EN

Kulatý stůl „Aktuální trendy bezpečnosti,stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur“ – 1. prosince 2017

V době globálních změn, které se promítají do všech oblastí lidské činnosti, jsou výzvy týkající se bezpečnosti, stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur jednou z klíčových a existenčních výzev pro současnou společnost. V tomto duchu se nesly presentace a diskuze kulatého stolu. Ucelený pohled na problematiku, popis hrozeb a současně náhled na architekturu řešení byl  představen novým členem TPEB ČR – Deloitte Advisory s.r.o. Ing. Janem Šefčíkem. Místopředseda Energetického regulačního úřadu Ing. Vladimír Vlk ve svém vystoupení velmi jasně popsal hlavní úkoly ERÚ nejen z pohledu současných tuzemských problematik, ale zejména s ohledem na probíhající regulace ve vztahu k EK, ať již se jedná o podzimní balíček, nebo další legislativu. Zde zmínil i nezbytnost komunikace s TPEB ČR a dalšími subjekty, které jsou do procesu analýz a řešení aktivně zapojeny.

V druhé části kulatého stolu se velmi živě diskutovalo na nejrůznější témata související s postavením bezpečnosti (security) v rámci dodávky elektrické energie ve vazbě na kybernetickou bezpečnost a ochranu energetických kritických infrastruktur, role vědy, výzkumu a inovací v procesu zvyšování bezpečnosti energetických kritických infrastruktur, rozvoje strategické (politické) a institucionální úrovně ve vztahu posilování stability dodávky elektrické energie, bezpečnosti energetické kritické infrastruktury a role malých a středních podniků v předmětné oblasti. Další diskuse byla vedena ve vztahu k typovým plánům řešení krizových situací narušení dodávek elektrické energie, plynu a tepelné energie velkého rozsahu.

Jednotliví vystupující upozorňovali na příkladech jejich společností a institucí, jak seriózně s uvedenými hrozbami pracují, vyhodnocují si jejich aktuálnost, přijímají opatření na jejich odvrácení, zamezení. Nezbytná vážnost přístupu k problematice a mix řešení nejen ve sféře kybernetické, ale i sofistikované fyzické ochrany, restartování systémů apod. zazněla v projevech bezpečnostního ředitele společnosti ČEPS a.s. PhDr. Martina Bílka i bezpečnostního ředitele společnosti ČEPRO, a.s. Ing. Jiřího Nováka.

Čelíme novým bezpečnostním výzvám novými bezpečnostními technologiemi, zaznělo ze strany společnosti Delta s.r.o.

Otázky dostatečnosti, zejména elektrické energie, její ochrana a stabilita v období očekávaného průmyslu 4.0 byly dalším velmi živým tématem, nejen s ohledem na nové technologie a jejich zajištění.

V neposlední řadě byly zmíněny, jak moderátorem doc .Ing. Martinem Hromadou Ph.D., tak i doc. Ing. Davidem Řehákem, Ph.D., projekty, které  TPEB ČR realizuje např. Resilience a další, na které se připravuje jak v evropském, tak i v mimoevropském rozměru.

Dá se říci, že témata kulatého stolu a diskuze nad nimi vedená potvrzuje, že TPEB ČR, která z povahy své působnosti je vědeckou a neziskovou organizací, funguje řádně v duchu tohoto poslání a tím ho i naplňuje.

Níže naleznete přednášku pana Ing. Vladimíra Vlka.

ERÚ_Vlk

 

Projekt Ochrana kritické infrastruktury vstupuje do 2. etapy realizace

V rámci realizace projektu Ochrana kritické infrastruktury, který je kofinancován z dotace Operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Spolupráce – Technologické platformy,“ byla ukončena první z plánovaných etap realizace. V rámci této etapy byly úspěšně podány dva významné mezinárodní projekty do programu Evropské komise Horizont2020.

První projekt Horizont2020 s názvem Pan-European Network of Practitioners in the field of Critical Infrastructures (EU-CIRP) navrhuje vytvoření sítě evropských stakeholderů v oblasti OKI, která se zaměří na vyhodnocení dosavadních politik, analýzu nových výzev a hledání strategických a standardizačních řešení. Předmětný projekt vytváří strategickou příležitost zapojení členů TPEB do navazujících projektových aktivit týkajících se ochrany kritické infrastruktury v širším kontextu a souvislostech. Lze proto předpokládat velmi intenzivní zapojení členů v dalším projektovém období.

