EN

Konference Critical Infrastructure Protection and Resilience Europe

International Association of CIP Professionals (Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti ochrany kritické infrastruktury) ve spolupráci UTB ve Zlíně, VŠB – TUO, TPEB ČR a AKIČR organizuje v termínu 3. – 5. 10. 2023 v prostorách budovy MPO ČR konferenci Critical Infrastructure Protection and Resilience Europe. 

Konference sdružuje přední zainteresované subjekty z průmyslu, operátorů kritické infrastruktury, agentur a vládních institucí v rámci spolupráce v otázkách bezpečnosti Evropského prostoru. Konference se zaměří, v návaznosti na témata předchozích akcí, na budování lepšího porozumění bezpečnostním hrozbám, vytvoření odborných rámců pro řízení rizik a strategické plánování. Nosnými tématy budou otázky implementace aktuálních Směrnic NIS 2 a CER. 

Další informace naleznete zde : https://www.cipre-expo.com/

Program konference :

Společnost TTC MARCONI slaví 30. výročí

Již 30 let patří společnost TTC MARCONI mezi významné poskytovatele moderních komunikačních technologií pro kritickou infrastrukturu:

Vyvíjí a dodává komunikační a bezpečnostní řešení zejména v oblasti energetiky, dopravy, veřejné správy, armády a záchranných složek.

Jsou aktivní také v oblasti vývoje a zavádění tzv. chytrých technologií v odvětí energetiky a dopravy.

Jsou součástí české technologické a realitní Skupina TTC, která vznikla v roce 1993 a dnes ji tvoří třicítka společností se sídlem v České republice, na Slovensku a na Ukrajině a se zákazníky ve více než 30 zemích světa.

Chcete vědět víc? Podívejte se na toto video: https://lnkd.in/eAyb8Txy

Projekt TeamUp byl schválen Evropskou komisí

28. července 2023 byl schválen projekt TeamUp. Je to v pořadí pátý projekt z evropských dotačních programů, který bude TPEB v rámci mezinárodního konzorcia realizovat.

Země po celém světě, uprostřed hrozeb a incidentů zaměřených na civilisty, investují do posílení svých schopností souvisejících s CBRN-E. Ve většině případů týmy, které reagují jako první, nejsou speciálně vycvičeny ani dostatečně vybaveny, aby čelily druhu nebezpečí, poskytovaly pomoc obětem a sledovaly dekontaminační procesy, které CBRN-E incident implikuje. Zároveň jsou zdroje omezené, cvičení a školení jsou utlumena na organizaci, chybí osvědčené postupy a digitální nástroje. Projekt TeamUP řeší tyto výzvy vytvořením jednotného rámce pro hodnocení schopností, postupů a společně vyvinutých řešení, která mají být použita v CBRN-E připravenosti a reakci.

Projekt ExPEDite byl schválen Evropskou komisí

20. července 2023 byl schválen projekt ExPEDite. Je to v pořadí čtvrtý projekt z evropských dotačních programů, který bude TPEB v rámci mezinárodního konzorcia realizovat.

Projekt si klade za cíl vytvořit a nasadit nové digitální dvojče (DT) pro monitorování, vizualizaci a řízení energetických toků na okresní úrovni v reálném čase. Projekt poskytne sadu replikovatelných modelovacích nástrojů, které umožní zúčastněným stranám analyzovat plánovací akce směřující k pozitivní energetické a klimatické neutralitě nákladově efektivním způsobem. ExPEDite DT bude aplikován na okres v Rize v Lotyšsku.

Systém pro podporu rozhodování při hodnocení a řízení bezpečnosti a zabezpečení v chytrých městech

Právě vyšel nový článek shrnující některé výsledky projektu S4ALLCities. Článek představuje komplexní DecisionSupport System v reálném čase, systém, který pomáhá bezpečnostním složkám během prevence a intervence potenciálních útoků. Zahrnuje optimální evakuační strategie, odhadované doby výstupu, profily pohybu chodců, odhady pravděpodobnosti, stav dopravní sítě za normálních a neobvyklých podmínek a potenciální dopad různých teroristických hrozeb z hlediska obětí.

Přečtěte si celý článek zde :https://rdcu.be/dff0m

TPEB ČR podala 25. projekt do evropských dotačních programů

Projekt EXPEDITE  – výzva HORIZON-MISS-2023-CIT-01- byl podán 27.dubna 2023.

Projekt ExPEDite si klade za cíl vytvořit a nasadit nové digitální dvojče (DT) pro monitorování, vizualizaci a řízení energetických toků na okresní úrovni v reálném čase. Projekt poskytne sadu replikovatelných modelovacích nástrojů, které umožní zúčastněným stranám analyzovat plánovací akce směřující k pozitivní energetické a klimatické neutralitě nákladově efektivním způsobem. Nástroje budou schopny modelovat produkci a poptávku po energii v okrese, výkonnost budov, optimalizovat flexibilitu a simulovat mobilitu a dopravu. Designová platforma DT bude analyzovat různé akce plánování typu „co kdyby“ a napomohla tak energetickým a urbanistickým plánovačům rozhodovacím procesům založeným na důkazech, zatímco její run-time engine optimalizuje účinnost využití energie okresů. DT bude následovat modulární otevřenou architekturu pro podporu multi-odvětvové a multiorganizační požadavky zúčastněných stran. Využitím přístupů gamifikace a spoluvytváření projekt zvýší povědomí veřejnosti a zapojení do energetické účinnosti. ExPEDite DT bude aplikován na okres v Rize v Lotyšsku a poskytne praktické pokyny, opakovaně použitelné modely, algoritmy a školicí materiály, které pomohou dalším městům replikovat DT pro jejich okresy, které podporují široké přijetí praktik udržitelné energetiky.

Tento projekt je 25. projektem TPEB ČR podaným do evropských dotačních fondů v časovém rozmezí let 2014 – 2023.

Chceme touto cestou poděkovat všem zúčastněným za jejich úžasnou spolupráci a nezměrné úsilí.

TPEB ČR vstoupila do nového projektového konsorcia Horizon Europe

Projekt INCIVIS  – HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01 

Rozvoj oběhového hospodářství, ve kterém se odpad z jednoho odvětví stane surovinou pro jiné odvětví, čímž se minimalizují zdroje použití, je zásadní pro vytvoření udržitelného světa, ve kterém mohou všichni lidé žít v harmonii. Transformace průmyslových systémů tak, aby čelily výzvám oběhového hospodářství prostřednictvím průmyslové symbiózy, vyžaduje inovace a přehodnocení, včetně provozních procesů, obchodních modelů a zásadního posunu k více spolupracujícím vztahům.

Normy (určující terminologii, ontologii, produkt, systém, proces a/nebo službu) jsou respektovány jako prostředek pro propagaci inovace a urychlení zhodnocení nových výsledků výzkumu zpřístupněním znalostí, které obsahují, široké veřejnosti řada zúčastněných stran. Normy mohou podporovat všechny fáze inovací, od vytváření znalostí po technologie a podnikání rozvoj.

Prostřednictvím podrobné analýzy mezer ve standardizaci a potřeb pro realizaci oběhového hospodářství podnítí INCIVIS předběžnou normalizační iniciativu (CEN Workshop Agreement) a vytvoří výhledový plán normalizace na podporu meziodvětvové interoperability a pokroku v průmyslové symbióze na všech úrovních technologické (TRL) a symbiotické připravenosti (SLR).

INCIVIS je zaměřen na 5 regionálních center průmyslové symbiózy, z nichž každé se zaměřuje na důležitá průmyslová odvětví; Lombardie (ocel, textil), Flandry a Valonsko (čistá energie, kruhový materiál), Baskicko (automobilový průmysl, letecká energetika), Střední Řecko (O&G rafinérie, stavební materiály) a Morava (odpadní elektronika).

INCIVIS podpoří růst udržitelného ekosystému průmyslové symbiózy prostřednictvím vytvoření infrastruktury INCIVIS ( znalostní síť, platforma objevování, párování B2B, testovací prostředí a výuková centra), poskytující řadu služeb podpory inovací, původně zaměřených na těchto pět regionů /center  (s materiály dostupnými v místních jazycích) aby se poté dále rozšířily tak, aby postupně zahrnovaly další centra napříč Evropou.

Nová Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2022/2557

Kritická infrastruktura je základním systémem státu, jehož narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. V současné době čelí takové subjekty stále složitějším bezpečnostním výzvám a jsou ohroženy rostoucí škálou naturogenních, antropogenních a hybridních hrozeb.

Pro snížení zranitelnosti a posílení resilience kritických subjektů vstoupila v lednu 2023 v platnost Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2022/2557. Předmětná Směrnice vytváří povinnost členských států určit kritické subjekty, které poskytují základní služby, přijat národní strategii pro zvýšení jejich resilience a provádět pravidelné analýzy rizik.

Ve stále složitějším bezpečnostním prostředí nahrazuje nová Směrnice CER Směrnici Rady 2008/114/ES o evropské kritické infrastruktuře z roku 2008. Nová pravidla posílí resilienci kritické infrastruktury vůči širšímu spektru hrozeb. Bude adresováno 11 sektorů: energetika, doprava, bankovnictví, infrastruktury finančních trhů, zdravotnictví, pitná voda, odpadní vody, digitální infrastruktura, veřejná správa, vesmír a potraviny. Členské státy budou mít povinnost přijmout národní strategii a provádět pravidelná hodnocení rizik, za účelem určení  subjektů, které lze považovat za kritické nebo životně důležité pro fungování společnosti a hospodářství. Členské státy mají 21 měsíců na implementaci obou směrnic do národního právního rámce. Během této doby členské státy přijmou a zveřejní opatření nezbytná k jejich naplnění.

Návštěva v Institutu pro ochranu námořní infrastruktury Německého leteckého a kosmického prostoru (DLR Institut für den Schutz maritimer Infrastrukturen)

Institut pro ochranu námořní infrastruktury Německého leteckého a kosmického prostoru ( DLR Institut für den Schutz maritimer Infrastrukturen) byl založen v roce 2017 v Bremerhavenu https://www.linkedin.com/showcase/dlr-schutz-maritimer-infrastrukturen/. Vědecká a technická činnost institutu slouží k zabezpečení námořní infrastruktury, od přístavů přes námořní cesty a pobřežní zařízení až po lodě. V návaznosti na vizi „Znalosti pro bezpečný námořní svět zítřka“ se institut věnuje čtyřem misím: odolnosti námořní infrastruktury, inteligentnímu a bezpečnému námořnímu situačnímu povědomí, průzkumu a zlepšení viditelnosti v námořním prostoru a odpovědnému bezpečnostnímu výzkumu.

Institut si vzhledem k zaměření publikačních a projektových aktivit pozval, zá účelem realizace odborných přednášek, zástupce našich členů prof. Ing. Davida Řeháka, Ph.D. (VŠB – TUO, FBI) a doc. Ing. Martina Hromadu, Ph.D. (UTB ve Zlíně, FAI). Předmětem odborných přednášek byla problematika resilience kritických subjektů (Resilience of critical entities and its main factors) a konvergované bezpečnosti (Converged Security of Infrastructure Systems from the Physical Security Point of View). Přednáškám předcházela exkurze v prostorách institutu, v rámci které došlo k vymezení potenciálních společných odborných témat. Následné jednání s vedením institutu bylo zaměřeno na hledání vhodných programových schémat, pro přípravu společných projektových žádostí. 

Konference Ochrana obyvatelstva 2023

Ve dnech dnech 1.- 2. února 2023 se v Ostravě konala konference Ochrana obyvatelstva 2023, jejíž XXI. ročník se realizoval ve spolupráci s FBI VŠB–TUO a MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.

Hlavní témata konference byla :

TRENDY V OCHRANĚ OBYVATELSTVA. OCHRANA OBYVATELSTVA 4.0.

Odborné sekce konference měly následující zaměření:

Více se dočtete zde :https://www.spbi.cz/index.php?id_document=11842

Video záznam z konference najdete zde : https://www.youtube.com/watch?v=NudyoR-UVLo

Nový Newsletter projektu S4AllCities

V listopadu 2022 vyšel nový newsletter projektu S4AllCities ( Smart Spaces Safety & Security for All Cities ).

Novinky z realizace tohoto projektu si přečtěte zde : https://1url.cz/0r4sN

TPEB ČR vstoupila do 3 nových projektů mezinárodních konzorcií

V listopadu 2022 byly podány tři nové projekty v rámci dotačního programu Evropské komise. TPEB ČR se na těchto projektech účastní v rámci mezinárodních konzorcií.

Projekt TeamUp

Země po celém světě, uprostřed hrozeb a incidentů zaměřených na civilisty, investují do posílení svých schopností souvisejících s CBRN-E. Ve většině případů týmy, které reagují jako první, nejsou speciálně vycvičeny ani dostatečně vybaveny, aby čelily druhu nebezpečí, poskytovaly pomoc obětem a sledovaly dekontaminační procesy, které CBRN-E incident implikuje. Zároveň jsou zdroje omezené, cvičení a školení jsou utlumena na organizaci, chybí osvědčené postupy a digitální nástroje. TeamUP řeší tyto výzvy vytvořením jednotného rámce pro hodnocení schopností, postupů a společně vyvinutých řešení, která mají být použita v CBRN-E připravenosti a reakci.

Projekt READY!

Pragmatickým cílem projektu READY je tvorba přístupů pro posílení odolnosti evropského společenstva prostřednictvím zvýšení reakčních kapacit na události s vysokým dopadem a nízkou pravděpodobností (HILP). V této souvislosti jsou HILP události vnímané jako hybridní události s významným potenciálem kaskádových a synergických efektů. Projekt READY umožní kombinaci prognostických modelů, modelování a simulaci rizik souvztažné infrastruktury, a zátěžové testování s vývojem strategických, taktických a operativních nástrojů pro posilování stávajících kapacit krizového řízení, a to ve vazbě na všechny fáze cyklu odolnosti. Výstupy projektu tak umožní efektivnější implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení odolnosti kritických subjektů. 

