hromadě návrh na změnu právní formy TPEB ČR na spolek. Návrh byl odsouhlasen, a proto mění TPEB ČR původní právní formu ze sdružení právnických osob na spolek.

Vzhledem k tomu, že valná hromada rozhodla o změně právní formy sdružení právnických osob na spolek, byla TPEB ČR dnem 16. října 2015 zapsána do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze do oddílu L, vložka 63734.

Projekt evropského rozměru : Resilience 2015

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pokročilý výzkum problematiky kritické infrastruktury v oblasti hodnocení souvztažnosti a odolnosti evropsky významných sektorů (a jejich subsystémů), kterými jsou energetika, doprava a informační a komunikační technologie. Stanovení souvztažnosti vybraných sektorů KI umožní identifikovat a stanovit faktory, které mají zásadní vliv na zajištění minimální dostupnosti funkcí v rámci specifikovaných subsystémů KI. Na základě určení statických a dynamických atributů bude posléze možné analyzovat a modelovat vliv vzájemných závislostí (interdependencies) s cílem zvýšení dostupnosti a odolnosti dodávky vybraných funkcí. Tyto poznatky budou znalostním základem pro výzkum vlivu a dopadů synergického jevu a domino efektu na dynamické hodnocení souvztažnosti a odolnosti (resilience) KI. Naplnění všech skutečností následně umožní dynamické hodnocení odolnosti KI v rámci vymezeného území, jehož výstupem bude stanovení dopadů. Dalším přínosem bude objektivní výběr preventivních opatření k minimalizaci dopadu hrozeb pro zvolené oblasti KI, a to v oblasti bezpečnosti (safety), v oblasti zabezpečení (security) a oblasti připravenosti (preparedness). Výstupy z projektu budou základem pro optimalizaci plánovacího procesu ve vztahu k postupům a opatřením při řešení vybraných krizových situací a tím i plány krizové připravenosti subjektů KI. Současně bude projekt základem pro vytvoření a zavedení systémů, které umožní hodnotit v čase úroveň souvztažnosti a tím i integrální odolnosti. Tím se významně rozšíří a doplní aktuální stav poznání a možností statického hodnocení odolnosti ve prospěch dynamického hodnocení odolnosti KI v čase.

Dílčí cíle projektu byly klasifikovány celkem do 9 pracovních balíků, kterými jsou:

  1. Výzkum souvztažnosti vybraných evropsky významných sektorů národní kritické infrastruktury.
  2. Výzkum synergického efektu selhání prvků kritické infrastruktury a jeho vlivu na dopady z pohledu účinné detekce a identifikace možných hrozeb v situačním přehledu.
  3. Výzkum a tvorba metodických podkladů dynamického hodnocení souvztažnosti v kritické infrastruktuře za účelem analýzy a modelování vzájemných závislostí systému kritické infrastruktury.
  4. Výzkum a tvorba metodických podkladů dynamického hodnocení odolnosti kritické infrastruktury pro naplnění potřeby zvyšování ochrany a odolnosti kritické infrastruktury z pohledu potenciálních dopadů na systém.
  5. Výzkum, vývoj a tvorba metodických a mapových podkladů systému určování prvků pozemní dopravní kritické infrastruktury ve vztahu k jejich souvztažnosti, domino a synergickému efektu.
  6. Výzkum, vývoj a tvorba mapových podkladů systému určování klíčových prvků kritické infrastruktury odvětví elektroenergetiky v kontextu jejích souvztažnosti, domino a synergickému efektu.
  7. Výzkum, vývoj a tvorba mapových podkladů systému určování klíčových prvků kritické informační infrastruktury v kontextu jejich souvztažnosti, domino a synergickému efektu.
  8. Výzkum a tvorba mapových podkladů a softwarového řešení metod identifikace slabých míst kritické infrastruktury a jejich rozhraní a návrhy pro zvýšení jejich odolnosti.
  9. Integrace dílčích výsledků a tvorba metodických podkladů pro komplexní systém dynamického hodnocení integrální odolnosti kritické infrastruktury v rámci vymezeného území.

Výzkumný tým TPEB je primárně zodpovědný za řešení výše zmíněných témat v oblasti energetické infrastruktury.

Hlavním příjemcem projektu je Univerzita Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky, kde projekt vede Ing. Martin Hromada, Ph.D., člen Správní rady Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“. Dalšími partnery projektu jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební; Ministerstvo Obrany – Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu; Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Centrum dopravního výzkumu.

TPEB vstoupilo do nových tuzemských a evropských projektů

V posledních měsících TPEB intenzivně naplňovala své hlavní poslání, které spočívá ve zprostředkovávání R&D projektů členské základně.

První významný počin představuje projekt Resilience 2015, který byl přijat k financování v rámci programu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR. TPEB je členem konsorcia, kde se za podpory svých členů, především společnosti ČEPS, bude zabývat resiliencí energetického sektoru. V čele konsorcia stojí Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V konsorciu jsou i další přední české výzkumné instituce včetně VUT Brno, VŠB Ostrava, TU Liberec, UNOB a Centra dopravního výzkum, v.v.i.

Stejně tak jako v minulém roce se TPEB podařilo zprostředkovat svým členům zapojení do projektových konsorcií usilujících o podporu v rámci EU programu H2020. Koncem srpna byly podány dvě projektové žádosti, ve kterých je TPEB členem konsorcia. Prvním je projekt NOSBAT, který se soustředí na bezpečnost smart gridových řešení v energetice. V čele konsorcia stojí společnost ATOS (Spain) a kromě dalších partnerů jsou v konsorciu i energetičtí operátoři TAURON (Polsko), BASKENT (Turecko) či IEC (Izrael), jehož účast zprostředkovala TPEB skrze své izraelské partnery. V případě podpory se český inovativní případ bude soustředit na bezpečnost smart gridových řešení využitelných pro management nestálého napětí v elektrické sítí souvisejícího s dodávkami proudu od malých alternativních výrobců. TPEB také povede standardizační snahy celého konsorcia.

Druhý projekt, do kterého TPEB vstoupila jako člen konsorcia, se zabývá metodikou měření resilience (odolnosti) prvků kritické infrastruktury. Konsorcium projektu RESIXT vede španělský zbrojní a bezpečnostní průmyslový gigant INDRA a v konsorciu jsou další inovační společnosti jako například britský EXUS. Kromě problematiky resilience energetických prvků kritické infrastruktury, která bude hlavní náplní činnosti TPEB, platforma také zprostředkovala vstup Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde bude testována metodika měření odolnosti zdravotnického zařízení.