Druhý projekt Horizont2020 s názvem BehavVer – Ověřování behaviorálních vzorů, pro minimalizaci krádeží identity sledováním fyzických modelů chování se zaměří na vývoj softwaru BehavVer (název je zkratka pro ověřování behaviorálních vzorů), pro minimalizaci krádeží identity, založený na sledování fyzických modelů chování (tj. jak se člověk obvykle chová), zejména pokud jsou jiné mechanismy kontroly totožnosti útočníkem vyřazeny nebo nepoužitelné.

Realizace projektu pokračuje v návazné druhé etapě, ve které budou vyhledávány další příležitosti zapojení TPEB ČR a jejích členů do tohoto významného evropského dotačního programu.

V první etapě bylo využito letního termínu, který je pravidelně na konci srpna. Ve druhé etapě proběhnou přípravy na další projekty, které budou podávány v březnu 2018. TPEB ČR bude informovat o možnostech a zaměření připravovaných výzev a zapojení svých členů. Horizont2020 je program 100% financovaný z dotací Evropské unie. TPEB ČR se soustředí na výzvy, které v rámci realizace nevyžadují ze strany účastníků žádné kofinancování. Rok 2018 bude jedna z posledních příležitostí využití nástrojů a finančních prostředků tohoto programu, který končí v roce 2020.

TPEB ČR je součástí dvou mezinárodních konsorcií, která soutěží o prestižní projekty H2020 v programu Secure Societies Protecting freedom and security of Europe and its citizens.

První projekt s názvem Pan-European Network of Practitioners in the field of Critical Infrastructures (EU-CIRP) navrhuje vytvoření sítě evropských stakeholderů v oblasti Ochrany kritické infrastruktury, která se zaměří na vyhodnocení dosavadních politik, analýzu nových výzev a hledání strategických a standardizačních řešení. Předmětný projekt vytváří strategickou příležitost zapojení členů TPEB do navazujících projektových aktivit týkajících se ochrany kritické infrastruktury v širším kontextu a souvislostech s předpokládanou 100 % podporou nákladů řešitelských konsorcií. Lze proto předpokládat velmi intenzivní zapojení členů v dalším projektovém období. V příštích týdnech vás s uvedenými projekty rádi seznámíme a najdeme vaše možné zapojení. Potenciál projektů lze popřípadě využít i v rámci vaší strategie, kterou s vámi intenzivně prokonzultujeme. Velmi silné konsorcium zmiňovaného projektu zahrnuje následující členy:

 

Participant No * Participant organisation name Country
1 (Koordinátor) Center for Security Studies (KEMEA) GR
2 Croatian Network of Urban Security Stakeholders (CIC) CR
3 European Organization for Security (EOS) B
4 European University of Cyprus (EUC) CY
5 European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) B
6 Ministry of Interior (MoI) BG
7 Spanish Technology Platform on Industrial Safety & Security (PESI) ES
8 Scottish Government (Critical Infrastructure Resilience Unit) UK
9 Technology Platform Energy Security (TPEB) CZ
10 International Union of Railways (UIC) F
11 Ente Nazionale Energia Atomica (ENEA) I
12 Romanian Association for CIP and Related Services (ARPIC) RO
13 Polícia Judiciária of Portugal (PJ) PT

 

Druhý projekt s názvem BehavVer – Ověřování behaviorálních vzorů, pro minimalizaci krádeží identity sledováním fyzických modelů chování se zaměří na vývoj softwaru BehavVer (název je zkratka pro ověřování behaviorálních vzorů), pro minimalizaci krádeží identity, založený na sledování fyzických modelů chování (tj. jak se člověk obvykle chová), zejména pokud jsou jiné mechanismy kontroly totožnosti útočníkem vyřazeny nebo nepoužitelné. Silné mezinárodní konsorcium v tomto projektu zahrnuje:

 

Participant No Participant organization name Acronym Country
1

(Koordinátor)

ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE UNIZA Slovak Republic
2 SOFTWARE COMPETENCE CENTER HAGENBERG GMBH SCCH Austria
3 FRAUNHOFER-INSTITUTE FOR PRODUCTION SYSTEMS AND DESIGN TECHNOLOGY (IPK) – AUTOMATION DEPARTMENT FH Germany
4 UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE UCSC Italy
5 UNIVERSITY OF ULSTER UU United Kingdom
6 GENERAL TADEUSZ KOSCIUSZKO MILITARY ACADEMY OF LAND FORCES IN WROCLAW MALF Poland
7 TECHNOLOGY PLATFORM ENERGY SECURITY TPEB Czech Republic
8 ISEMI – INTERNATIONAL SECURITY AND EMERGENCY MANAGEMENT INSTITUTE, N.P.O. ISEMI Slovak Republic
9 THE POLISH POLICE LEA1 Poland
10 MUNICIPAL POLICE ZLIN LEA2 Czech Republic
11 ISRAEL NATIONAL POLICE LEA3 Israel
12 LANCASHIRE CONSTABULARY LEA4 United Kingdom
13 HAMPSHIRE CONSTABULARY LEA5 United Kingdom
14 SUSTAINABLE CRIMINAL JUSTICE SOLUTIONS SCJS United Kingdom
15 VIRTE, A.S. VIRTE Slovakia