Projekt SCANNER

SCANNER navrhuje inteligentní softwarovou platformu pro automatickou identifikaci slabých míst zabezpečení a metod narušení soukromí na základě statické a dynamické analýzy kódu. Umožní vývojovým týmům vyvíjet software pro ochranu soukromí a zabezpečení již od návrhu a certifikačním autoritám nastavit KPI odpovídající různým úrovním certifikace a nakonec podle toho srovnávat software. Stejný rámec navíc přispěje k vytvoření norem EU pro kybernetickou bezpečnost a ochranu soukromí.

Video z pilotního projektu S4AllCities v Bilbau

Finální pilotní projekt projektu S4ALLCities v Bilbau byl úspěšně ukončen 20. října 2022.

Podívejte se na krátké video zde : https://lnkd.in/dE8j2Faw

Bilbao – setkání konzorcia projektu S4AllCities

Koncem října 2022 se v baskickém Bilbau konalo setkání konsorcia projektu S4AllCities (https://www.s4allcities.eu), jehož součástí byla i pilotní demonstrace vyvíjených technologií. Cílem projektu S4AllCities je snížení zranitelnosti veřejných prostorů jako měkkých cílů prostřednictvím nasazování moderních technologií rozšiřujících povědomí o situaci ve městě vyhodnocujících úrovně fyzických i kybernetických hrozeb v reálném čase. Demonstrace v Bilbau se zaměřila na ochranu davu během hromadných akcí při slavnostech v centru města či ve stanici metra. Úspěšný test technologií v Bilbau navázal na předchozí demonstrace v Plzni a Trikale. 

Na pilotní demonstraci navázala konference, na které byly prezentovány některé z dalších výstupů projektu a kde vystoupili i zástupci obdobných projektů podpořených v rámci programu H2020. Zástupce TPEB na konference prezentoval standardizační aktivity, za které je v projektu TPEB zodpovědná. Projekt S4AllCities bude uzavřen s koncem roku 2022 a lze konstatovat, že i přes těžkosti dané zejména pandemickou situací zcela naplnil své cíle. 

Video záznam z konference projektu STAMINA 2022

Nenechte si ujít naši zajímavou NOVINKU! Video s 1. mezinárodním summitem STAMINA H2020

První mezinárodní summit o zvládání pandemie ve Valencii (Španělsko) zorganizoval partner STAMINA, místní policie ve Valencii, dne 18. května 2022. Summitu předcházel workshop zúčastněných stran dne 17. května 2022, kde byly testovány nástroje vyvinuté v rámci projektu, validovány a hodnoceny v reálném prostředí.

Video si můžete prohlédnout zde : https://lnkd.in/d_hE35P3

Tisková zpráva projektu STAMINA – 25.8.2022

Dne 25.srpna 2022 publikoval projekt STAMINA tiskovou zprávu k simulačnímu cvičení řízení pandemie ve španělské Valencii.

Více čtěte zde : https://1url.cz/rr27Y

Projekt Ochrana kritické infrastruktury II. úspěšně zakončen

Od srpna 2020 probíhala realizace projektu Ochrana kritické infrastruktury II., v rámci dotačního programu OPPIK. Projekt Ochrana kritické infrastruktury II. naplňoval cíle uvedené ve Strategické výzkumné agendě a Implementačním akčním plánu. Zásadní pozornost byla věnována úspěšné výstavbě projektových konsorcií žádajících o podporu v rámci výzev programu H2020. V tomto kontextu TPEB ČR zpracovala sedm nových projektů jako součást mezinárodních konsorcií.

Vstupem do projektových konsorcií v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich formováním TPEB ČR naplňuje svůj nejvýznamnější dlouhodobý cíl, kterým je propojování výzkumné, vývojové a inovační základny s komerčním sektorem a koncovými uživateli, kteří většinou patří mezi státní instituce. V tomto smyslu se plně naplňují poslání a charakteristika platformy TPEB ČR jako public-private-partnership platformy.

Projekt byl úspěšně zakončen v červnu 2022. Platforma tímto potvrzuje dlouhodobý trend, kdy se řadí mezi výjimečné neakademické instituce v ČR s výše zmíněným přesahem do evropských projektů.

Nový Newsletter č.4 projektu STAMINA

V červenci 2022 vychází nový Newsletter č.4 projektu STAMINA.

STAMINA je projekt v rámci programu Horizont2020 vyvíjející platformu chytré podpory, která bude pomáhat odborníkům v oblasti řízení pandemických krizí na regionální, národní a mezinárodní úrovni. Sada nástrojů STAMINA bude doprovázena souborem pokynů pro efektivní implementaci principů komunikace o riziku a osvědčených postupů v meziorganizačních plánech připravenosti a reakce.

Konsorcium STAMINA sdružuje různorodou škálu odborníků a organizací, včetně osob s rozhodovací pravomocí, politiků, národních plánovačů, veřejných orgánů, zdravotnických pracovníků, regionálních agentur pro krizové řízení, záchranářů, nevládních organizací, sociálních vědců, (bio)informatiků, výzkumných organizací a IT experti.

Čtěte více zde :

https://1url.cz/gro5M

Nový Newsletter č.5 projektu S4AllCities

V červenci 2022 vychází nový 5. newsletter projektu S4AllCities ( Smart Spaces Safety & Security for All Cities ).

Novinky z realizace tohoto projektu si přečtěte zde :

https://shoutout.wix.com/so/b7O8wkhQX?languageTag=en&cid=52644536-7c73-45e0-9ac4-3c18b80f48c2#/main

Kulatý stůl Evropská regulace v oblasti odolnosti energetických kritických infrastruktur

Dne 29.6. 2022 se v rámci realizace projektu konal v hotelu Botanique Hotel Prague kulatý stůl Evropská regulace v oblasti odolnosti energetických kritických infrastruktur. V úvodu vystoupil Ing. František Chaloupecký, Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který uvítal účastníky a vyzdvihl dosavadní projektovou aktivitu TPEB ČR. Doc. Ing.Martin Hromada, Ph.D. vystoupil s prezentací Směrnice EU o KI a její dopady na ČR a SR. Doc.PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. prezentoval přehled projektových aktivit TPEB, aktuálních a připravovaných projektů, seznámil účastníky s projekty Horizont 2020, které platforma realizovala a aktuálně realizuje v rámci mezinárodních projektových konzorcií, a to s projekty SecureGas, STAMINA a S4AllCities. Potvrdil tím dlouhodobý trend, který platforma vytváří a zaštiťuje, čímž se řadí mezi ojedinělé a výjimečné instituce v ČR s výše zmíněným přesahem do mezinárodních projektů, zejména Horizont 2020.

Zpracovávání projektů do evropských dotačních programů Horizont 2020 a Horizont Europe bylo významně podpořeno realizací projektu Ochrana kritické infrastruktury II.

Vystoupení pana Ing. Františka Chaloupeckého,
viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. člen
výkonného výboru TPEB ČR

doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. člen správní rady
TPEB ČR

Ohlédnutí za 1. mezinárodní konferencí projektu STAMINA

Dne 18. května 2022 se partneři projektu STAMINA a zúčastněné strany poprvé od zahájení projektu osobně setkali během 1. mezinárodního summitu o řízení pandemie ve Valencii (Španělsko), který organizovala a hostila místní policie ve Valencii.

Tento summit si kladl za cíl být fórem pro diskusi a debatu pro odborníky na vysoké úrovni, aby prezentovali poznatky získané z probíhající pandemie, sdíleli a diskutovali o způsobech, jak tyto poznatky aplikovat, abychom byli lépe připraveni na budoucí zdravotní krize a zvládali je. Během summitu se zástupci projektového konsorcia podělili o pokrok projektu STAMINA a prokázali užitečnost nástrojů STAMINA, které koncovým uživatelům pomohou lépe zvládat pandemie, například prostřednictvím biologických nástrojů pro rychlou a přesnou detekci patogenů. Partneři STAMINA také sdíleli význam a způsoby, jak dosáhnout koordinovanějšího úsilí mezi klíčovými zúčastněnými stranami a osobami s rozhodovací pravomocí prostřednictvím efektivní výměny dat mezi zeměmi v EU i mimo ni.

Prvnímu summitu STAMINA předcházel pilotní test a seminář zúčastněných stran dne 17. května v prostorách správy přístavu Valencie, kde byly testovány, ověřeny a hodnoceny některé vyvinuté nástroje STAMINA simulací kritických situací v reálném světě. Účastníci a účastníci pilotního testu měli prospěch z toho, že pochopili užitečnost a účinnost těchto nástrojů pro lepší zvládnutí zdravotních krizí budoucnosti.

Na summitu vystoupili klíčoví zúčastnění a odborníci v oblasti zdravotnictví, jako je Anne Simon, vedoucí krizového úřadu, Generální ředitelství pro zdravotní pohotovost a reakci (HERA), Evropská komise, Miranda Ngoc, referentka pro reporting a znalostní management Kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropa, stejně jako zástupci ministerstva zdravotnictví, pohotovostního zdravotnického oddělení a lékařského výzkumu z různých evropských zemí zapojených do projektu STAMINA.

Jeden ze segmentů během summitu spojil další projekty v oblasti zdravotnictví financované EU na spolupráci a spolupráci mezi projekty s cílem posílit vliv politiky a rozhodování během zdravotní krize hledáním synergií prostřednictvím diskuse. Mezi projekty, které přednášející zastupovali, patří COVINFORM, STRATEGY, PERISCOPE, COVID-X a PANDEM-2 a všechny tyto projekty s několika dalšími tvoří klastr PREPARE, který vede STAMINA.

Summitu se zúčastnilo nejméně 38 organizací z 19 zemí EU i mimo EU, což znamená vyvrcholení dvou let intenzivní spolupráce na tomto tématu, která prokázala, že policejní síly, ministerstva zdravotnictví, univerzity, nemocnice, výzkumní pracovníci, podniky, správa a mnoho dalších subjektů z Evropy i ze zemí mimo EU může úspěšně spolupracovat tváří v tvář společné výzvě, jako je COVID-19.

TPEB ČR na summitu jako přednášející zastupovala prof. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., výzkumná pracovnice Atlantského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (USA) a profesorka epidemiologie na Vojenské univerzitě ČR.

Úspěšné zakončení projektu SecureGas

Evropský projekt SecureGas byl úspěšně zakončen. Jeho realizace trvala 30 měsíců a podílelo se na něm multidisciplinární konsorcium 21 mezinárodních partnerů.

Tvořila jej integrovaná energetická společnost (ENI S.p.A.), plynárenská společnost (Public Gas Corporation of Greece SA), TSO – provozovatel přepravní soustavy (AB Amber Grid) a provozovatel distribuční soustavy DSO (Attiki Natural Gas Distribution Company S.A.), správa všech dohromady +15000 km potrubí; poskytovatelé technologií působící v oblasti bezpečnosti a kritické infrastruktury (Leonardo S.p.A., Guardtime AS, Elbit Systems Ltd., WINGS ICT Solutions, IDEMIA Identity & Security Germany AG, EXUS, GAP Analysis S.A., Innov-Acts Ltd., ADPM Drones S.r.l. a Disaster Management, Advice and Training Consulting KG), výzkumné a akademické instituce v oblasti energetiky, bezpečnostního a odolného inženýrství (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, Kentro Meleton Asfaleias, Společné výzkumné centrum Ispra, Technická univerzita v Rize, Technologická platforma Energetická bezpečnost ČR) , na podporu realizace projektu. A konečně Platforma zainteresovaných stran (SP), vedená Agenziou per la Promozione della Ricerca Europea, která poskytovala rady k zajištění dlouhodobého šíření výsledků projektu i mimo rámec projektu.

Tento projekt byl prvním projektem programu Horizon2020, kterého se Technologická platforma Energetická bezpečnost ČR v rámci mezinárodní projektové spolupráce zúčastnila. Děkujeme všem spolupracovníkům.

1. mezinárodní konference projektu STAMINA

Dne 18. května 2022 pořádá projektové konsorcium projektu STAMINA svůj 1. Mezinárodní summit o zvládání pandemie ve Valencii (Španělsko), který organizuje partner projektu STAMINA, místní policie ve Valencii. Půjde o hybridní akci s virtuálními i osobními účastníky.

Projekt STAMINA financovaný z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020. Projekt si klade za cíl vyvinout řešení pro zvýšení schopnosti pandemických plánovačů a respondentů řídit, vyhodnocovat a předvídat pandemické situace.

Konsorcium tvoří 37 organizací z průmyslu, zdravotnických úřadů, veřejného sektoru a akademické obce z celé Evropské unie, Spojeného království, Turecka a Tuniska.

Veletrh Defence Services Asia 2022 v Kuala Lumpur

Rád bych se tímto podělil o svou zkušenost z nedávné účasti na největším asijském obraně bezpečnostním veletrhu Defence Services Asia 2022 v Kuala Lumpuru. Ve dnech 28. až 31. března 2022 se v malajsijském Kuala Lumpur konal sedmnáctý ročník mezinárodního bezpečnostního veletrhu DSA 2022. Veletrhu se zúčastnilo více než 1100 vystavovatelů ze 60 zemí celého světa a své zastoupení na něm měly i české firmy.

Malajsie má o technologie českých firem z oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu velký zájem, jak se prokázalo na veletrhu Defence Services Asia 2022. Uskutečnil se podpis dvou kontraktů a několik jednání s příslušnými ministry i předsedou malajského NÚKIBU, NACSA (National Cyber Security Agency). Jde o začátek nového období ve vzájemné spolupráci. S ohledem na složitou mezinárodní situaci zahraniční účastníci presentovali nové systémy, produkty a řešení v oblasti bezpečnosti. Za významné podpory našeho velvyslanectví v Kuala Lumpuru, zejména pana velvyslance Milana Hupceje se kromě jiného konal i pracovní kulatý stůl věnovaný Malaysia Cyber Security Strategy a možnostem spolupráce se zahraničními partnery.