Uvedené projekty potvrzují zajímavost a efektivnost TPEB jako ppp projektu, čímž stimulují další činnost platformy v této oblasti.

Účast TPEB ČR na výroční konferenci platformy ERNCIP v Bruselu – 16.-17. dubna 2015

Ve dnech 16. a 17. dubna 2015 se v bruselském sídle Evropské komise uskutečnila výroční konference Platformy ERNCIP – Evropská referenční sít (zkušeben a laboratoří) ochrany kritické infrastruktury, na které promluvil předseda výkonného výboru TPEB ČR JUDr. Hlavatý.

Z české strany se akce zúčastnil kpt. Mgr. Lukáš Pidhaniuk z GŘ ZHS ČR, PhDr. Martin Bílek Ph.D z ČEPSu a zástupce odboru bezpečnosti ČEZ, pan Jan Bucki.

Jednání hodnotilo uplynulé období s výhledem na další strategii. Proto i zastoupení ze strany EK bylo vysoké na úrovni – Heads of Units z Hlavního direktorátu pro Migraci a Vnitro a z Hlavního direktorátu pro vědu a výzkum. Hodnoceny byly především oblasti energetiky, letectví, ICT, komunikace, biometrie a další.

TPEB ČR již delší dobu s ERNCIPem spolupracuje. V případě tohoto setkání byl JUDr. Hlavatý požádán o prezentaci TPEB ČR jako unikátního evropského PPP projektu. V přiložené presentaci (viz příloha) byl jasně vyjádřen zájem TPEB ČR o praktičtější integraci do připravovaných evropských bezpečnostních strategií a návazně do projektů, kde se potenciál ČR, respektive členů TPEB ČR, může realizovat a vytvářet tak i komerční naplnění na trhu ochrany KI.

Odezvy na presentaci byly velmi dobré, což potvrzuje i skutečnost, že v návaznosti na zmíněnou prezentaci a v ní obsažené návrhy bylo dojednáno se zástupci zmíněných DG, že uvedené záměry podpoří a v nejbližších dnech budou komunikovat tak, aby doznaly konkrétní podoby ve smyslu aktivit a projektů, které se začnou konat po hlavičkou českého předsednictví Visegradu 4 od 1.7.2015.

Na konferenci byla také pro výše uvedenou aktivitu dohodnuta spolupráce ze zástupcem Slovenské republiky, představitelem Ministerstva dopravy SR, Ing. Mračkem.

Podrobný zápis z konference, resp. prezentace budou umístěné na webu jakmile je z DJ JRC obdržíme.

 

An EU example of a Private Public Partnership RICHARD HLAVATÝ
Soubor ve formátu PDF.

 

Fotogalerie

Úspěšné završení projektu Energetická a kybernetická bezpečnost ČR s mezinárodním přesahem

Vážení členové Technologické platformy „Energetická bezpečnost ČR“,

Chtěli bychom vám touto cestou oznámit, že byl úspěšně zakončen a vyúčtován projekt „Energetická a kybernetická bezpečnost „, který byl zahájen 1. dubna 2013 a jeho vlastní realizace trvala do 31. prosince 2014. Tento projekt byl spolufinancován z dotace ze strukturálních fondů ČR – Operačního programu Podnikání a innovace.

Realizace projektu probíhala v souladu s Implementačním plánem a v rámci naplňování Strategické výzkumné agendy. V rámci první etapy projektu došlo prostřednictvím analýz stávajícího stavu daných oblastí k identifikaci klíčových priorit, které byly nadále rozvíjeny v dalších etapách v rámci expertních analýz, studií či projektových žádostí. Ve druhé etapě pak byla v rámci studií rozvinuta problematika standardizace spojená s těmito prioritami. Tato expertní činnost umožnila přikročit ve třetí fázi k iniciaci projektových žádostí a k formování národních a mezinárodních konsorcií. Součástí aktivit v rámci „projektové“ třetí etapy bylo i rozšíření portfolia institucí spolupracujících s TPEB. Finální čtvrtá etapa pak v návaznosti na předchozí etapy věnovala pozornost problematice legislativy. Do čtvrté etapy se výrazně přenesla také projektová dynamika, která charakterizovala etapu třetí, a která pokračuje i po skončení projektu v roce 2015.

Ve sledovaném období realizace projektu realizační tým dvojím způsobem naplnil vytyčené projektové cíle. První představovala aktivita spojená s přípravou projektových žádostí pro národní i mezinárodní programy. TP v maximální míře využila možností, které v rámci časového harmonogramu umožnily dostupné výzvy v národních a mezinárodních programech. V době formulování projektových cílů TP počítala s vypsáním plánovaných výzev v rámci národních programů Bezpečnostní výzkum (BV) MV ČR a agentury TAČR. Tyto výzvy se v roce 2014 nerealizovaly, proto TP využila možnosti veřejné soutěže vyhlášené v rámci MPO ČR, kam podala projekt zaměřující se na expertní vzdělávání v energetice (OPPI). V rámci realizace projektu proběhla i komplexní příprava projektu, který byl podán do programu BV MV ČR hned začátkem ledna 2015 v návaznosti na dříve avizovanou výzvu z listopadu 2014. Z původně plánovaných 3 projektů v tuzemských výzvách, byly tedy realizovány 2. Naopak, bylo možno využít prostor mezinárodních programů a výzev. Výsledkem této činnosti jsou především 3 přijaté projektové žádosti podané v rámci programu EU Horizont2020, ale také 2 projekty, které se soustředily na stimulaci spolupráce v oblasti inovativního managementu (Mezinárodní Visegradský Fond). Dá se tedy konstatovat, že z původního záměru podat žádosti a účastnit se 5 projektů se TP angažovala v 7- mi projektech. Druhá část aktivit se zaměřovala na legislativní kontext ochrany kritické infrastruktury, kde se tým soustředil na dopady a implementaci Kybernetického zákona a analýzu oblastí, kde existuje nedostatečná či problematická regulace. TPEB také nadále naplňovala další ze svých cílů, jež je také ukotven v SVA a IAP, který představuje aktivita ve vztahu k expertní i veřejné diskuzi prostřednictvím organizace workshopů a konferencí a aktivní spolupráce na odborných veřejných akcích relevantních subjektů. Platforma tak prakticky vstoupila do jednoho z klíčových procesů týkajícího se kybernetické bezpečnosti v rámci ochrany kritické infrastruktury v souvislosti se zmíněným Kybernetickým zákonem, který platí od 1. 1. 2015, ale současně dále rozvíjí aplikace a systémy na jeho zajištění u firem a institucí s nedávno přijatou strategií o kybernetické bezpečnosti v gesci NBÚ.