TPEB ČR se stala členem konsorcia Center for Security Studies (KEMEA) a partnerem nového návrhu projektu v Horizon2020 : Pan-European Network of Practitioners in the field of Critical Infrastructures (EU-CIRP)

EU-CIRP představuje panevropskou síť klíčových aktérů ve specifické oblasti ochrany kritické infrastruktury (OKI). Cílem projektu je zintenzivnit komunikaci a interakci relevantních stakeholderů prostřednictvím čtyř typů aktivit:

  1. analýza výsledků evropských výzkumných a inovačních projektů v oblasti OKI s cílem zvážit jejich relativní potenciál a posunutí do další fáze průmyslového uplatnění;
  2. identifikace nedostatků v oblasti OKI a společných výzev mezi sektory a aktéry;
  3. zhodnocení RDI řešení, které by mohly řešit identifikované nedostatky, včetně jejich výhledů do budoucnosti;
  4. indikace standardizačních požadavků a priorit, které by posílily transfer RDI do polohy konkrétních řešení;

Cílem projektu je vyvinout aktivní interakci mezi RDI komunitou reprezentovanou akademií, výzkumnými organizacemi a evropským bezpečnostním průmyslem na jedné straně a operátory a regulátory kritické infrastruktury na straně druhé. Tato interakce by měla přinést efektivnější spolupráci při identifikaci klíčových problémů a následně řešení v oblasti ochrany a odolnosti systémů kritické infrastruktury. Dalším cílem projektu je posílit společnou bezpečnostní kulturu, což umožní účinnější přípravu a potenciální reakci na vážné poškození systémů kritické infrastruktury.

TPEB ČR je partnerem aktuálně řešeného projektu Resilience: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury

Projekt Resilience: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury, podpořený v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky Ministerstva vnitra ČR, je realizován v období 2015 – 2019. TPEB ČR je členem realizačního konsorcia. Předmětem projektu je výzkum kritické infrastruktury (KI) se zaměřením na dynamické hodnocení souvztažnosti evropsky významných sektorů (energetiky, dopravy a IKT) a jejich prvků, popis synergického efektu selhání těchto systémů a jejich vlivu na predikování dopadů a stanovení dynamického hodnocení odolnosti kritické infrastruktury. Praktická část projektu je zaměřena na tvorbu systému určování klíčových prvků pozemní dopravní KI, KI odvětví energetiky a IKT v kontextu jejich souvztažnosti a ve vazbě na krizovou připravenost územních celků. Níže naleznete odkaz na webové stránky projektu.

www.resilience2015.cz

 

TPEB na konferenci Budoucnost české energetiky

Dne 11. května se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konala expertní konference Budoucnost české energetiky soustředící se na výhled a perspektivy českých energetických sektorů. Zástupce TPEB Ing. Martin Hromada, Ph.D. se ve svém příspěvku soustředil na oblast energetické bezpečnosti ve vazbě na aktuální trendy a výzvy v oblasti ochrany kritické energetické infrastruktury. V rámci příspěvku byla prezentována potřeba strategické institucionální podpory v rámci řešení identifikovaných bezpečnostních problémů subjektů energetické kritické infrastruktury. TPEB dále na konferenci vyhlásila záměr organizovat pravidelná expertní setkání relevantních stakeholderů nad konkrétním tématem spojeným s ochranou kritické infrastruktury, kde první setkání se zaměřením na „Aktuální trendy bezpečnosti a stability energetických infrastruktur“ je předběžně plánováno na 13. září v budově PSP ČR. Cílem těchto setkání bude další prohlubování dialogu mezi státní správou, vlastníky a operátory kritické infrastruktury a technologickými firmami, které by mělo vést k identifikaci vhodných řešení a následné podpoře jejich implementace.

 

Aktuální výzvy a příležitosti v oblasti ochrany energetické kritické infrastruktury
Soubor ve formátu PDF.

 

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 26.11.2023