V příloze najdete zmíněnou presentaci. Současně, budete li mít zájem jsem připraven seznámit vás se zmíněnými aktivitami podrobněji a samozřejmě umožnit vaši komunikaci jak s naším ZÚ v Kuala Lumpuru, tak i malajskými firmami se kterými jsem jednal.

Richard Hlavatý

Nový Newsletter č.4 projektu S4AllCities

V březnu 2022 vychází nový 4. newsletter projektu S4AllCities ( Smart Spaces Safety & Security for All Cities ).

Novinky z realizace tohoto projektu si přečtěte zde :

https://shoutout.wix.com/so/1fNyWdlk3?languageTag=en&cid=c01a916e-abe0-4ab2-80c3-f7a730774919#/main

Setkání zástupců národních technologických platforem

Dne 8. února 2022 se konalo online setkání zástupců národních technologických platforem, pořádané Technologickým centrem AV ČR. Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ z.s. se do této akce aktivně zapojila prezentací, kterou přednesl pan doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.. V této prezentaci seznámil účastníky s projekty Horizon2020, které platforma realizuje v rámci mezinárodních projektových konzorcií, a to s projekty SecureGas, STAMINA a S4AllCities. Potvrdil tím dlouhodobý trend, který platforma vytváří a zaštiťuje, čímž se řadí mezi ojedinělé a výjimečné instituce v ČR s výše zmíněným přesahem do mezinárodních projektů, zejména Horizon2020.

Newsletter č. 3 projektu STAMINA ke stažení v českém jazyce

Níže naleznete odkaz na stažení nového newsletteru č. 3 projektu STAMINA v českém jazyce.

https://staminaeuproject.moosend.com/show_campaign/5e514650-779b-4d88-8634-76d9b70d14fe/107124f9-eba3-4cb4-a852-645590a7d30d/

Projekt STAMINA nový Newsletter č. 3

Vítejte v novém třetím newsletteru projektu STAMINA, průvodci naší nejnovější prací a novinkami.


STAMINA je projekt H2020 vyvíjející platformu chytré podpory, která bude pomáhat odborníkům v oblasti řízení pandemických krizí na regionální, národní a mezinárodní úrovni. Sada nástrojů STAMINA bude doprovázena souborem pokynů pro efektivní implementaci principů komunikace o riziku a osvědčených postupů v plánech připravenosti a reakce mezi organizacemi.

Konsorcium STAMINA sdružuje různorodou škálu odborníků a organizací, včetně tvůrců rozhodnutí, politiků, národních plánovačů, veřejných orgánů, zdravotnických pracovníků, regionálních agentur pro krizové řízení, záchranářů, nevládních organizací, sociálních vědců, (bio)informatiků, výzkumných organizací a IT experti.

https://app.moosend.com/show_campaign/821380ca-4afb-454e-b610-e4b3f497a680

Závěrečné video projektu SecureGas

Dlouhá cesta projektu SecureGas – H2020, která začala před 30 měsíci, se nyní chýlí ke konci.
Jaký je lepší způsob oslavy, než mít skvělé závěrečné video projektu!
Užijte si to a klidně se na nás obraťte, pokud vás projekt a jeho výsledky zajímají.
Děkujeme celému konzorciu, všem partnerům a spolupracovníkům, kteří se na tomto projektu podíleli a kteří dosáhli úžasných výsledků. Pro TPEB ČR bylo velkou ctí a obrovskou zkušeností se na tomto projektu moci podílet.

3 nové projekty H2020

TPEB ČR vstoupila do tří nově podaných projektů v programu H2020

ELEMENTAL

HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02  – HORIZON-RIA –  podaný 21.9.2021

Projekt ELEMENTAL bude provádět interdisciplinární technické a vědecké inovační činnosti, které uspokojí potřeby klíčových stakeholderů v oblasti boje se zdravotními výzvami souvisejícími s globálními změnami klimatu. Navrhovaná řešení projektu ELEMENTAL umožní tvůrcům politik a systémů veřejného zdraví proaktivně řešit globální zdravotní problémy v oblasti duševního zdraví, které jsou umocněny environmentálními stresory vyplývajícími ze změny klimatu. Toho bude dosaženo vývojem sady prediktivních modelů pro i) vývoj rizik způsobených klimatem, ii) prevalenci duševního zdraví související se stresory vyvolanými klimatem, iii) integrované modely hodnocení kvantifikovaných ekonomických nákladů, iv) analýzu dat pro reakce podle socioekonomických a regionálních faktorů.

SecurEnergies

HORIZON-CL3-2021-INFRA-01 – HORIZON-IA – podaný 23.11.2021

Projekt SecurEnergies si klade za cíl vyvinout společnou evropskou strategii na ochranu evropské energetické infrastruktury před hybridními hrozbami, a zajistit tak energetickou suverenitu EU. SecurEnergies si klade za cíl řešit výše uvedené problémy tím, že se zaměří na energetické infrastruktury EU a jejich vzájemné provázanosti s telekomunikačními, vodohospodářskými a finančními sektory primárně, stejně jako se zeměmi mimo EU, s cílem odhalit zranitelnost a systémová rizika a hybridní hrozby, kterým čelí celá propojená přeshraniční CI síť. Projekt si klade za cíl pomoci vládním agenturám, sdružením a společnostem a být si vědom hybridních hrozeb, pochopit jejich potenciální dopad a kaskádové efekty a připravit účinnou společnou strategii odolné obrany a reakce.

PRETECO

HORIZON-CL3-2021-FCT-01

Projekt počítá s vytvořením digitální platformy, která může nabídnout tvůrcům politik, místním manažerům, LEA a bezpečnostním pracovníkům schopnosti plánovat scénáře spolupráce, analyzovat zranitelná místa a rizika v případě teroristického útoku a pomáhat jim při zavádění účinných odstrašujících a zmírňujících opatření, jakož i výcvikových cvičení, směrem ke zvýšení odolnosti veřejných prostranství. 

Platforma PRETECO nabídne realistický trojrozměrný (3D) virtuální analog města spolu s modelováním infrastruktury (vodovodní síť, síť plynovodů, energetická síť, telekomunikační síť, dopravní síť) a simulačními schopnostmi (virtuální útoky, virtuální senzory, simulace pohybu davů a vozidel, vzájemné závislosti kaskádových efektů), které umožní rozsáhlé hodnocení zranitelnosti proti různým hrozbám a scénářům, přičemž podrobnosti přizpůsobí specifikům každého města. Jedinečný přístup PRETECO je založen na otevřené architektuře, kde: 

a) městští (bezpečnostní) plánovači mohou přidat bezpečnostní prvky (silniční nárazníky/zábrany, nastavení jednosměrného provozu, více únikových cest), vše v kontextu security-by-design & ethical-by-design přístupu 

b) LEA a PSC mohou nastavit řadu zranitelností města na základě jejich integrovaného souboru nástrojů pro hodnocení zranitelnosti 

c) LEA, PSC, místní úřady, FR a další agentury mohou navrhovat scénáře spolupráce pro simulaci kaskádového teroristického útoku scénáře pro testování různých preventivních a reakčních opatření při současném posílení vzájemné spolupráce.

Projekt S4AllCities na Event Tech Live (ETL) Londýn

7. ročník ETL se letos konal s velkým úspěchem od 1. do 5. listopadu 2021 v Londýně.

Na Event Tech Live v Londýně se propagovala i řešení, která jsme vyvíjeli v projektu S4ALLCities týkající se bezpečnosti a ochrany Smartspaces.

Celkový přístup si klade za cíl umožnit Smartcities stát se více chráněnými, připravenými a odolnějšími proti fyzickým a kybernetickým útokům na městské měkké cíle, inteligentní prostory a kritické sítě infrastruktury.

Mezi 28 partnery projektového konsorcia z 9 zemí patří inovační technologické společnosti, výzkumné malé a střední podniky, akademické instituce a četní koncoví uživatelé z městských samospráv, provozovatelé stadionů, provozovatelé metra, policejní oddělení atd.

ETL 2021 se 100 vzdělávacími sezeními a více než 100 vystavovateli bylo největší a nejlepší akcí za celou dobu svého trvání.

Zveme vás na virtuální účast na závěrečné konferenci projektu SecureGas

Konference „Clustering Event 3S“ se bude konat ve Fodele na Krétě-v Řecku ve dnech 12. – 13. Října 2021.

Zveme vás na virtuální účast na této vyjímečné události, která představí výsledky projektu, na kterém se TPEB ČR podílí jako člen konzorcia projektu SecureGas

Akci pořádá komunita tří bezpečnostních projektů Horizon2020 Critical Infrastructures (CI) – SATIE, SAFECARE, SecureGas, které představí inovativní výsledky, kterých dosáhly.

SATIE, SAFECARE a SecureGas jsou tři projekty financované EU, které se týkají ochrany kritické infrastruktury a konkrétněji kybernetického a fyzického zabezpečení infrastruktury letišť, nemocnic a zemního plynu. Všechny projekty se blíží ke konci realizace, protože ve své oblasti dosáhly konkrétních a inovativních výsledků. Tyto výsledky budou prezentovány všemi třemi konsorcii během této nadcházející akce prostřednictvím cílených prezentací a interaktivních relací.

Konference nabízí možnost zúčastnit se i virtuálně několika zasedání týkajících se osvědčených postupů, inovativních technologických řešení, bezpečnostních rámců a předvedení výsledků, což vše přispívá k velké výzvě ke zvyšování bezpečnosti a zabezpečení výše uvedených odvětví. Také hlavní řečníci ze tří projektů SATIE, SAFECARE a SecureGas představí politiky, rámce, bezpečnostní studie, objevující se zjištění a získaná ponaučení.

Pro virtuální účast na této konferenci je možné se zdarma zaregistrovat ZDE

*Po provedení registrace Vám bude na vámi uvedený email zaslána virtuální vstupenka s potřebnými instrukcemi

Druhá online publikace s přispěním projektu SecureGas

“Cyber-Physical Threat Intelligence for Critical Infrastructures Security”

Securing Critical Infrastructures in Air Transport, Water, Gas, Healthcare, Finance and Industry

( „Zpravodajství o kyberneticko-fyzických hrozbách pro zabezpečení kritických infrastruktur“ – Zajištění kritických infrastruktur v letecké dopravě, vodě, plynu, zdravotnictví, financích a průmyslu)

Datum zveřejnění: 15. září 2021

Moderní kritické infrastruktury lze považovat za rozsáhlé kyberneticko-fyzické systémy (CPS). Při navrhování, implementaci a provozování systémů pro ochranu kritické infrastruktury (CIP) se proto stírají hranice mezi fyzickým zabezpečením a kybernetickou bezpečností. Rozvíjející se systémy pro zabezpečení a ochranu kritických infrastruktur proto musí zvážit integrované přístupy, které zdůrazňují souhru mezi kybernetickou bezpečností a technikami fyzického zabezpečení. Proto existuje potřeba nového typu integrovaného bezpečnostního zpravodajství, tj. Cyber-Physical Threat Intelligence (CPTI).

Tato publikace představuje nová řešení pro integrované zpravodajství  kyberneticko-fyzických hrozeb pro infrastruktury v různých odvětvích, jako jsou průmyslové oblasti a závody, letecká doprava, voda, plyn, zdravotnictví a finance. Řešení se opírají o nové metody a technologie, jako je integrované modelování kyberneticko-fyzických systémů, nové indikátory spolehlivosti a přístupy založené na datech, včetně analýzy BigData a umělé inteligence (AI). Některé z prezentovaných přístupů jsou sektorově agnostické, tj. použitelné pro různá odvětví s odpovídajícím úsilím o přizpůsobení. Publikace však také přináší specifické výzvy pro konkrétní odvětví a způsoby, jak je lze řešit.

Projekt SecureGas přispěl k vydání této publikace čtyřmi kapitolami.

Zdarma ke stažení zde :

https://www.nowpublishers.com/Article/BookDetails/9781680838220

TPEB ČR stala řádným členem Evropské technologické platformy NetworldEurope ETP

NetworldEurope je novou Evropskou technologickou platformou (ETP) soustředící se na komunikační sítě a služby. Platforma navazuje na NetWorld2020 a její úspěšné působení při podpoře politik zvyšujících evropskou konkurenceschopnost v této dynamické oblasti. Komunikační sítě a služby umožňují interakci mezi uživateli různých typů zařízení, mobilních nebo pevných, a naplňují tak požadavky na propojení moderní, digitální společnosti. NetworldEurope ETP sdružuje 968 členů z odvětví komunikačních systémů: 148 předních průmyslových společnosti, 356 inovativních malých a středních podniků, 331 předních akademických institucí a 133 dalších spolupracujících členů.

Hlavním cílem NetworldEurope ETP je pravidelně aktualizovanou výzkumnou agendou přispívat ke společným výzkumným programům na evropské a národní úrovni. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že výzkum a vývoj v oblasti mobilních a bezdrátových, pevných a satelitních komunikačních sítí prostupuje mnoha dalšími technologickými sektory.

Členství v NetworldEurope dává všem členům možnost ovlivnit směr výzkumu související s budoucími komunikačními systémy v oblasti mobilních a bezdrátových sítí či nacházet příležitosti pro spolupráci v rámci výzkumu a vývoje v celé EU.  Členové také získávají aktuální zprávy o výzkumných aktivitách a výsledcích, nabídky účastí v konsorciích či informace o možné finanční podpoře výzkumu a vývoje. V neposlední řadě se mohou účastnit konzultací a tvorby zpráv ETP NetworldEurope, které jsou komunikovány Evropské komisi. Řádní členové mají hlasovací práva na valné hromadě. Členové mají také možnost přispět a poskytnout zpětnou vazbu ke strategickému programu výzkumu a inovací NetworldEurope (SRIA).