Kromě výše uvedených projektových aktivit se TPEB ČR aktivně účastnila v pracovních skupinách následujících subjektů formou delegovaných zástupců:

ERNCIP (European Reference network for Critical Infrastructure protection) – Zástupce TPEB je ve skupině ERNCIP Industrial Automated Control Systems and Smart Grids Thematic Group – TPEB vyplnila za ČR závěrečnou zprávu o působení v ERNCIPU v letech 2013-14, na základě které se dále rozvíjí spolupráce mezi ERNCIPem a TPEB. Kontinuita dlouhodobé činnosti, velmi pozitivně hodnocená orgány EK trvá. Probíhá ve spolupráci s GŘ Hasičského záchranného sboru ČR. Nejbližším dalším termínem společné účasti je 2nd ERNCIP konference ve dnech 16. -17.dubna 2015 v Bruselu.

CEN/CENELEC – TPEB má zástupce v „Koordinační skupině kybernetické bezpečnosti“ – standardizační aktivity spojené se zkušeností z CEN/CENELEC byly součástí plánovaných aktivit TPEB v ICT a CBRN projektu H2020. Zde je třeba zmínit rovněž dlouhodobou spolupráci a pravidelné konzultace s Úřadem pro normalizaci, metrologii a standardizaci při MPO ČR a také s Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti při MO ČR.

EOS (European Organisation on Security) – TPEB je v pozorovatelské roli, zúčastnila se schůzek koordinačních evropských konsorcií, která jsou s EOS spojená. Součástí těchto schůzek byla i účast na konferenci Archimedes (2x, naposledy v prosinci 2014). Na připravovaném projektu Aegis. TPEB ČR je přizvána k účasti na další fázi probíhajícího projektu CYSPA (the European Cyber Security Protection Alliance.)

Čerpání rozpočtu projektu důsledně vycházelo z přijatého rozpočtu. Snahou realizačního týmu bylo zajistit úspěšnou realizaci projektu dosažením maximální odbornosti při realizaci cílů projektu a zároveň zajistit hospodárné čerpání rozpočtovaných prostředků. Bylo dosaženo nastavených projektových cílů, výsledků a výstupů a s minimálními vynaloženými náklady, které činily jen 56 % s předpokládaných výdajů.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem členům realizačního týmu, všem odborným spolupracovníkům, kteří se aktivně podíleli na realizaci tohoto komplexního projektu, zároveň bychom chtěli poděkovat všem členům TPEB ČR, kteří umožnili realizaci tohoto projektu a v neposlední řadě i pracovníkům agentury CzechInvest za jejich odborný dohled a poradenství.

Zájmová skupina Kybernetická bezpečnost a Compliance – setkání 4.2.2015

Setkání členů TPEB a jejich hostů v rámci zájmové skupiny Kybernetická bezpečnost a Compliance

Dne 4.2. 2015 se v prostorách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) setkali členové TPEB a jejich hosté k diskuzi o Zákonu o Kybernetické bezpečnosti (ZKB) v oblasti utilit, především energetiky.

Setkání zahájil a vedl člen výkonného výboru Radek Sazama, účastnili se zástupci společností ČEPS, ČEZ, RWE, E.ON, Pražská plynárenská, Monet+, Fujitsu Technology Solutions, Unicorn, Novicom, Axenta, NSM Cluster.

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. z Masarykovy University v Brně úvodem podal vyčerpávající komentář k ZKB, jeho vzniku, účinku, předpokládaným dopadům a navazujícím akcím. Následně zástupci TPEB, Jan Kepič a Vítězslav Bouše, prezentovali možná společná témata a jejich stav v oblasti Zákona o kybernetické bezpečnosti:

Dále byl prezentován připravovaný Nástroj pro podporu hodnocení míry souladu se ZKB. Účastníci schůzky uvitali tuto aktivitu a očekávají průběžného informování o dalším vývoji.

V průběhu celého setkání panovala otevřená diskuse všech účastníků na téma řízení rizik a implementace požadovaných pravidel ZoKB. Zejména komentáře a poznámky doc. JUDr. Radima Polčáka, Ph.D. byly podnětem pro živou diskuzi mezi přítomnými.

Na závěr účastníci schůzky ocenili zorganizování tohoto setkání v takovém složení a dohodli se na dalším pokračování v polovině března, jehož součástí budou i prezentace řešení technologických členů TPEB k dané problematice.

Děkujeme všem účastníkům za jejich čas, zájem a především otevřenou a zajímavou diskuzi!

 

Aktivity TPEB ČR v oblasti ZKB
Soubor ve formátu PDF.

 

Fotogalerie

Informace o jednání TPEB ČR ve Výboru pro bezpečnost PSP ČR

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

Dne 22. 1. 2015 se uskutečnilo setkání členů TPEB se zástupci Výborů pro bezpečnost a obranu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Akce proběhla pod záštitou a za přítomnosti člena Výboru pro bezpečnost ing. Václava Klučky a zúčastnili se jí i další členové obou výborů PhDr. Ivan Gabal a ing. Bohuslav Chalupa a člen Výboru pro bezpečnost MUDr. Miloslav Janulík. Hostem setkání byl i viceprezident Česko izraelské smíšené obchodní komory ing. Jiří Maceška. Cílem setkání bylo představit TPEB a přiblížit její aktivity v roce 2014, včetně výhledu pro rok 2015 a pokusit se stimulovat širší dialog mezi členskou základnou a poslanci klíčových bezpečnostních výborů.

V první části byly prezentovány činnosti TPEB v návaznosti na naplňování její dlouhodobé strategie vycházející z její klíčové charakteristiky, kterou je její PPP forma. V této souvislosti byly zmíněny aktivity spojené se snahou efektivně propojit veřejné a soukromé instituce s cílem prosazovat česká řešení v široce definované oblasti ochrany kritické infrastruktury. Tyto aktivity reflektují nejnovější vývoj v legislativní, politické či strategické oblasti, přičemž spočívají v podpoře spolupráce mezi národními i mezinárodními partnery v rámci domácích i nadnárodních projektů (Bezpečnostní výzkum MV, TAČR, Horizont 2020, Mezinárodní Visegrádský fond). Mezi konkrétními projekty byl představen projekt Resilience 2015, který se pod vedením na akci přítomného ing. Martina Hromady, Ph.D. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uchází o podporu v rámci Bezpečnostního programu MV. Specifickou oblast pak představují předkontraktační aktivity spojené s bilaterální spoluprací s Izraelem či Čínou.