2. Newsletter projektu STAMINA ke stažení v české i anglické verzi

https://app.moosend.com/show_campaign/a2a38a51-34db-46f9-b003-de67505733bc

Nový newsletter projektu SecureGas

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6821006748837564416/

VUT v Brně společně s plynaři z GasNetu pořádali první konferenci o LNG v ČR

Zástupci Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně společně s největším tuzemským distributorem zemního plynu společností GasNet uspořádali vůbec první konferenci o využití LNG v nákladní dopravě v České republice. Kromě představitelů VUT a GasNetu na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva dopravy i dalších subjektů podílejících se na rozvoji tohoto efektivního a ekologického paliva v nákladní dopravě. Účastníci konference potvrdili dobrou perspektivu LNG v České republice.

První konference o využití zkapalněného zemního plynu (LNG) v nákladní dopravě se konala formou videokonference za účasti více než 50 zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, dopravců i dalších odborníků z oblasti nákladní dopravy a požární bezpečnosti staveb.

„Chtěl bych ocenit naše spolupořadatele Fakultu stavební VUT v Brně a Technologickou platformou Energetická bezpečnost ČR za spolupráci na přípravě a organizaci. Věříme, že vůbec první konference s tématikou využití LNG v nákladní dopravě významně přispěje k rozvoji LNG v tuzemsku,“ říká Filip Dostál, Head of Business Development společnosti GasNet.

V Evropě je už přes 15 000 vozů na LNG, počet vozidel i stanic rychle poroste i u nás

Globální pohled na možnosti vyššího využití LNG v nákladní dopravě přinesl docent Zdeněk Dufek z Fakulty stavební VUT v Brně. „Globální trh s LNG pochopitelně také poznamenala pandemie COVID-19, ale růst se i přes pandemii nezastavil a očekává se i v dalších letech. V současné době jezdí po evropských silnicích více než 15 000 nákladních aut na LNG, tento počet bude stále stoupat a také proto můžeme očekávat i rychlý růst počtu vozů i plnicích stanic také u nás,“ řekl mimo jiné Zdeněk Dufek.

To potvrdili i zástupci dovozců vozidel na LNG, což jsou v současné době značky Volvo, Scania a Iveco. V blízké budoucnosti by mělo být v České republice 18 LNG plnicích stanic, většina z nich bude v provozu do konce příštího roku.

GasNet už má 2 LNG stanice a podělil se o praktické zkušenosti

Další program konference byl z velké části zaměřen na praktické aspekty a zkušenosti pro další rozvoj LNG. Velmi zajímavé přednášky se týkaly tankování vozů, projektování LNG stanic nebo dopravy LNG do České republiky. „Máme už roční zkušenosti z Klecan, před týdnem jsme otevřeli naši druhou plnicí stanici v Mladé Boleslavi. Jsem přesvědčen o tom, že právě naše praktické a pozitivní zkušenosti o bezpečném provozu stanic, nákladních aut, o rychlém natankování a třeba i informace o splnění tuzemských bezpečnostních norem posunou rozvoj LNG do další etapy. Diskuse nad obecnými i ryze provozními a technickými tématy nás hodně posunuly a jasně ukázaly dobrou perspektivu LNG,“ uzavírá Filip Dost.

Najdete nás na LinkedIn

Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ je na LinkedIn.

https://www.linkedin.com/company/tpebcr

Sledujte aktuální příspěvky z projektů H2020 – Securegas, STAMINA a S4ALLCities a další projektové aktivity platformy.

Workshop „MOŽNOSTI ÚSPĚCHU I V TÉTO DOBĚ“ 20.5.2021

PŘIHLÁSIT SE ON-LINE MŮŽETE ZDE.

1. etapa projektu OKI II schválena

V srpnu 2020 na projektu Ochrana kritické infrastruktury II. zahájil práci řešitelský tým, byla vytvořena stránka projektu a propagační materiály, které napomáhají projektové prezentaci. Na základě aktualizace SVA došlo kidentifikaci konkrétních výzev programu H2020. Z následné aktivity vzešla čtyřinová projektová konsorcia, která úspěšně podala projekty:


SCANNER ( Security and PrivacyAuditing Standardisation and Certification ) H2020-SU-DS-2018-2019-2020
Projekt navrhuje automatizovaný mechanismus pro kontrolu bezpečnosti a ochrany osobních údajů softwarových programů, spustitelných souborů a mobilních aplikací v kontextu nejnovějších certifikačních opatření.


PowerProtect (ProtectingElectricity Infrastructure from Heterogeneous Cyber Threats) H2020-SU-DS-2018-2019-2020
Projekt se zaměřuje na řešeníc zvýšené potřeby kybernetické bezpečnosti a ochrany dat v systémech EPES v návaznosti na aplikace nových ICT technologií.


EUROCAP (European Platform forthe protection of very large-scale events) H2020-SU-SEC-2018-2019-2020

Projekt EUROC@P vytváří znalosti a poskytuje pokročilé technologie pro podporu a zlepšování schopností LEA v oblasti ochrany občanů a veřejných činitelů.


SMARPOL (Smart Policing Toolboxfor Law Enforcement Agencies (LEAs) H2020-SU-SEC-2018-2019-2020
Projekt navrhuje nástroj SmartPolicing Toolbox, který poskytne vylepšené možnosti pro účinný boj proti trestné činnosti a terorismu. Projekt poskytne inovativní, robustní a uživatelsky přívětivé inteligentní policejní nástroje.


Byla zahájena práce na foresightové studii zaměřující se na krizovou připravenost v oblasti OKI, a to včetně technologických opatření a simulací.


Dále byl realizován on-linekulatý stůl s názvem Zákon o soukromých bezpečnostních službách ve vazbě na ochranu kritické infrastruktury se společností ČEPS, a.s.. Toto on-line setkání bylo jedním z dalších důležitých kroků v rozvíjení spolupráce započaté v rámci předchozích projektů Energetická a kybernetická bezpečnost (OPPI) a Ochrana kritické infrastruktury I (OPPIK).

Projekt STAMINA – Vývoj nástrojů pro rychlou detekci nově vznikajících infekcí

Když se na obzoru objeví nový patogen, který je nakažlivý a nese skutečné riziko vzniku pandemie, je nanejvýš důležité vyvinout nástroje založené na genetickém obsahu patogenu pro rychlé odhalení tohoto vznikajícího infekčního agens. Ve STAMINA jsme se proto zaměřili na technologie vyvinuté společnostmi BioCoS a IPT, které to dokážou rychle a přesně. Když se znovu objeví existující patogen, je snazší reagovat, protože je k dispozici více genetických informací o takovém patogenu nebo již mohou existovat rychlé diagnostické testy, které lze znovu použít ke sledování šíření patogenu v naději, že infikované osoby a jejich blízké kontakty lze izolovat.

Pro nový patogen je to složitější. Pokud dojde k propuknutí nákazy, pokusí se respondenti první pomoci získat genetickou informaci od potenciálního původce od infikovaných osob, odpadních vod nebo potravinových zdrojů. To bude mít za následek nové genetické informace, které se shromažďují na začátku pandemie patogenu získané od asi 10 až několika stovek infikovaných lidí. Tyto genetické informace získané od původce lze potom použít pro vývoj metody rychlé detekce.

Jedním z prvních cílů projektu STAMINA bylo odpovědět na otázku, jak můžeme pomocí genetické informace o nových a objevujících se patogenech trénovat softwarové nástroje BioCoS a IPT, abychom mohli přesně identifikovat genetické oblasti specifické pro patogen, který má být identifikován během začátku pandemie. V tomto procesu jsme se zaměřili na pět patogenů – SARS-CoV-2, chřipku A, spalničky, virus západonilské horečky a Escherichia coli rezistentní na antibiotika – a tím jsme zohlednili oblast lidského těla, která je nejoptimálnější pro provedení rychlého diagnostického testu nebo kapalnou biopsii. Například pro SARS-CoV-2 je to nosohltan. Ve všech těchto vzorcích mohou být přítomny specifické chyby, které mohou interferovat s procesem detekce, protože se překrývá s genetickými informacemi mezi nově identifikovaným patogenem a hostitelem a mezi patogenem a komenzálními bakteriemi nebo jinými patogeny, které mohou vstoupit do hostitele ve stejnou dobu, kdy dochází ke sběru genetického materiálu. Práce provedená naším týmem (zejména partnery BioCoS a IPT) vedla k identifikaci genetických cílů, které jsou specifické pro SARS-CoV-2, chřipku A, spalničky, virus západonilské horečky a Escherichia coli rezistentní na antibiotika.

V další fázi budou cíle analyzovány pomocí různých nástrojů rychlé detekce, aby se potvrdilo, že jsou specifické pro určitý patogen. Je také určována míra citlivosti k získání představy o tom, jaké jsou detekční limity nástrojů pro rychlou detekci, tj. můžeme detekovat jednu, deset, sto nebo tisíc patogenních částic ve vzorku moči nebo krve o obsahu jednoho mililitru. V tuto chvíli je tato činnost v projektu STAMINA obzvláště fascinující, protože tým může v reálném čase sledovat věci, které v pandemické responzi dobře fungují, a ty, které ne, což zahrnuje vývoj a použití nově vyvinutého nástroje pro rychlou detekci.

Pilotní ukázky projektu STAMINA

Pilotní ukázky : jak STAMINA zlepší pandemické předpovědi a systémy krizového řízení

Nový program Horizon Europe

Nový program Horizon Europe je rámcový program EU pro výzkum a inovace, který bude probíhat v období od roku 2021 do roku 2027.

Instituce EU dosáhly politické dohody o programu Horizont Evropa dne 11. prosince 2020 a stanovily rozpočet programu Horizont Evropa na 95,5 miliardy EUR (včetně 5,4 miliardy EUR z nové generace Fondu EU pro obnovu). Na tomto základě Evropský parlament a Rada EU pokračují v přijímání právních aktů.

První strategický plán Horizon Europe (2021-2024), který stanoví klíčové strategické směry pro podporu výzkumu a inovací, byl přijat dne 15. března 2021.

Video kampaň „SecureGas extended components“ dnes zahájena.

Dnes byla zahájena video kampaň SecureGas extended components. Má za úkol jednou týdně představit a podrobně vysvětlit popis, cíle a použití všech rozšířených komponent v projektu SecureGas.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6761917697405071360

Newsletter projektu STAMINA ke stažení

Níže naleznete 1. Newsletter projektu STAMINA ke stažení, který obsahuje další odkazy na aktuální projektové aktivity. Newsletter si můžete prohlédnout v české i anglické verzi.

On-line pracovní setkání s názvem „Zákon o soukromých bezpečnostních službách ve vazbě na ochranu kritické infrastruktury“

Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ ve spolupráci s aktivním členem Platformy společností ČEPS, a.s., dne 10.12.2020 organizovali on-line pracovní setkání s názvem „Zákon o soukromých bezpečnostních službách ve vazbě na ochranu kritické infrastruktury“. Pracovního setkání se účastnili představitelé Samostatného oddělení soukromých bezpečnostních služeb Ministerstva vnitra ČR, představitelé odborných a profesních sdružení – Český klub bezpečnostních služeb, České asociace bezpečnostních manažerů a v neposlední řadě zástupci subjektů kritické infrastruktury E.ON Distribuce, a.s., Pražská energetika, a. s. a ČEPS, a.s. Akademický a výzkumný sektor byl reprezentován doc. Ing. Martinem Hromadou, Ph.D. členem správní rady Platformy, který setkání současně moderoval. Předmětem setkání byla odborná diskuze o očekávaném vlivu přijetí zákona na celkovou kvalitu a cenovou politiku poskytovaných bezpečnostních služeb s vazbou na specifické potřeby subjektů kritické infrastruktury. Problematika ochrany kritické infrastruktury je ústředním mottem i v rámci realizovaných a připravovaných projektů i v programech jako je Horizont2020, kde se TPEB ČR aktivně zapojuje prostřednictvím odborníků z řad svých členů, ale i z dalších institucí a firem.

Toto on-line setkání je jedním z dalších důležitých kroků v rozvíjení spolupráce na tomto vysoce aktuálním tématu, jehož řešení je podporováno i v rámci projektu Ochrana kritické infrastruktury II., jehož hlavním cílem je v návaznosti na již úspěšně vyřešené projekty Energetická a kybernetická bezpečnost (OPPI) a Ochrana kritické infrastruktury (OPPIK) propojovat schopnosti a potřeby firemní a výzkumné sféry reflektující strategické potřeby a zájmy infrastrukturních společností a státní správy v kontextu projektů výzkumu a vývoje.

Newsletter projektu S4AllCities k odběru

Nový projekt S4ALLCities na svých webových stránkách nabízí přihlášení k odběru newslettrů. V případě vašeho zájmu se můžete k tomuto odběru přihlásit prostřednictvím příslušné funkce ve spodní části webu projektu:

https://www.s4allcities.eu/

Nový Newsletter projektu SecureGas je online

Nový SecureGas NEWSLETTER je online: č.3 listopad 2020. SecureGas Newsletter je oficiální pololetní zpravodaj projektu Horizon 2020 SecureGas Project.

Cílem každého vydání bulletinu SecureGas je šířit aktualizace projektu a zprávy. Je vyvíjen a kompilován s příspěvky partnerů konsorcia SecureGas a příslušných zúčastněných stran.

Čtěte a stahujte zde:

https://www.securegas-project.eu/securegas-newsletter-n-3-november-2020/

Desetiletý plán rozvoje energetické přenosové infrastruktury (ENTSO-E Ten-Year Development Plan)

Evropská síť provozovatelů elektrických přenosových soustav (ENTSO-E), jejíž členem je i společnost ČEPS, a.s., vydala draft desetiletého plánu rozvoje energetické přenosové infrastruktury (TYNDP). Draft je do 4. ledna 2021 otevřen pro veřejné konzultace, 4. prosince pak proběhne webinář, na který je možné se přihlásit prostřednictvím odkazu formuláře, který je součástí odkazu níže. 

TYNDP je významný strategický dokument, který zkoumá, jak se by se chovala stávající a navrhovaná elektrická infrastruktura v různých budoucích energetických scénářích stanovených v letech 2025, 2030 a 2040. Scénáře vytváří ENTSO-E společně s Evropskou sítí provozovatelů plynárenských přenosových soustav (ENTSO-G) a s evropskými a národními institucemi, environmentálními a spotřebitelskými sdruženími, průmyslem a dalšími zúčastněnými stranami.

https://www.entsoe.eu/news/2020/11/06/entso-e-releases-pan-european-network-development-plan-for-the-next-decade-and-beyond/

TPEB ČR vstoupilo do 4 nových projektových konzorcií H2020

SCANNER ( Security and Privacy Auditing Standardisation and Certification )

Výzva : H2020-SU-DS-2018-2019-2020  (Digital Security) – Topic: SU-DS02-2020

Projekt SCANNER navrhuje automatizovaný mechanismus pro kontrolu bezpečnosti a ochrany osobních údajů softwarových programů, spustitelných souborů a mobilních aplikací generovaných modelováním, vývojem i prostředím s nízkým/žádným kódem, jehož cílem je podpora vývojářů softwaru a certifikačních autorit stejně tak jako občanů a organizací které je nakonec použijí. Přesněji bude implementována sada modelů a technik identifikace hrozeb, která se bude opírat o různé statické a dynamické analýzy kódu. Inovativnost projektu SCANNER spočívá v nástrojích využívajících nejnovějších metod na polit umělé inteligence.

Doba realizace: 36 měsíů Konzorcium: 18 členů / 15 zemí

PowerProtect (Protecting Electricity Infrastructure from Heterogeneous Cyber Threats)

Výzva :H2020-SU-DS-2018-2019-2020  (Digital Security)Topic: SU-DS04-2018-2020

Elektrické energetické a energetické systémy (EPES) v celé EU procházejí proměnou díky integraci různých informačních a komunikačních technologií (založených na IP), které odkrývají nové možnosti monitorování a kontroly, ale zároveň představují celou řadu nově vznikajících rizik, hrozeb a zranitelných míst. PowerProtect se zaměřuje na řešení zvýšené potřeby kybernetické bezpečnosti a ochrany dat v těchto systémech: (i) homogenizací sběru a zpracování dat z heterogenních a systémových komponent s podporou IP, (ii) vývojem sady technologií pro kybernetické bezpečnost, jako je fotonický Physical Unclonable Functions, Trusted Execution Environments, and Blockchain-based loging and auditing databases, (iii) zlepšování detekce incidentů narušení (a obecně neobvyklého chování) pomocí technik strojového učení, (iv) zlepšování povědomí o stavu zabezpečení EPES pomocí velkých dat analytika a (v) budování automatizovaného systému podpory a odezvy na rozhodování zahrnujícího analýzu rizik v reálném čase. PowerProtect využije průmyslový multi-iterační cyklus k vývoji těchto inovativních řešení na úrovni TRL 7 a zajistí přechod z laboratoře na trh s minimálním zpožděním. Vyvinuté systémy budou během svého vývoje validovány dodržováním zákonných a etických pravidel pro ochranu údajů a přispíváním k průmyslovým standardům v energetickém sektoru. Pro účely testování a vyhodnocení bude rovněž poskytnuto zkušební zařízení pro emulaci energetického systému.

Doba realizace: 36 měsíců Konzorcium: 16 členů / 9 zemí

EUROCAP (European Platform for the protection of very large-scale events)

Výzva: H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 (Security)Topic: SU-FCT02-2018-2019-2020

Pořádání významných sportovních akcí, jako jsou mistrovství světa ve fotbale FIFA, olympijské a paralympijské hry nebo mistrovství Evropy ve fotbale UEFA a mistrovství světa v ragby, je pro každé hostitelské město jedinečnou výzvou a příležitostí. Miliony návštěvníků z celého světa vytvářejí bezprecedentní potřeby v oblasti bezpečnosti. S příklady nešťastných událostí souvisejících s bezpečností na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972, v Atlantě v roce 1996 či bombových útoků během maratonů na Srí Lance v roce 2008 a v Bostonu v roce 2013 má ochrana těchto symbolických událostí prvořadý význam. Každý odpovědný orgán činný v trestním řízení (LEA) má nevyhnutelně společně s hostitelským městem nelehký úkol posoudit rizika, stanovit komplexní strategii veřejné bezpečnosti, definovat efektivní organizační strukturu a poskytnout dostatek zdrojů na podporu plánování a zajištění účinného bezpečnostního a zabezpečovacího provozu během významných sportovních akcí. Cílem projektu EUROC@P je vytvářet znalosti a poskytovat pokročilé technologie pro podporu a zlepšování schopností LEA v oblasti ochrany občanů a veřejných činitelů. Pokud jde o životní cyklus zabezpečení/ochrany, zaměřuje se EUROC@P na fáze IDENTIFIKACE, OCHRANY a DETEKCE, ačkoli ostatní fáze (REAKCE a OBNOVA) budou také těžit z technologií vyvinutých v rámci projektu. Všechna řešení založená na nejnovějších technologiích EUROC@P budou předvedeny v realistickém prostředí ve čtyřech pilotních projektech a ověřeny sedmi partnery LEA, což usnadní integraci řešení EUROC@P do jednotné platformy pro plánování zabezpečení a monitorování velmi rozsáhlých událostí.

Doba realizace: 36 měsíců Konzorcium: 21 členů / 9 zemí

SMARPOL (Smart Policing Toolbox for Law Enforcement Agencies (LEAs) – Enhanced capabilities for efficient fight against crime)

Výzva: H2020-SU-SEC-2018-2019-2020  (Security)Topic: SU-FCT02-2018-2019-2020

Evropa, její občané a její hodnoty jsou zkoušeny na mnoha úrovních, přičemž členské státy EU jsou svědky neustále rostoucího spektra hrozeb. Terorismus ohrožuje naši bezpečnost, hodnoty našich demokratických společností a práva a svobody evropských občanů. V reakci na současné teroristické prostředí příslušné orgány stále více začleňují zpravodajské informace do operací vymáhání práva. Je třeba vyvinout účinné mechanismy pro přenos kritických zpravodajských informací donucovacím orgánům, zejména v případech, kdy jednání na základě těchto zpravodajských informací pomůže zachránit životy nevinných lidí. Aby bylo možné bojovat proti rostoucí diverzifikaci hrozeb, je třeba rozšířit možnosti relevantních aktérů o inovativní a robustní technologické kapacity. Kromě toho je nutné údaje pečlivě spravovat, protože na citlivý obsah mohou platit legislativní omezení a záruky. Pro řešení těchto výzev projekt SMARPOL navrhuje nástroj Smart Policing Toolbox, který poskytne vylepšené možnosti pro účinný boj proti trestné činnosti a terorismu. Projekt poskytne inovativní, robustní a uživatelsky přívětivé inteligentní policejní nástroje umožňující pokročilou vizualizaci dat, aplikaci rozšířené reality, řešení pro detekci a sledování bez rušivých vlivů, analýzu videa a obsahu, aplikaci AI pro včasnou identifikaci a detekci neobvyklé činnosti, autonomní a mobilní platformy typu plug-and-work edge, vylepšenou a rychlou extrakce znalostí, vylepšené možnosti školení, efektivní sdílení informací, správu dat a funkce spolupráce s cílem rozšířit a vylepšit funkce LEA a plně využívat schopnosti založené na datech pro prevenci, vyšetřování reakce v boji proti terorismu a organizovanému zločinu v souladu s národními i evropskými právními a etickými předpisy.

Doba realizace: 36 měsíců Konzorcium: 19 členů / 9 zemí

Mimořádný Newsletter 2020

Tento rok je v našich životech i v činnosti TPEB ČR rokem výjimečným, resp. díky trvající pandemii rozhodně jiným, nežli jsme byli zvyklí. Projevuje se to v řadě omezení, která se aplikují do opatření, jež musíme respektovat. Smyslem tohoto přípisu je popsat aktivity, které trvají, byly započaty, nebo se k nim chystáme nehledě na složitou situaci.

Došlo k realizaci projektů EK Horizon2020. Již v polovině roku 2019 jsme zahájili v rámci mezinárodního konsorcia práci na projektu Securegas. Od září tohoto roku se zapojujeme do dalších evropských projektů Stamina a S4Allcities. Dalším projektem, který byl úspěšně schválen a je připraven k realizaci, je projekt z programu OPPIK „Ochrana kritické infrastruktury II“.

Řada z vás se na těchto projektech v jejich přípravě a následné realizaci podílela a podílí, za což jsme rádi a pomáhá nám to budovat naši pozici v rámci budoucích konsorcií a dalších aktivit v legislativně i technologicky se měnící evropské sféře.

TPEB ČR se pustila i do mimoevropských aktivit. Již čtvrtým rokem je součástí česko- korejského projektu Knowledge Sharing Programe. Tento program byl analýzou možné projektové spolupráce v oblastech, ve kterých se TPEB ČR a její členové aktivně angažují, jako je energetická bezpečnost, ochrana kritické infrastruktury, ICT bezpečnost a další. Mezi státy Visegrádu jsme uspěli nejlépe. V současnosti se na obou stranách bude vytvářet skupina konkrétních odborníků s cílem navrhnout projekty v těchto oblastech.

Co se týká administrace projektů platformy, stejně jako ve všech předchozích případech, vše je řešeno převážně virtuálně, přes videokonference s užitím různých nástrojů. Vzhledem k tomu i letošní VH proběhne výjimečně stejným způsobem.

Současně plánujeme ještě minimálně dvě větší, zajímavé akce do konce roku. Jednou z nich bude ve spolupráci s aktivním členem Platformy společností ČEPS, a.s. webinář „Zákon o soukromých bezpečnostních službách ve vazbě na ochranu kritické infrastruktury“. Hlavním záměrem akce bude diskuse o možných pozitivních dopadech zákona na kvalitu poskytovaných služeb fyzické ostrahy prvků kritické infrastruktury v širších souvislostech. Druhou akcí bude videokonference se Svazem průmyslu ČR za účasti zahraničního partnera, jednoho z lídrů zahraničního konsorcia. Předmětem je seznámit členy SP ČR s Platformou a jejími aktivitami a přizvat je ke spolupráci.

Informace k probíhajícím projektům:

H2020 – PROJEKT SecureGas

Práce na projektu, který se může pochlubit multidisciplinárním konsorciem 21 mezinárodních partnerů, byla zahájena v červnu 2019. Projekt se soustředí na plánování, navržení, vybudování, provozování a udržování kritické plynárenské infrastruktury tak, aby bylo možné se vyrovnat s kybernetickými a fyzickými bezpečnostními hrozbami. Tyto budou sloužit jako základ pro definování referenční vysokoúrovňové architektury (HLRA), která bude základem pro integraci technologických komponent, jež budou nakonec demonstrovány v rámci aplikačních případů. Výsledky budou nabízeny jako služby pro bezpečnost a odolnost plynárenské sítě EU prostřednictvím modelu PaaS (Platform as a Service), který umožňuje modularitu, flexibilitu, spolupráci a interoperabilitu třetích stran. TPEB je v projektu zodpovědná za aktivity v oblasti certifikace, standardizace a veřejného dosahu.

H2020 – PROJEKT STAMINA

Projekt STAMINA byl zahájen v září 2020. Zaměřuje na strategický a krizový management v případě pandemie. Nabídne použití nových konceptů v prediktivním modelování a obecně v řešení pandemických krizí, které potenciálně pomohou zefektivnit národní zdravotnické plánovací systémy, a to od úrovně strategických plánovačů až po první respondenty. Stávající krizové rámce budou posíleny informacemi získanými z datových souborů a modelů o pandemiích a pokročilými vizualizačními technologiemi, které a) umožní predikci šíření nemocí, b) odhadnou dopady (socioekonomické) pandemické krize na veřejné zdraví obecně a c) budou podporovat subjekty s rozhodovací pravomocí při provádění nejvhodnějších strategií reakce, včetně plánování zdrojů a celkového řešení krizí. Každá demonstrace bude obsahovat několik simulačních cvičení zahrnujících kompletní řetězec zúčastněných stran nezbytný k testování a validaci nového navrhovaného konceptu end-to-end, včetně přeshraniční spolupráce. Cílem rozsáhlých demonstrací bude poskytnout zúčastněným stranám příležitost ke spolupráci při validaci nových konceptů, a tím významně zlepšit schopnost situačního uvědomění a schopnosti podpory rozhodování příslušných organizací v oblasti strategického a krizového zdravotnického managementu ve velkém počtu členských států EU. Výsledkem projektu budou nástroje posilující strategie připravenosti a řešení krizí na vnitrostátní i přeshraniční úrovni.

TPEB je v projektu zodpovědná za českou demonstraci a aktivity v oblasti standardizace a veřejného dosahu.

H2020 PROJEKT – S4AllCities

Projekt S4AllCities (Smart Spaces Safety and Security for All Cities) byl zahájen v září 2020. Zaměřuje se na systémy zajišťující bezpečnost a ochranu obyvatel měst. Hlavní výzvou inteligentních měst je zajištění bezpečného fyzického a digitálního ekosystému podporujícího soudržnost a udržitelný rozvoj měst pro blaho občanů. S4AllCities integruje pokročilé technologie a organizační řešení v tržně orientovaném sjednoceném rámci Cyber- Physical Security Management, zaměřeném na zvyšování úrovně odolnosti městských infrastruktur, služeb, ICT systémů, IoT a podporu sdílení informací a informovanosti mezi zainteresovanými složkami městských aglomerací v oblasti bezpečnosti. Tři pilotní případy se zapojením celkem 5 měst ve 4 zemích (Španělsko, Rumunsko, Česká republika, Řecko) umožní systému S4ALLCITIES System of Systems nasazení a ověření jeho inteligentních komponent a funkcí ve skutečném životním prostředí, zajištění dodávek řešení a služeb v souladu s novými požadavky inteligentních měst, zaměřené na: řízení bezpečnosti otevřených rizikových prostorů; kybernetické zabezpečení; sledování podezřelých aktivit a chování; identifikace objektů bez dozoru; odhad cyber-fyzických rizik v reálném čase na více místech a měření aktivace pro efektivní řešení krizových situací.