Ve druhé části proběhla velmi živá a bezprostřední diskuze týkající se potřeb a možných řešení bezpečnostních výzev, kterou přirozeně stimulovaly nedávné události ve Francii. Bezpečnostní ředitel společnosti ČEPS, PhDr. Martin Bílek, Ph.D., v diskuzi zdůraznil klíčovou roli této společnosti v rámci kritické infrastruktury státu a vyzdvihl vysokou připravenost firmy na kritické situace, která je pravidelně testována a zdokonalována. Další ze zástupců akademické sféry Doc. RNDr. Tomáš Pitner Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně informoval ostatní o budovaném polygonu, který má za cíl vytvořit unikátní prostředí pro výzkum a vývoj metod na ochranu proti útokům na kritické infrastruktury.

Jedním ze závěrů zajímavé a otevřené diskuze bylo konstatování ze strany poslanců, že existuje poměrně značný prostor pro šíření schopností českých firem a inovativních konsorcií firem a výzkumných institucí, a to zejména ve vztahu ke státní správě. Tato skutečnost představuje pozitivní výzvu pro TPEB jako PPP projekt. V tomto kontextu bylo také domluveno, že započatá spolupráce mezi bezpečnostním a obranným výborem a TPEB bude zintenzivněna.

Prezentace 220115 PSP final
Soubor ve formátu PDF.

Fotogalerie

Konference Archimedes 4.12.2014

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

V návaznosti na konferenci Aegis, která se konala v Aténách dne 16. května 2014, Konsorcium Archimedes uspořádalo závěrečnou konferenci dne 4. prosince 2014 v Bruselu.

Cílem této konference bylo prezentovat výsledky v oblasti řízení inovací pro koncové uživatele a operátory a jejich doporučení pro zlepšení zapojení koncových uživatelů a provozovatelů do výzkumného procesu EU a podporovat zavádění těchto výsledků. Smyslem a cílem 10 interaktivních kulatých stolů bylo získat zpětnou vazbu v různých tématech souvisejících se zabezpečením, a to zejména:

Bezpečnost civilního letectví
(CBRN) Ohrožení chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými zbraněmi,
Cyber-zločin / cyber-terorismus,
Vnější rozměr bezpečnosti,
Inteligentní sledování hranice
Civilní ochrana / krizového řízení,
Řízení inovací,
Robotika v oblasti bezpečnosti,
Ochrana kritické infrastruktury,
Urban Security

Závěrečná konference byla také příležitostí představit iniciativu Archimedes. Tedy konsorcia, které bude strukturovaně propojené na národní organizace z různých evropských zemí, které se zabývají bezpečnostními otázkami, s Aliancí pro evropský růst a inovace pro bezpečnost AEGIS.

Za TPEB ČR byl na konferenci pozván JUDr. Richard Hlavatý. Ve svém vystoupení představil poslední aktivity platformy, zejména projekt Energetická a kybernetická bezpečnost ČR a reagoval na některé předložené návrhy projektu Aegis.

Uvedl, že projekt v předložené podobě užší spolupráce mezi vybranými organizacemi v EU, nejen odráží vývoj v oblasti bezpečnosti, ale nabízí velmi pragmatické řešení na podporu růstu konkurenceschopnosti EU, resp. jednotlivých členských států v této specifické oblasti. JUDr. Richard Hlavatý rovněž uvedl, že je potřeba do tohoto procesu aktivně přivést i „nové“ členské země střední a východní Evropy. Na konferenci byly zastoupeny, kromě ČR jen Polskem. TPEB ČR se zapojí do připravovaných programů.

Dokumenty a presentace z konference budou dodatečně vyvěšeny na webových stránkách TPEB ČR. O konkrétních aktivitách a Vašem možném zapojení do nich Vás budeme informovat začátkem příštího roku.

Fotogalerie – Konference TPEB ČR – „Energy & Cyber Security in EU“ dne 6. listopadu 2014

Konference TPEB ČR – „Energy & Cyber Security in EU“ dne 6. listopadu 2014

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ pořádala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 6. listopadu 2014 mezinárodní konferenci s názvem „Energy & Cyber Security in EU“.

Konferenci zahájil a přivítal přítomné účastníky Ing. Milan Urban, předseda správní rady TPEB ČR, místopředseda Hospodářského výboru PSP ČR a dále vystoupil JUDr. Richard Hlavatý, předseda výkonného výboru TPEB ČR.

Moderátorem zahraničního panelu konference byl pan Ing. Václav Klučka, poslanec a člen Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Domácí panel moderoval Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. – vedoucí ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy Univerzity Brno.

Konference se konala za účasti zahraničních a tuzemských odborníků. V prvním bloku přednášek, který byl věnován zahraničním hostům, Přednášel pan Dr. Alois Sieber – poradce EK pro bezpečnost; bývalý ředitel bezpečnostního výzkumu v DG Joint Research Centre ISPRA (SRN) Věda a výzkum v EU, realizace programů v členských státech EU, dále se formou conference call zúčastnila paní Maaike van Tuyll – Head of Unit for Analysis of Natural, Technological and Security Threats; Ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti Nizozemska ; Národní koordinátor pro bezpečnost a boj s terorismem(Nl.) Business as (un) usual – Resilience of Critical Infrastructure a pan Dr. Alessandro Lazari – ERNCIP ( DG JRC ISPRA ) Evropská referenční sít ochrany kritické infrastruktury (It.) Directiva 114 na ochranu kritické infrastruktury (KI). Významným hostem byl pan Severin Loffler – Director Legal & Corporate Affairs v regionu střední a východní Evropy, Microsoft Corporation Security for the data in the cloud (Bezpečnost pro data v cloudu).

Druhý blok programu byl věnován panelové diskuzi, ve které vystoupili přední tuzemští odborníci. Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. – vedoucí ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy Univerzity Brno tématem jeho přednášky bylo : Zkušenost s komplexním právním a organizačním řešením kybernetické bezpečnosti na úrovni státu a EU. Dále vystoupil pan Ing. Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS a.s. , který přednesl přednášku na téma aktivity a zkušenosti ČEPS v oblasti ochrany KI spolu s videoprezentací. Dále vystoupil pan JUDr. Juraj Szabó, Ph.D. – ředitel útvaru právního a Corporate Compliance, ČEZ, a.s., jeho přednáška byla věnována tématu : Zkušenosti ČEZ s ochranou KI. Dalším významným přednášejícím byl na Ing. Jaroslav Šmíd – náměstek ředitele NBÚ, který se zabýval tématem : Stav implementace kybernetického zákona z pohledu NBU, novelizace vládního nařízení o kritické infrastruktuře. Následovalo vystoupení pana Kpt.Mgr.Lukáše Pidhaniuka – Ministerstvo vnitra Generální ředitelství HZS ČR, oddělení civilní nouzové připravenosti , které se zabývalo tématem Evropská politika ochrany kritické infrastruktury a její dopad na Českou republiku.