TPEB se v projektu tradičně zaměří na posilování spolupráce mezi veřejným a soukromým

sektorem, na organizaci veřejných akcí a na aktivity v oblasti standardizace.

Nově podané projekty v roce 2020:

Ve druhé polovině roku 2020 TPEB ČR vstoupilo do dalších čtyř projektových konzorcií v rámci nových výzev programu H2020. Jedná se o projekty SCANNER, PowerProtect, EUROCAP a SMARPOL.

H2020 PROJEKT – SCANNER

Projekt SCANNER navrhuje automatizovaný mechanismus pro kontrolu bezpečnosti a ochrany softwarových řešení a aplikací. Výsledný mechanismus podpoří vývojářskou práci a zjednoduší certifikační proces v oblasti bezpečnosti a ochrany dat. Specifičtěji dojde v rámci projektu implementována sada modelů a technik identifikace hrozeb, která se bude opírat o různé statické a dynamické analýzy kódu. Inovativnost projektu SCANNER spočívá v nástrojích využívajících nejnovějších metod na poli umělé inteligence.

H2020 PROJEKT – POWERPROTECT

Energetické systémy (EPES) v celé EU procházejí proměnou díky integraci různých informačních a komunikačních technologií (založených na IP), které odkrývají nové možnosti monitorování a kontroly, ale zároveň představují celou řadu nově vznikajících rizik, hrozeb a zranitelných míst. PowerProtect se zaměřuje na řešení zvýšené potřeby kybernetické bezpečnosti a ochrany dat v těchto systémech: (i) homogenizací sběru a zpracování dat z heterogenních a systémových komponent s podporou IP, (ii) vývojem sady technologií pro kybernetickou bezpečnost, jako je fotonický Physical Unclonable Functions, Trusted Execution Environments, and Blockchain-based loging and auditing databases, (iii) zlepšování detekce incidentů narušení (a obecně neobvyklého chování) pomocí technik strojového učení, (iv) zlepšování povědomí o stavu zabezpečení EPES pomocí velkých dat analytika a (v) budování automatizovaného systému podpory a odezvy na rozhodování zahrnujícího analýzu rizik v reálném čase. PowerProtect využije průmyslový multi-iterační cyklus k vývoji těchto inovativních řešení na úrovni TRL 7 a zajistí přechod z laboratoře na trh s minimálním zpožděním. Vyvinuté systémy budou během svého vývoje validovány dodržováním zákonných a etických pravidel pro ochranu údajů a přispíváním k průmyslovým standardům v energetickém sektoru. Pro účely testování a vyhodnocení bude rovněž poskytnuto zkušební zařízení pro emulaci energetického systému.

H2020 – EUROCUP

Pořádání významných sportovních akcí, jako jsou mistrovství světa ve fotbale FIFA, olympijské a paralympijské hry nebo mistrovství Evropy ve fotbale UEFA a mistrovství světa v ragby, je pro každé hostitelské město jedinečnou výzvou a příležitostí. Miliony návštěvníků z celého světa vytvářejí bezprecedentní potřeby v oblasti bezpečnosti. S příklady nešťastných událostí souvisejících s bezpečností na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972, v Atlantě v roce 1996 či bombových útoků během maratonů na Srí Lance v roce 2008 a v Bostonu v roce 2013 má ochrana těchto symbolických událostí prvořadý význam. Každý odpovědný orgán činný v trestním řízení (LEA) má nevyhnutelně společně s hostitelským městem nelehký úkol posoudit rizika, stanovit komplexní strategii veřejné bezpečnosti, definovat efektivní organizační strukturu a poskytnout dostatek zdrojů na podporu plánování a zajištění účinného bezpečnostního a zabezpečovacího provozu během významných sportovních akcí. Cílem projektu EUROC@P je vytvářet znalosti a poskytovat pokročilé technologie pro podporu a zlepšování schopností LEA v oblasti ochrany občanů a veřejných činitelů. Pokud jde o životní cyklus zabezpečení/ochrany, zaměřuje se EUROC@P na fáze IDENTIFIKACE, OCHRANY a

DETEKCE, ačkoli ostatní fáze (REAKCE a OBNOVA) budou také těžit z technologií vyvinutých v rámci projektu. Všechna řešení založená na nejnovějších technologiích EUROC@P budou předvedeny v realistickém prostředí ve čtyřech pilotních projektech a ověřeny sedmi partnery LEA, což usnadní integraci řešení EUROC@P do jednotné platformy pro plánování zabezpečení a monitorování velmi rozsáhlých událostí.

H2020 – SMARPOL

Evropa, její občané a její hodnoty jsou zkoušeny na mnoha úrovních, přičemž členské státy EU jsou svědky neustále rostoucího spektra hrozeb. Terorismus ohrožuje naši bezpečnost, hodnoty našich demokratických společností a práva a svobody evropských občanů. V reakci na současné teroristické prostředí příslušné orgány stále více začleňují zpravodajské informace do operací vymáhání práva. Je třeba vyvinout účinné mechanismy pro přenos kritických zpravodajských informací donucovacím orgánům, zejména v případech, kdy jednání na základě těchto zpravodajských informací pomůže zachránit životy nevinných lidí. Aby bylo možné bojovat proti rostoucí diverzifikaci hrozeb, je třeba rozšířit možnosti relevantních aktérů o inovativní a robustní technologické kapacity. Kromě toho je nutné údaje pečlivě spravovat, protože na citlivý obsah mohou platit legislativní omezení a záruky. Pro řešení těchto výzev projekt SMARPOL navrhuje nástroj Smart Policing Toolbox, který poskytne vylepšené možnosti pro účinný boj proti trestné činnosti a terorismu. Projekt poskytne inovativní, robustní a uživatelsky přívětivé inteligentní policejní nástroje umožňující pokročilou vizualizaci dat, aplikaci rozšířené reality, řešení pro detekci a sledování bez rušivých vlivů, analýzu videa a obsahu, aplikaci AI pro včasnou identifikaci a detekci neobvyklé činnosti, autonomní a mobilní platformy typu plug-and-work edge, vylepšenou a rychlou extrakce znalostí, vylepšené možnosti školení, efektivní sdílení informací, správu dat a funkce spolupráce s cílem rozšířit a vylepšit funkce LEA a plně využívat schopnosti založené na datech pro prevenci, vyšetřování reakce v boji proti terorismu a organizovanému zločinu v souladu s národními i evropskými právními a etickými předpisy.

Závěr:

V dalším období TPEB bude rozvíjet dosavadní aktivity, a to zejména:

Podzim 2020 ve znamení nových projektů

TPEB ČR na podzim 2020 zahájila realizaci tří nových projektů. V září se spustily evropské projekty STAMINA a S4AllCities z programu H2020. V říjnu začala realizace projektu Ochrana kritické infrastruktury II. z programu OPPIK. Do projektů TPEB ČR zapojuje odborníky nejen z řad svých členů, ale i z dalších institucí. Více informací o těchto projektech naleznete na stránkách jednotlivých projektů.

Konference „LNG a jeho využití v nákladní dopravě“

V souvislosti se společným projektem TPEB ČR / VUT Brno / GasNet „Projektování a bezpečné provozování LNG stanic“ se dne 15. září 2020 bude konat konference „LNG a jeho využití v nákladní dopravě“ v hotelu Clarion Congress Hotel Prague ve Vysočanech.

Program konference :

Nový SecureGas NEWSLETTER je online: č.2 červenec 2020

SecureGas Newsletter je oficiální pololetní zpravodaj projektu Horizon 2020 SecureGas Project.

Cílem každého vydání bulletinu SecureGas je šířit aktualizace projektu a zprávy. Je vyvíjen a kompilován s příspěvky partnerů konsorcia SecureGas a příslušných zúčastněných stran.

V tomto vydání: SecureGas – Co je nového? Dopad projektu COVID-19 na projekt; Obchodní případy SecureGas – nejnovější vývoj a plánované činnosti; Sociální média SecureGas – „Sledujte nás a zůstaňte naladěni!“ a více.

Čtěte a stahujte zde : https://www.securegas-project.eu/securegas-newsletter-n-2-july-2020/

SecureGas NEWSLETTER n.2 | July 2020

Webinář “SecureGas Business Cases” pro účastníky zapojené do projektu

Webinář se zaměří na představení tří případů SecureGas Business vyvinutých společnostmi ENI (v Itálii), AMBER (v Litvě) a DEPA (v Řecku) a poskytne podrobnosti o nejnovějším vývoji a výzvách v každém z nich.

Máte zájem jako účastníci projektu SecureGas připojit se k webináři a dozvědět se o nejnovějším vývoji v projektu SecureGas?

REGISTRUJTE se na platformu zúčastněných stran SecureGas * (odkaz níže) a my vám pošleme odkaz na webinář.

REGISTRACE PLATFORMY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp4mWrAwNGNkfgrj3MsqaW7OYMVXqaphB962tyhYd7VW6CMw/viewform

Clemente Fuggini (RINA), hlavní koordinátor projektu, hovoří o projektu SecureGas

#STAYATHOME but SecureGas project doesn´t stop!

 

twitter: https://twitter.com/secure_gas/status/1245366450736504832?s=20
linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6651132556760621056 

Webinar – 25.března 2020 – Practical Experiences from P.R. China and the Republic of Korea with COVID-19

Chtěli bychom vás upozornit  na možnost sledovat on line seminář UNDRR ONEA & GETI , který se bude zabývat praktickými zkušenostmi ČLR a Jižní Korea s COVID-19. Tento seminář začne v 10.00 25.března 2020.

Registrace do semináře : https://bit.ly/3dhCgCr

 

XIX. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Zdravotní záchranářství 2020

Ve dnech 5.2. – 6.2.2020 se v Ostravě konala významná celorepubliková konference – XIX. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Zdravotní záchranářství 2020, kterou pořádala VŠB – Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a Fakultní nemocnicí Ostrava. Konference se zúčastnil jako přednášející JUDr. Richard Hlavatý s tématem Průmysl 4.0 ve vazbě na energetickou bezpečnost a odolnost.

 

Úspěšné schválení dalších dvou nových projektů v programu Horizont 2020

Jsme nesmírně rádi, že po 9 letech od založení TPEB se její úsilí, jeden z pilířů strategie, prosadit se do evropského, resp. mezinárodního společenství trhu,  začíná reálně naplňovat. Platforma úspěšně podala 12 projektů do Horizont 2020. Teprve v loňském roce poprvé vstoupila do významného strategického konsorcia na řešení evropské plynárenské infrastruktury SecureGas.

20.ledna 2020 jsme byli evropskou komisí vyrozuměni o schválení dalších dvou, níže popsaných projektů z téhož programu H2020. Tyto programy potvrzují, že záběr Platformy je nyní širší než by se odvozovalo od jejího názvu. Nicméně jde o kritickou infrastrukturu v jejích různých podobách, výzvách a příležitostech k inovativnímu řešení. Je to příležitost pro odborníky napříč spektrem Platformy, tedy PPP projektem malých, středních i velkých firem, či institucí. Je to výzva pro zapojení stávajících i nových odborníků.

Projekt STAMINA se zaměřuje na strategický a krizový management v případě pandemie. Nabídne použití nových konceptů v prediktivním modelování a obecně v řešení pandemických krizí, které potenciálně pomohou zefektivnit národní zdravotnické plánovací systémy, a to od úrovně strategických plánovačů až po první respondenty. Stávající krizové rámce budou posíleny zpravodajskými informacemi získanými z datových souborů a modelů o pandemiích a pokročilými vizualizačními technologiemi, které a) umožní predikci šíření nemocí, b) odhadnou dopady (socioekonomické) pandemické krize na veřejné zdraví obecně a c) budou podporovat subjekty s rozhodovací pravomocí při provádění nejvhodnějších strategií reakce, včetně plánování zdrojů a celkového řešení krizí. Každá demonstrace bude obsahovat několik simulačních cvičení zahrnujících kompletní řetězec zúčastněných stran nezbytný k testování a validaci nového navrhovaného konceptu end-to-end, včetně přeshraniční spolupráce. Cílem rozsáhlých demonstrací bude poskytnout zúčastněným stranám přímou příležitost ke spolupráci při validaci nových konceptů, a tím významně zlepšit schopnost situačního uvědomění a schopnosti podpory rozhodování příslušných organizací v oblasti strategického a krizového zdravotnického managementu ve velkém počtu členských států EU. Výsledkem projektu bude závazek zúčastněných stran sdílet a uplatňovat strategie připravenosti a řešení krizí vyvinuté v projektu a provádět ověřené nové koncepce na vnitrostátní i přeshraniční úrovni.

TPEB je v projektu zodpovědná za českou demonstraci a aktivity v oblasti standardizace a veřejného dosahu.

 

Projekt S4AllCities (Smart Spaces Safety and Security for All Cities) se zaměřuje na systémy zajišťující bezpečnost a ochranu obyvatel měst. Inteligentní města mají hlavní zodpovědnost za zajištění bezpečného fyzického a digitálního ekosystému podporujícího soudržnost a udržitelný rozvoj měst pro blaho občanů EU. S4AllCities integruje pokročilé technologie a organizační řešení v tržně orientovaném sjednoceném rámci Cyber ​​- Physical Security Management, zaměřeném na zvyšování úrovně odolnosti městských infrastruktur, služeb, ICT systémů, IoT a podporu sdílení informací a informovanosti mezi zainteresovanými složkami městských aglomerací v oblasti bezpečnosti. Tři pilotní případy se zapojením celkem 5 měst ve 4 zemích (Španělsko, Rumunsko, Česká republika, Řecko), umožní systému S4ALLCITIES System of Systems nasazení a ověření jeho inteligentních komponent a funkcí ve skutečném životním prostředí, zajištění dodávek řešení a služeb v souladu s novými požadavky inteligentních měst, zaměřené na: řízení bezpečnosti otevřených rizikových prostorů ; kybernetické zabezpečení; sledování podezřelých aktivit a chování; identifikace objektů bez dozoru; odhad cyber-fyzických rizik v reálném čase na více místech a měření aktivace pro efektivní řešení krizových situací.

S4AllCities bude využívat přítomnosti TPEB, jedinečného neziskového subjektu veřejného a soukromého partnerství v České republice, který se zaměřuje na oblast ochrany kritické infrastruktury, při posilování spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti ochrany veřejných prostor. TPEB bude pořadatelem jedné ze 3 akcí, které projekt povede, se zaměřením přesně na posílení spolupráce veřejných a soukromých subjektů. TPEB , v rámci účasti na projektu významně těží tím, že se postupně vedle energetiky zaměří na širší oblast kritické infrastruktury a bude rozvíjet své postavení v oblasti standardizace sloužící jako brána pro české standardizační orgány.

 

Kulatý stůl „Aktuální trendy bezpečnosti, stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur“

 

Dne  25.listopadu 2019 se na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky uskutečnil kulatý stůl „Aktuální trendy bezpečnosti, stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur“ a současně presentace evropského projektu SecureGas z programu Evropské komise Horizon 2020 (H2020), konsorcia sestávajícího z 11 států a z 21 firem, které vede společnost RINA CONSULTING SPA. 

Technologická platforma „Energetické bezpečnost ČR“ je jedním z členů konzorcia projektu SecureGas

Záměrem této akce bylo prezentovat zahájený projekt SecureGas zaměřený na oblast bezpečné a odolné distribuce plynu v EU a kompatibility existujících systémů v Evropě. Jeho výstupem by měla být doporučení, včetně metodik a norem, která budou odrážet existující a budoucí hrozby v této oblasti. Tomuto tématu se ve své prezentaci „Projekt SecureGas v kontextu české účasti v programu H2020“ věnoval PhDr. Vít Střítecký, M.Phil. Ph.D, člen výkonného výboru TPEB ČR.

V rámci prezentace člena správní rady TPEB ČR doc. Ing. Martina Hromady, Ph.D. bylo diskutováno téma „Aktuální trendy v oblasti ochrany kritické infrastruktury“, v rámci kterého došlo k historickému exkurzu problematiky a k prezentaci výsledků praktické spolupráce a PPP projektu mezi MPO ČR, MV – GŘ HZS ČR, ČEZ, a.s. a ČEPS, a.s. při řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie. Následně bylo prezentováno zapojení Platformy do Národního programu energetické odolnosti ČR prostřednictvím „Metodiky kategorizace a prioritizace objektů nezbytných při obnově dodávek elektrické energie po blackoutu“ a projektu Resilience 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury. Do následné diskuze o budoucích trendech ochrany kritické infrastruktury se zapojili představitelé společností ČEPS, a.s. a ČEPRO, a.s.

Akce se konala pod záštitou MPO ČR a pořádala ji TPEB ČR. Zúčastnila se ji celá řada odborníků nejen z oblasti plynařství, ale i distribuce elektrické energie a ochrany kritické infrastruktury z České i Slovenské republiky.

V úvodním vystoupení náměstek ministra pan René Neděla uvedl, že projekty tohoto typu mají strategický charakter nejen v souvislosti s tím, jak se vyvíjí a realizuje diskuze o budoucnosti energetiky v Evropě, ale i s naplňováním národní Státní energetické koncepce.  Podpořil úsilí TPEB ČR v tomto pohledu a vyjádřil podporu dalším podobným aktivitám v budoucnosti.

http://: https://www.securegas-project.eu/presentation-of-the-project-securegas-at-the-round-table-of-technology-platform-energy-security/

https://twitter.com/secure_gas/status/1199981274145992706?s=20

https://www.linkedin.com/posts/securegas_securegas-aim-project-activity-6605752876981592064-wk_C

Kliknutím na níže uvedený obrázek spustíte prohlížení galerie.

TPEB ČR členem konzorcia nově podaného projektu SCANNER

V listopadu 2019 byl podán nový projekt v rámci programu Horizon2020. TPEB ČR je součástí projektového konzorcia. Projekt SCANNER navrhuje inteligentní softwarovou platformu pro automatickou identifikaci slabých míst zabezpečení a narušení soukromí metody založené na statické a dynamické analýze kódu. Celý proces bude záviset na klíčových principech testování v bílé krabici (využívající architekturu softwaru,  techniky kódování a vývojové prostředí) a testování černé skříňky (využívající hloubku algoritmy učení, techniky dynamického řízení toku, testování penetrace a princip minimalizace dat), formování a kompletní (za běhu i za běhu), automatizovaný mechanismus k a) testu, b) ověření, c) oprava a d) certifikace softwaru podle příslušného stavu techniky, norem a rámců EU. Budou zavedeny nové algoritmy učení Deep poskytnout navrhované řešení s výše uvedenými vlastnostmi a schopnostmi. Druhým významným přínosem projektu je poskytnutí rámce SCANNER, který vede k softwarové architektuře respektující soukromí a kybernetickou bezpečnost, doplnění stávajících nástrojů životního cyklu produktu. Tento rámec umožní vývojovým týmům rozvíjet soukromí a soukromí bezpečnostní software podle návrhu a certifikační úřady k nastavení KPI odpovídajících různým úrovním certifikace a v souladu s tím porovnat software. Stejný rámec navíc přispěje k vytvoření EU standardy kybernetické bezpečnosti a soukromí. SCANNER nakonec pomůže orgánům, jako je například ENISA, soustředit úsilí poskytováním pokynů a regulační rámce, které napomáhají neustálé a zvýšené odolnosti IKT. Řešení platformy SCANNER je založeno na potřebách koncových uživatelů a vychází z metodologie projektování. Existující mezery na trhu se odrážejí v případech použití SCANNERA, které se týkají: a) SaaS, b) mobilních aplikací a c) mikroprocesů. Nabízené softwarové řešení a rámec SCANNER zlepší tržní příležitosti pro dodavatele zabezpečení v EU komponenty, zatímco validace řešení zvýší důvěru v jednotný digitální trh. Projektové konzorcium sestává z 18 členů ze 14 zemí.

 

TPEB vstoupila do konzorcií dvou nových projektů podaných v programu Horizont 2020

TPEB dále rozšiřuje své portfolio v rámci H2020 konsorcia STAMINA zaměřujícího se na strategický a krizový management v případě pandemie

Projekt STAMINA nabídne použití nových konceptů v prediktivním modelování a obecně v řešení pandemických krizí, které potenciálně pomohou zefektivnit národní zdravotnické plánovací systémy, a to od úrovně strategických plánovačů až po první respondenty. Stávající krizové rámce budou posíleny zpravodajskými informacemi získanými z datových souborů a modelů o pandemiích a pokročilými vizualizačními technologiemi, které a) umožní predikci šíření nemocí, b) odhadnou dopady (socioekonomické) pandemické krize na veřejné zdraví obecně a c) budou podporovat subjekty s rozhodovací pravomocí při provádění nejvhodnějších strategií reakce, včetně plánování zdrojů a celkového řešení krizí. Každá demonstrace bude obsahovat několik simulačních cvičení zahrnujících kompletní řetězec zúčastněných stran nezbytný k testování a validaci nového navrhovaného konceptu end-to-end, včetně přeshraniční spolupráce.

Cílem rozsáhlých demonstrací bude poskytnout zúčastněným stranám přímou příležitost ke spolupráci při validaci nových konceptů, a tím významně zlepšit schopnost situačního uvědomění a schopnosti podpory rozhodování příslušných organizací v oblasti strategického a krizového zdravotnického managementu ve velkém počtu členských států EU. Výsledkem projektu bude závazek zúčastněných stran sdílet a uplatňovat strategie připravenosti a řešení krizí vyvinuté v projektu a provádět ověřené nové koncepce na vnitrostátní i přeshraniční úrovni.

V případě úspěchu bude TPEB zodpovědná za českou demonstraci a aktivity v oblasti standardizace a veřejného dosahu.

 

TPEB posiluje spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci prostřednictvím H2020 konsorcia INTEGRAL

Cílem projektu je vývoj norem pro systémy, nástroje a služby v oblasti řešení krizí (souvisejících s přírodními riziky a CBRN-E incidenty). Primárním cílem je dosažení integrálního posouzení hrozeb a zvýšení interoperability zařízení a postupů, jakož i usnadnění spolupráce týmů pro řešení krizí při přeshraničním krizovém scénáři. Konkrétněji bude projekt INTEGRAL identifikovat potřeby v oblasti standardizace, které se během projektu vyvinou v mandáty CEN. Hlavním cílem je zlepšit systémy včasného varování a reakce a výměnu informací o závažných přeshraničních hrozbách způsobených CBRN-E a přírodními riziky. V oblasti CBRN-E je cílem navrhovaného projektu zvýšit kapacitu testování výkonu detekčních zařízení CBRN-E ze strany členských států. Práce prováděné v rámci projektu také pomohou informovat odborníky o výkonu zařízení a poskytnout jim školení v oblasti detekce. Klíčovým cílem projektu INTEGRAL je také poskytování přeshraničních/meziodvětvových školení a cvičen v návaznosti na požadavky EU.

Následným cílem projektu je harmonizovat stávající (de facto) standardy při koordinaci krizí a komunikaci v případě přírodních nebezpečí. Existují různé standardy pro formáty výměny dat mezi organizacemi i v kontextu krizových postupů. Tyto normy by měly být konsolidovány a rozšířeny o požadavky a možnosti nových technologií.

V případě úspěchu bude TPEB podporovat standardizační aktivity v úzké spolupráci s Českou normalizační agenturou.

SecureGas – nový projekt v rámci programu H2020, ve kterém je TPEB aktivním členem realizačního konzorcia

                                                          

Projekt financovaný EU za účelem zvýšení bezpečnosti a odolnosti evropské plynárenské sítě vede společnost  RINA.

Evropská plynárenská síť tvoří nedílnou součást energetických potřeb EU, včetně plánů na snížení emisí CO2, které jsou stanoveny v Pařížské dohodě. Již nyní představuje významný podíl v energetickém mixu, který tvoří 22 % spotřeby energie, přičemž lze vzhledem k různým technologickým iniciativám očekávat jeho další nárůst.  

Plynárenská síť je svým charakterem složitá a vysoce propojená. Překračuje hranice, využívá nejrůznějších dopravních plynovodů a je obsluhována řadou různých skladovacích zařízení. Tato složitost z ní činí důležitý prvek kritické infrastruktury (CI), která může být narušena přírodními katastrofami, nehodami, kybernetickými útoky, škodlivým jednáním, trestnou činností nebo terorismem. Jakékoli výpadky nebo nedostatek v dodávkách mohou mít nepříznivý dopad na bezpečnost EU a blahobyt jejích občanů.

Zajištění bezpečnosti a odolnosti tohoto životně důležitého zdroje a jeho infrastruktury má proto mimořádný význam. Vzhledem k propojené povaze infrastruktury a potenciálním kaskádovým efektům však zajištění bezpečnosti vyžaduje komplexní přístup. Plynárenská síť a infrastruktura představují složité systémy, u kterých je třeba zajistit, aby byly zabezpečeny a schopny odolávat jak fyzickým, tak kybernetickým útokům, a jejich kombinaci v kontextu všudypřítomných, řízených a dlouhotrvajících hrozeb.

Co se týče fyzických hrozeb, EGIG (European Gas pipeline Incident data Group) eviduje celkem 1366 incidentů mezi roky 1970 až 2016, přičemž většina incidentů byla způsobena třetími stranami  v rámci pozemních prací, nepřátelských aktů či sabotáží. Počet dosud hlášených kybernetických incidentů je menší, nicméně důsledky mohou být podobně zničující. Útoky jako Night Dragon a Shamoon způsobily značné finanční škody ropným a plynárenským společnostem. Podle globálních odhadů náklady na kybernetickou bezpečnost provozovatelů ropy a zemního plynu a elektrické energie činí do roku 2018 1,87 miliardy dolarů.

V této souvislosti, s cílem zajistit bezpečnost a odolnost plynárenské sítě EU,  RINA koordinuje zásadní projekt spolupráce EU v oblasti výzkumu a vývoje, SecureGas. V souladu s Evropskou strategií pro energetickou bezpečnost, s Evropským programem na ochranu evropské kritické infrastruktury (EPCIP), se závislostí EU na dovozu plynu a s nařízením EU 2017/1938 o bezpečnosti dodávek zemního plynu, se projekt zaměřuje na 140 000 km evropské plynárenské sítě pokrývající celý řetězec od výroby až po distribuci, poskytování metod, nástrojů a pokynů pro zabezpečení stávajících i nových instalací a jejich odolnosti vůči kybernetickým fyzickým hrozbám.

V průběhu projektu budou definovány návrhy plánování, navržení, vybudování, provozování a udržování kritické plynárenské infrastruktury tak, aby bylo možné se vyrovnat s kybernetickými a fyzickými bezpečnostními hrozbami. Tyto budou sloužit jako základ pro definování referenční vysokoúrovňové architektury (HLRA), která bude sloužit jako vodítko pro adaptaci, přizpůsobení, integraci technologických komponent, které budou nakonec demonstrovány v rámci aplikačních případů. Výsledky poté budou nabízeny jako služby pro bezpečnost a odolnost plynárenské sítě EU prostřednictvím modelu PaaS (Platform as a Service), který umožňuje modularitu, flexibilitu, spolupráci a interoperabilitu třetích stran.