Na závěr vystoupil pan Ing. Jiří Polák – výkonný ředitel, Czech Association CIO (CACIO), s přednáškou na téma Strategický rozvoj energetického segmentu v ČR a EU

Konference se zúčastnili poslanci z výborů hospodářského, branného a bezpečnostního a zahraničního. Rovněž se jí zúčastnili zástupci ČEZ a.s, ČEPS a.s.; Pražské plynárenské a.s., Generálního ředitelství Záchranného hasičského sboru ČR; Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Úřadu pro normalizaci metrologii a zkušebnictví, Ministerstva obrany ČR, Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti a řada dalších.

JUDr. Richard Hlavatý
Předseda výkonného výboru Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“

 

Soubory ke stažení

cacio+es+prezentace+brno final
Soubor ve formátu PDF.

ČEPS prezentace ochrana KI – seminář PSP
Soubor ve formátu PDF.

Evropská politika OKI a její dopad na ČR [Režim kompatibility]
Soubor ve formátu PDF.

HORIZON 2020_Security Research
Soubor ve formátu PDF.

Lazari_Prague_06-Nov-2014
Soubor ve formátu PDF.

prag_november_2014
Soubor ve formátu PDF.

Resilience of critical infrastructure – Prague 6-11-2014
Soubor ve formátu PDF.

SEVERIN LOFFLER 2014_11_06 – NIS Directive Presentation for Czech Parliament__ (Severin)
Soubor ve formátu PDF.

 

Fotogalerie

Účast TPEB ČR na Cyber Security 2014

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

Dne 22. 10. 2014 se konala konference Cyber Security 2014, kterou pořádalo vydavatelství IDG Czech Republic a.s. ve spolupráci se společností Microsoft CZ. Akce se konala v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti. TPEB ČR se této konference zúčastnila jako odborný garant a JUDR. Richard Hlavatý zde přednesl přednášku na téma Ochrana kritické infrastruktury v oblasti energetiky. Součástí této prezentace bylo seznámení s aktivitami TPEB ČR v rámci projektu Energetická a kybernetická bezpečnost ČR. Konference byla zaměřená na kybernetickou bezpečnost a byla určena IT profesionálům pracujícím ve firemním sektoru, státní správě nebo samosprávě, specialistům z oblasti finančnictví, průmyslu a všem, kteří chtějí získat rozšířenou představu o aktuálních bezpečnostních problémech a rizicích v IT spolu s možnostmi efektivní cesty ke snížení těchto rizik. V příloze naleznete prezentaci TPEB ČR a odkaz na program této zajímavé akce.

http://eventworld.cz/akce/cyber-security-II-2014-77/archiv-prezentaci-cyber-security-II-2014#9-40

Ochrana kritické infrastruktury v oblasti energetiky
Soubor ve formátu PDF.

 

_DSC2146Účast TPEB ČR na Cyber Security 2014 _DSC2171

DRILL 2014

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

Dne 16. září 2014 se konalo společné mezinárodní bezpečnostní cvičení DRILL 2014, které proběhlo v blízkosti státních hranic nedaleko Hory sv. Šebestiána. Na tomto cvičení spolupracovalo více než 200 profesionálů z České republiky a z Německé spolkové republiky. Společně se podíleli na náročné realizaci stavby náhradního přeshraničního elektrického vedení, které spojuje sítě společností ČEPS a 50Hertz.

Cvičení DRILL 2014 simulovalo extrémní situaci, kdy může dojít k selhání některé technické části elektrické sítě, například k pádu stožáru. Dle scénáře způsobí extrémní kalamitní počasí sérii mimořádných situací v elektroenergetických přenosových soustavách v celé řadě zemí Evropy, včetně Česka a Německa. Dojde k výpadku vedení zvlášť vysokého napětí mezi transformovnami Hradec u Kadaně a Röhrsdorf.

Zprovoznění mezinárodního propojení se v dané situaci rázem stává strategickou prioritou. Obě společnosti začnou okamžitě stavět náhradní přenosovou trasu pro přeshraniční vedení. Pokud stavbu komplikují další faktory jako požár v okolí nebo nepřístupné cesty, neobejdou se společnosti ČEPS a 50Hertz bez pomoci záchranných složek a armády obou zemí. Krizovou situaci, kterou scénář cvičení připravil, řešili desítky odborníků z energetických společností ČEPS a 50Hertz.

JUDr. Richard Hlavatý se této mimořádné akce aktivně zúčastnil a v rámci své přednášky seznámil účastníky akce s aktivitami TPEB ČR, včetně probíhajících aktivit projektu Energetická a kybernetická bezpečnost.

DRILL 2014

Konference ENERGETIKA MOST 2014

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

Odborná konference a diskusní setkání

ENERGETIKA_MOST_2014

Konference ENERGETIKA MOST 2014 se konala 24. září 2014 v Mostě v Hotelu Širák. Letošní ročník se zabýval hlavně významem a praktickým dopadem Státní energetické koncepce ve vazbě na Státní surovinovou politiku ČR, energetickou a kybernetickou bezpečností a významem domácích surovin na pozadí politické krize na Ukrajině. Hlavní témata konference byla :

I. Aktuální stav projednávání Státní energetické koncepce, Státní surovinové politiky ČR a energetických zákonů

II. Energetická bezpečnost České republiky na pozadí Ukrajinské krize

III. Vývoj těžby hnědého uhlí, jeho cena a dodávky pro energetiku a teplárenské společnosti

JUDr. Richard Hlavatý se zúčastnil této konference jako host a přednášející. Ve své přednášce shrnul aktivity TPEB ČR a především představil aktivity spojené s probíhajícím projektem TPEB ČR.

Konference se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je zařazena do plánu akcí Okresní hospodářské komory Most a Hospodářské a sociální rady Mostecka pro rok 2014.

Přednášku JUDr. Richard Hlavatého naleznete v příloze TPEB JUDr. Richard Hlavatý.

Více informací naleznete zde : http://www.energetikamost.cz/

TPEB vstoupila do třech konsorcií v programu H2020

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

JUDr. Richard Hlavatý

TPEB vstoupila do třech konsorcií v programu H2020

V souladu se svým dlouhodobým strategickým směřováním TPEB vstoupila do třech projektových konsorcií, která se ucházejí o podporu v programu Horizont 2020 (H2020). První dvě projektové žádosti v rámci struktury H2020 směřují do oblasti výzkumu a inovací, kde se spojuje složka inovativního výzkumu s tržním uplatněním konkrétních technologií. Třetí pak usiluje o podpora spolupráce mezi výzkumnými institucemi v oblasti aplikovaného výzkumu. Projektové žádosti tak počítají nejen s podporou výzkumu, ale také s vytvořením obchodní a marketingové strategie, která má vést ke konkrétnímu uplatnění dané technologie. V důrazu na praktické uplatnění inovací se H2020 liší od svých předchůdců – rámcových programů (FP – Framework program).

Svým rozsahem obě projektové žádosti spadají mezi potenciálně největší projekty, kde se objem požadovaných prostředků pohybuje kolem 10-ti milionů eur. Vzhledem k inovativnímu charakteru obou projektů žádný z nich nepočítá s kofinancováním, resp. počítá se 100% financováním ze strany EU.

Prvním projekt, do kterého TPEB vstoupila jak partner, představuje CySmart – Adaptive Cyber Security for Low Resource Wireless Communications Systems. V čele projektového konsorcia stojí University of Sheffield a jeho součástí jsou výzkumné organizace a firmy ze Spojeného království, Německa, Rakouska, Francie a České Republiky. Z české strany na projektu kromě TPEB participují i VUT Brno a společnost Monet+. Cílem projektu je představit adaptivní řešení kybernetické bezpečnosti wireless ICT systémů kombinujících inovativní zabezpečení na úrovni kryptografické bezpečnosti i fyzické bezpečnosti. Součástí projektu je i ověření konceptu adaptivní bezpečnosti v reálném prostředí.

Druhý projekt, který vznikl za účasti TPEB – OPTIMUS – Bringing Order to Chaos during MassiveVictim CBRN Incidents, směřuje do oblasti ochrany v případě CBRN incident. V kontextu přípravy tohoto projektu TPEB navázala spolupráci s Fakultou vojenského zdravotníctví Univerzity obrany, Vojenským výzkumným ústavem, Centrem biologické ochrany Těchonín a Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany. Konsorcium vede řecká odnož britské společnosti EXUS, která má s evropskými projekty velmi bohaté zkušenosti. Cílem projektu je vytvořit UAV/UGV technologii, která by efektivně asistovala záchranným složkám v případech CBRN incidentů.

Projektové konsorcium má celkem 27 členů, kteří pocházejí z Řecka, Francie, Španělska, Norska. Itálie, Nizozemí, Kypru a České republiky. Početné konsorcium reflektuje skutečnost, že jeho součástí jsou vývojářské firmy, výzkumné instituce, ale i záchranářské struktury. Součástí projektu jsou i demonstrační piloty, v rámci kterých proběhne simulace C/B/R/N incidentu a následný zásah profesionálních záchranných složek, které budou využívat vyškoleny k využití technologie OPTIMUS. V ČR proběhne simulace biologického incidentu v Centru biologické ochrany v Těchoníně, které představuje v této oblasti špičkovou infrastrukturu. Podporu projektu z české strany vyjádřily i Generální ředitelství hasičského záchranného sboru, Fakultní nemocnice v Hradci Králové (spádová fakultní nemocnice pro Těchonín) či město Hradec Králové. Zájem o demonstrační workshop projevila také Evropská obranná agentura, mezi jejíž priority oblast CBRN dlouhodobě patří.

Pokud bude projekt podpořen, role TPEB bude opět spočívat v exploatační a diseminační roli spojené s iniciativami na úrovni koncových uživatelů, přičemž důraz bude kladen i na workshopy uspořádaní v institucích EU a NATO. Podobně jako v předchozím projektu bude využit expertní potenciál UNMZ v oblasti standardizace a certifikace, ke kterému bude tentokrát připojena expertíza v oblasti vojenských standardů, kterou dodají experti z Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.

Kromě dvou výše uvedených projektů se TPEB významně angažovala v přípravě projektu výzkumné spolupráce mezi Centrem senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) a Technickou univerzitou ve Vídni (TUW), který byl podán do výzvy programu HORIZONT 2020, jež nese označení WIDESPREAD-2014-1 Teaming.

Projekt výzkumné spolupráce mezi SIX a TUW nese název Advanced Wireless Technologies for Clever Engineering (ADWICE) a klade si za cíl vytvořit silné partnerství mezi SIX a TUW. Toto partnerství se stane základem konsorcia firem, veřejných institucí a univerzit, jejichž společným zájmem je výzkum v oblasti chytré techniky, využití výsledků tohoto výzkumu a případně jeho ekonomické zhodnocení. TPEB jako součást projektového konsorcia ADWICE přispěje svými zkušenostmi, vybudovanými vazbami a know-how k optimálnímu nastavení obchodního plánu a partnerských vazeb.

Projekt ADWICE pokrývá oblasti senzorických systémů, zpracování signálů, mobilních komunikací, radiofrekvenčních aplikací a kybernetické bezpečnosti. V širším smyslu se tak jedná o pro TPEB klíčové téma ochrany kritické infrastruktury. Kromě výše uvedené přímé participace TPEB na projektu budou ze spolupráce profitovat i členové TPEB, kteří mohou využívat výzkumných aktivit ADWICE a zároveň vstupovat do výzkumných projektů, které bude ADWICE řešit.

Projekt ADWICE svými dopisy zájmu podpořili i ministr školství Marcel Chládek, rektor Vysokého učení technického v Brně (pod nějž centrum SIX spadá), prorektoři TUW, Jihomoravské inovační centrum a více než dvacítka firem.

Všechny projekty se přímo dotýkají hlavního zájmu TPEB, který představuje ochrana kritické infrastruktury. Zároveň představují minimálně na úrovni projektových žádostí úspěšné případy, kdy je může být využit značný potenciál TPEB jako PPP platformy. TPEB se bude účastnit i dalších konsorcií, která se chystají pro nadcházející výzvy, přičemž důraz bude kladen na zprostředkování přístupu členských firem, které mohou zásadně benefitovat na evropských projektech.

Konference CyberSecurity 2014

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

Konferenci CyberSecurity 2014 pořádá vydavatelství IDG Czech Republic a.s. ve spolupráci se společností Microsoft CZ. Akce se koná v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti. TPEB ČR se této konference účastní jako odborný garant. Tato odborná konference je zaměřená na kybernetickou bezpečnost a je určena IT profesionálům pracujícím ve firemním sektoru, státní správě nebo samosprávě, specialistům z oblasti finančnictví, průmyslu a všem, kteří chtějí získat rozšířenou představu o aktuálních bezpečnostních problémech a rizicích v IT spolu s možnostmi efektivní cesty ke snížení těchto rizik. Termín konání: 22.10. 2014. Místo konání: Konferenční centrum City, Praha 4.

Více informací naleznete :
http://eventworld.cz/akce/cyber-security-II-2014-77/program-cyber-security-II-2014

Desátý ročník odborné IT konference SmartWorld pod taktovkou MONET+

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

Již desátý ročník odborné IT konference SmartWorld pod taktovkou společnosti MONET+ se uskuteční v termínu 22. – 24. října 2014 v hotelu Vista na Dolní Moravě. Odborná IT konference Smart World 2014 se v letošním roce zaměří především na bezpečnost v online světe. Prostřednictvím odborných tematických bloků, workshopů a diskusí prověří online imunitní systém každého z nás. Kompletní info na www.smartworld-konference.cz

Tisková zpráva SW 2014
Soubor ve formátu PDF.

Kulatý stůl projektu TPEB ČR – Praha – hotel Troja – 26 .6. 2014

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

Dne 26. června 2014 pořádala Technologická platforma Energetická bezpečnost ČR kulatý stůl v hotelu Troja, Trojská 1/2232 na Praze 8. Kulatého stolu se zúčastnili členové platformy včetně representantů GŘ ZHS gen. Svobody a plk. Chalupy a hosté z ÚNMZ pan ředitel Kratochvíl a Ing. Kubeš a Technologického centra Akademie věd České republiky Ing. Hillerová. Cílem kulatého stolu byla prezentace výsledků II. etapy projektu Energetická a kybernetická bezpečnost ČR. Současně byly presentovány aktivity TPEB ČR za období prvního půlroku. Jednání na zasedání skupiny Archimedes (viz web..) v Athénách a zasedání ERNCIP v DG JRC v Ispře, které vedli ke konkrétní spolupráci se zahraničními partnery.

Kulatý stůl projektu TPEB ČR - Praha - hotel Troja - 26 .6. 2014Kulatý stůl projektu TPEB ČR - Praha - hotel Troja - 26 .6. 2014

Dále byly představeny podané a plánované projekty, jak tuzemské, tak zahraniční, které TPEB ČR, ve spolupráci se svými členy a tuzemskými a zahraničními partnery realizuje. Manažer projektu, JUDr. Richard Hlavatý a členové realizačního týmu ( doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. , Prof. Dr. Zbyněk Raida a PhDr. Vít Střítecký ) informovali o průběhu příprav těchto projektů a o možnostech dalšího zapojení členů platformy využitím spolupráce s realizačním týmem projektu na přípravě, zpracování a podání projektové žádosti, vytvoření nebo zapojení do konsorcií, získání kontaktů z jiných zemí a vytipování a prověření potencionálních partnerů.

Kulatý stůl projektu TPEB ČR - Praha - hotel Troja - 26 .6. 2014Kulatý stůl projektu TPEB ČR - Praha - hotel Troja - 26 .6. 2014

Kulatý stůl projektu TPEB ČR - Praha - hotel Troja - 26 .6. 2014

V rámci kulatého stolu vystoupila Ing. Eva Hillerová, která prezentovala aktivity Technologického centra Akademie věd v souvislosti s aktuálním programem Horizont 2020, kde je technologické centrum národním kontaktním místem pro českou republiku a účastníci kulatého stolu byli seznámeni s poradenstvím pro instituce a firmy, které technologické centrum v této souvislosti nabízí a poskytuje.

Kulatý stůl projektu TPEB ČR - Praha - hotel Troja - 26 .6. 2014

Kulatý stůl projektu TPEB ČR - Praha - hotel Troja - 26 .6. 2014

Dalším bodem programu byla informace o přípravě konference v rámci realizace projektu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na téma “ Úloha a možnosti TPEB ČR v oblasti průmyslové energetické a kybernetické bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury „, která se bude konat v září 2014.

Prezentace TC
Soubor ve formátu PDF.

Prezentace – kulaty stul 26. června 2014
Soubor ve formátu PDF.

Konference skupiny Archimedes

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 
Dne 16. května 2014 Richard Hlavatý, na pozvání EOS, zúčastnil konference skupiny Archimedes s názvem “Establishing a European Network of National Organisations for Security” pořádané řeckým předsednictvím v Aténách v Řecku. TPEB ČR presentovalo za Českou republiku aktivity v oblasti energetické a kybernetické bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury. Jedním z cílů setkání bylo vytvoření konsorcií, pro projekty Horizont 2020 – Security a podávání společných projektů a jejich prosazování pro komerční využití. Tato aktivita se v současnosti naplňuje a budeme vás informovat o konkrétních projektech a možném zapojeni z vaší strany.

AEGIS
Soubor ve formátu PDF.

Konference ASD v Praze

Informace o konání výroční konference AeroSpace and Defence Industries Association of Europe

Ve dnech 23 až 25 dubna 2014 se v Praze konala výroční konference AeroSpace and Defence Industries Association of Europe. Tato organizace sdružuje více než 2 tisíce firem a 80 tisíc dodavatelů s obratem přes 186 mld. €, zaměstnává v oblasti obrany a bezpečnosti okolo 750 tisíc osob. Výroční konference se konala pod heslem „Posílení evropské prosperity a konkurenceschopnosti“.

Jedno ze čtyř „Knowledge Café“ s tématem „ Energy: ASD Sectors´ need contribution towards a sustainable and stable energy supply“ bylo moderováno JUDr. Richardem Hlavatým, Přesedou výkonného výboru TPEB ČR. Problematika energetiky zejména v kontextu ochrany kritické infrastruktury se na této konferenci objevila poprvé, ale o to výrazněji v souvislosti s novým balíčkem energetické a klimatické politiky EK, předloženým komisí začátkem t.r.

Součástí moderování, resp. vystoupení JUDr. Richarda Hlavatého bylo představení TPEB ČR, včetně probíhajícího projektu “ Energetická a kybernetická bezpečnost“.

Ve zmíněném panelu vystoupil jako řečník ing. Zbyšek Boldiš, člen představenstva ČEPS a.s. Jeho vystoupení je obsaženo v přiložené presentaci „Challenges for the elektricity sector from a TSO perspective“. Rovněž přikládáme dokument „The European Framework for energy and climate policies“ od Dietera Helmse, ze kterého pan ing. Boldiš uváděl některé citace.

 

SPEAKERS BIOGRAPHY Knowledge Cafe 2 _ ASD ANNUAL CONVENTION & TECHNOLOGY FORUM 2014
Soubor ve formátu PDF.

DETAILED PROGRAMME _ ASD ANNUAL CONVENTION & TECHNOLOGY FORUM 2014
Soubor ve formátu PDF.

The European framework for energy and climate policies
Soubor ve formátu PDF.

ALV 24 April ZB
Soubor ve formátu PPTX.

Návrh bezpečnostních opatření pro SmartGrids

Vážení členové,

Jak jsme Vás již v minulosti informovali TPEB ČR se podílelo na projektu evropské agentury ENISA „Návrhu bezpečnostních opatření pro SmartGrids“ . Projekt byl zahájen v květnu 2013 a jeho výstupem je přiložený dokument, který byl publikován začátkem dubna.

Ve svém sdělení [ COM/2011/202 ] ,Evropská komise uvádí, že inteligentní sítě (SmartGrids) , jako součást kritické infrastruktury , by měly být bezpečně provozovány a mají respektovat soukromí koncových uživatelů . Komise se v návaznosti na tento první dokument rozhodla dále zkoumat uvedenou problematiku a zajistit odpovídající ochranu inteligentních sítí v EU .
Dokument obsahuje návrh 45 bezpečnostních opatření , rozčleněných do 11 bezpečnostních domén.

Tento model bude ve spolupráci s členskými státy, jejich institucemi a zástupci, dál upřesňován a dopracováván. V případě zájmu, je to příležitost pro Vás, se na tomto procesu podílet a zlepšit tak modely na národní i evropské úrovni.

Návrh bezpečnostních opatření pro SmartGrids
Soubor ve formátu PDF.

Cvičení ENISA – Cyber Europe 2014

V nedávné době se několik našich členů zapojilo do celoevropského kybernetického cvičení ENISA Cyber Europe 2014, které se koná za účelem procvičení tzv. „standard cooperations procedures“ definovaných ENISA. Trénují se národní kapacity jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru a jejich vzájemná kooperace. Cvičení je v České republice organizováno národním dohledovým pracovištěm CERT zřízeném při CZ.NIC. TPEB doporučila několik svých členů, kteří měli zájem se do cvičení aktivně zapojit. Celé cvičení je rozdělené do tří fází: technické, operační a strategické, během kterých se cvičí různé dovednosti a především souhra zúčastněných členů napříč celou Evropou. V současnosti probíhá příprava na technickou fázi. Naši členové mají možnost se i nadále zapojit, pokud to umožní kapacitní možnosti národního CERTu. Bližší informace jsou dostupné v sekretariátu TPEB.

Příprava anglické verze webových stránek TPEB ČR / Preparation of the English version of the TPEB CR website

Vážení návštěvníci  našeho  webu, omlouváme se za případné problémy se zobrazováním našich stránek. V současné době připravujeme anglickou verzi a tak se může stát, že se Vám některá stránka nezobrazí správným způsobem. Jedná se o krátkodobé potíže a prosíme o pochopení této situace.

Dear visitors of our website, we apologize for any problems with the display of our site. We are currently preparing the English version, so it may happen that a page will not display correctly. It is a short-term problem and ask for your understanding of this situation.

Zpráva o konferenci projektu TPEB ČR ve spolupráci se SIX – Brno 30.1.2014

Zprava o konferenci projektu TPEB CR ve spolupraci se SIX – Brno 30. ledna 2014
Soubor ve formátu PDF.

Program Konference o kyberneticke bezpecnosti Brno 30. ledna 2014
Soubor ve formátu PDF.

Footer

PROJEKT OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY na PROJEKT OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY II.

Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“
V Holešovičkách 1443/4
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 311 955
Mob: +420 777 796 954
Email: info@tpeb.cz
IČ: 72556668
Číslo účtu: 107-1488210267/0100

Valná hromada TPEB ČR dne 17.prosince 2013

Valna hromada TPEB CR 17_12_2013 – zprava o cinnosti 
Soubor ve formátu PDF.

Kooperace mezi státním, soukromým a akademickým sektorem v kyber-bezpečnostním prostředí

Kooperace mezi statnim, soukromym a akademickym sektorem v kyber-bezpecnostnim prostredi 
Soubor ve formátu PDF.

Projekt „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

Vážení,
Dne 26.9.2013 se bude konat kulatý stůl v rámci realizace projektu „Energetická a kybernetická bezpečnost“. Tématem kulatého stolu bude zhodnocení 1. etapy realizace projektu. Závěry a výstupy z tohoto kulatého stolu budou prezentovány na záložce projektu na webových stránkách TPEB – www.tpeb.cz.

Oznámení o zapojení TPEB do aktivit CEN

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

Koordinační skupina pro kybernetickou bezpečnost – CEN/CENELEC/ETSI Cybersecurity Coordination Group (CSCG), v níž má ČR své zastoupení, působí již 2. rokem jako poradní a koordinační orgán technického výboru CEN v politických a strategických záležitostech týkajících se technické normalizace kybernetické bezpečnosti. Hlavní úloha této skupiny spočívá v analyzování existujících evropských a mezinárodních norem v oblasti kybernetické bezpečnosti a v definování společných evropských požadavků pro evropské a mezinárodní normy. Jejím cílem je významně přispívat k úspěšné implementaci strategie EU v otázkách kybernetické bezpečnosti, která byla zveřejněna Evropskou komisí dne 07.02.2013. V rámci CSCG je v současné době vytvářen dokument ‘Recommendations for a Strategy on European Cyber Security Standardisation’. Postavení CSCG bylo 9.7.2013 významně posíleno podepsáním dohody o spolupráci mezi CEN, CENELEC a Evropskou agenturou pro informační a síťovou bezpečnost (ENISA) http://www.cencenelec.eu/News/Press_Releases/Pages/PR-2013-08.aspx

ÚNMZ nyní ve spolupráci s Technologickou Platformou ‘Energetická bezpečnost ČR’ – TPEB ČR zakládá expertní skupinu s cílem zajistit národní stanoviska k dané problematice. Zájemci o členství v této expertní skupině nás mohou kontaktovat na adrese sekretar@unmz.cz do 15.09.2013.

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 1.10.2023