Projekt se může pochlubit multidisciplinárním konsorciem 21 mezinárodních partnerů. Skládá se z integrované energetické společnosti (ENI S.p.A), plynárenské korporace (Public Gas Corporation of Greece S.A.), TSO – Transmission system operator (provozovatele přenosové soustavy AB Amber Grid) a provozovatele distribuční soustavy DSO – Distribution system operator  (Attiki Natural Gas Distribution Company SA), spravující dohromady + 15000 km plynovodů; poskytovatelů technologií působících v oblasti bezpečnosti a kritické infrastruktury (Leonardo S.p.A, Guardtime A.S., Elbit Systems Ltd., WINGS ICT Solutions, IDEMIA Identity & Security Germany AG, EXUS, GAP Analysis S.A., Innov-Acts Ltd. a Disaster Management, Advice and Training Consulting KG), výzkumných a akademických institucí v oblasti energetiky, bezpečnosti a odolnosti (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, Kentro Meleton Asfaleias, Joint Research Centre Ispra, Technická univerzita v Rize, Technologická platforma Energetická bezpečnost ČR). Platforma zúčastněných stran (Stakeholder Platforrm), vedená Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, bude poskytovat zázemí k zajištění dlouhodobého šíření výstupů projektu.

Tento projekt je financován z programu výzkumu a inovací programu Horizont 2020 Evropské unie v rámci grantové dohody č. 833017.

Projekt Ochrana kritické infrastruktury úspěšně zakončen schváleným projektem do programu H2020

Od poloviny roku 2017  do listopadu 2018 probíhala realizace projektu Ochrana kritické infrastruktury, v rámci dotačního programu OPPIK. Projekt Ochrana kritické infrastruktury TPEB naplňoval cíle uvedené ve Strategické výzkumné agendě a Implementačním akčním plánu. Zásadní pozornost byla věnována úspěšné výstavbě projektových konsorcií žádajících o podporu v rámci výzev programu H2020. V tomto kontextu TPEB zpracovalo pět projektů jako součást mezinárodních konsorcií v oblastech Secure Societies a Information and Communication Technologies.

Vstupem do projektových konsorcií v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich formováním TPEB naplňuje svůj nejvýznamnější dlouhodobý cíl, kterým je propojování výzkumné, vývojové a inovační základny s komerčním sektorem a koncovými uživateli, kteří většinou patří mezi státní instituce. V tomto smyslu se plně naplňují poslání a charakteristika TPEB jako public-private-partnership platformy.

Projekt byl po stránce realizace a administrace úspěšně zakončen a jeho výsledkem je v lednu 2019 schválený projekt SU-INFRA-01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe s názvem SecureGas.

Projekt nazvaný SecureGas se zaměřuje na 140.000 km evropské plynárenské sítě, která pokrývá celý hodnotový řetězec od výroby až po distribuci uživatelům a soustředí se na vývoj metodik, nástrojů a pokynů souvisejících se zabezpečením stávajících i nových instalací a jejich odolností proti kybernetickým fyzickým hrozbám. Projekt definuje tři obchodní případy, které se zabývají relevantními otázkami v oblasti plynárenství i dalších energetických sektorech (např. ropa) s cílem adresovat  bezpečnostní požadavky v oblasti přenosových a distribučních sítí; zmírňovat dopady kaskádovitých účinků kyber-fyzických útoků na vzájemně závislé a propojené evropské plynárenské sítě a zvyšovat integritu a bezpečnost strategických zařízení napříč plynárenskou sítí EU prostřednictvím zavedení zásad odolnosti.

Konference „Konvergovaná bezpečnost v infrastrukturních systémech“ – 28.listopadu 2018

Předmětem pořádané konference „Konvergovaná bezpečnost v infrastrukturních systémech“ bylo řešení a diskuse témat ochrany kritické infrastruktury a měkkých cílů ve vazbě na širší souvislosti konvergované bezpečnosti. Vybraných přednášek a následné diskuze se účastnili představitelé akademického, veřejného a komerčního sektoru. Technologickou platformu „Energetická bezpečnost ČR“ reprezentovali PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., PhD. člen výkonného výboru, který prezentoval projektové aktivity v rámci projektové výzvy H2020 a doc.Ing Martin Hromada, PhD. člen správní rady, který diskutoval o přístupech k energetické odolnosti infrastrukturních systémů územních celků. Následující odborná diskuze vytvořila slibný potenciál rozvoje činnosti TPEB v širších souvislostech.

 

 

01_UTB_Lukas_Metody vypoctu odolnosti

02_Hromada_Energeticka odolnost infrastrukturnich systemu

03_TTCM_Bajer_Konvergovana bezpecnost v infrastrukturnich__ systemech

04_TPEB_Stritecky_Ochrana infrastrukturnich systemu H2020

05_MVCR_Gruber_Ochrana mekkych cilu v doprave

06_SZDC_Abraham_Vyuziti bezpecnostnich informaci na zeleznici

07_CEZD_Horalek_Bezpecnost IT a OT systemu v energetice

TPEB vstoupila do třech projektových konsorcií v programu H2020

TPEB se stala součástí hned třech konsorcií, která od konce srpna 2018 usilují o projekty v rámci programu H2020. Jedná se o bezprecedentní úspěch, který naznačuje velkou efektivitu platformy při rozvíjení evropské kooperativní sítě. Prvním z projektů byl PredICT, který směřoval do výzvy DS-04-2018-2020: Cybersecurity  in  the  Electrical  Power  and  Energy  System  (EPES):  an  armour  against  cyber  and  privacy  attacks  and  data  breaches. Do tohoto projektu prostřednictvím TPEB vstoupilo i Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur (C4e) při Masarykově univerzitě v Brně. Další projekt CYBER-REACT směřoval do výzvy SU-ICT-01-2018 (Dynamic countering of cyber-attacks) Subtopic: b) Cyber-attacks management – advanced response and recovery a poslední projekt SecureGas pak do výzvy SU-INFRA01-2018-2019-2020 „Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe“. Ve všech případech TPEB přispívá kapacitami v oblasti energetické infrastruktury, standardizace a diseminace výsledků.

“ Inovace ve firemní sféře“ – workshop TPEB 28.6.2018

Ve čtvrtek 28. června TPEB uspořádala další z řady akcí, jejichž cílem je podporovat spolupráci mezi státní správou, výzkumnými organizacemi a velkými i malými firmami prostřednictvím projektů výzkumu, vývoje a inovací. Uspořádaný workshop byl unikátní zejména proto, že návštěvníkům zprostředkoval zkušenosti firem, které v posledních letech získaly inovační projekty z programu H2020. Hlavním hostem akce byl Dimitris Kanakidis, šéf inovací firmy EXUS, se kterou TPEB již nějaký čas aktivně spolupracuje. EXUS je velmi inspirativní softwarová společnost, která v posledních 5-ti letech řešila či řeší 19 projektů podpořených z inovačních fondů EU, přičemž 15 z nich dokonce koordinuje. Jak vysvětlil dr. Kanakidis, tyto aktivity mají zásadní dopad nejen na inovační, ale také zákaznickou základnu společnosti, která v posledních letech dosáhla na více než 70 milionů eur inovační podpory.

Vystoupení zástupce zahraniční firmy doplnily dvě prezentace úspěšných českých institucí. Dr. Jiří Žďárek představil zajímavý projekt Centra jaderného výzkumu, které je součástí skupiny ÚJV Řež, a.s., která je dlouhodobě nejúspěšnějším mimouniverzitním českým žadatelem o projekty z rámcových programů či H2020. Prezentační část workshopu pak skvěle uzavřel Ing. Jan Pavlík, obchodní ředitel společnosti Enviros, s.r.o., který ukázal, že i česká SME může velmi úspěšně působit na poli evropských inovací.

TPEB již v minulosti ukázala, že má schopnost zprostředkovávat inovační konsorcia napojovat české subjekty na mezinárodní sítě. Uspořádaný workshop ukázal, že evropské inovační programy skýtají značné příležitosti nejen pro výzkumné instituce, ale také pro firmy. V rámci akce navíc proběhla celá řada networkingových jednání a již nyní je zřejmé, že TPEB minimálně další dva mezinárodní projekty do konce léta do ČR přivede. Lze také reálně doufat, že nastolený trend bude pokračovat a ČR se odlepí od pomyslného dna účasti českých firem v H2020 a následně FP9.

EXUS Innovation 2018_TPEB Workshop_updated

HORIZON 2020 IVMR Project

H2020 for TP_180628

Aktivity TPEB v oblasti propagace H2020 – Workshop Inovace ve firemní sféře

Jedním z hlavních pilířů činnosti TPEB je propojování zájmů a potřeb velkých infrastrukturních firem či státních institucí se schopnostmi výzkumných institucí a malých a středních firem s cílem adresovat problémy a výzvy prostřednictvím programů VaVaI. Takto se TPEB dlouhodobě snaží stimulovat inovační projektovou spolupráci mezi firmami a výzkumnými organizacemi v kontextu strategických potřeb státu. Kromě národních programů VaVaI je důraz kladen především na evropský program H2020, kam TPEB v posledních třech letech směřovala už 7 projektových žádostí. V mezinárodním srovnání ČR zaostává v počtu žádostí za srovnatelnými zeměmi, přičemž rozdíl je markantní především při pohledu na zapojování firem do projektových konsorcií. V této souvislosti platforma vnímá potřebu vzbudit inovační projektovou aktivitu také na úrovni malých a středních firem, které jsou v centru VaVaI podpory EU, přičemž tato tendence v dalším rozpočtovém období ještě posílí.

TPEB vnímá, že v rámci ČR existuje relativně viditelná osvěta a solidní podpora pro interesované firmy a instituce. Tyto aktivity však pouze částečně odpovídají na největší nejistoty, které ve firemním sektoru ohledně zapojování do H2020 panují (všeobecná složitost programů, administrativní zátěž, ekonomická nevýhodnost). Jako jedna z vhodných cest, jak tyto obavy rozptýlit či alespoň zmírnit, se v této souvislosti jeví ukázka úspěšných firem, které vybudovaly svojí inovační kapacitu prostřednictvím mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Z tohoto důvodu se TPEB rozhodla uspořádat workshop, na kterém vystoupí dr. Dimitris Kanakidis, ředitel inovací britské technologické firmy EXUS (exus.co.uk), která provozuje inovační pobočku v Aténách. EXUS v současnosti řeší 14 (!) projektů FP7/H2020, přičemž mnoho dalších už úspěšně ukončil. Je patrné, že nejen inovační základna, ale například i napojení na koncové zákazníky firmy, jsou zásadním způsobem stimulovány prostřednictvím evropských VaVaI projektů. EXUS tedy je příkladem firmy, kde je silná, zvenčí podpořená, inovační struktura zásadní součástí byznys modelu, což může pro některé firmy představovat zajímavou inspiraci. Cílem workshopu tedy bude přiblížit systém fungování EXUSu, představit projekty podpořené z rámcových programů EU a programu H2020 a předat zkušenosti s jejich získáváním a řešením.

Workshop Inovace ve firemní sféře

Klíčovou aktivitou spojenou s řešením projektu Ochrana kritické infrastruktury, který byl podpořen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, je vytváření mezinárodních inovačních konsorcií ucházejících se o projekty v programu H2020. V mezinárodním srovnání ČR zaostává v počtu žádostí za srovnatelnými zeměmi, přičemž rozdíl je markantní především ve firemním sektoru. TPEB se dlouhodobě snaží stimulovat inovační projektovou spolupráci mezi firmami a výzkumnými organizacemi v kontextu strategických potřeb státu. V této souvislosti platforma vnímá potřebu vzbudit inovační projektovou aktivitu také na úrovni malých a středních firem.

Jako jedna z vhodných cest se v této souvislosti jeví ukázka úspěšných firem, které vybudovaly svojí inovační kapacitu prostřednictvím mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Z tohoto důvodu se TPEB rozhodla uspořádat workshop, na kterém vystoupí ředitel inovací britské firmy EXUS (exus.co.uk), která provozuje inovační pobočku v Aténách. Cílem workshopu bude představit projekty podpořené z rámcových programů EU a programu H2020 a předat zkušenosti s jejich získáváním a řešením.

Horizont 2020 a spolupráce s TA ČR

Upozorňujeme na právě otevřenou výzvu M-ERA NET 2018, která má uzávěrku 1. kola 12. června 2018 (12:00 SEČ). České subjekty budou v mezinárodních projektech v rámci výzvy M-ERA.NET 2 Call 2018 podpořeny v celkové výši 1 mil. €. Společná mezinárodní výzva bude vyžadovat, aby projekty předkládala konsorcia složená ze 3 partnerů z nejméně dvou zemí, které do rozpočtu výzvy ve výši 23 mil. € přispívají. Elektronický systém pro podávání projektových návrhů bude otevřen v nejbližších dnech.  

Výzva je zaměřena na následující témata materiálového výzkumu

   Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
   Innovative surfaces, coatings and interfaces
   High performance composites
   Functional materials
   New strategies for advanced material-based technologies health applications
   Materials for additive manufacturing

Aktualizované informace o výzvě sledujte na webech M-ERA a TA ČR.

Knowledge Sharing Program (KSP) – program spolupráce zemí V4 s Jižní Koreou, mezinárodní workshop, Budapešť, 27.- 29. března 2018

Ve společném programu mezi Českou republikou a Jižní Koreou, v rámci skupiny V4 se TPEB ČR aktivně angažuje. Zpravodajem a reprezentantem je doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. Tento program začne být již letos fakticky naplňován konkrétními projekty. První bude v rámci programu Delta TA ČR v červnu tohoto roku.

Toto jsou snímky z dnešního společného zasedání v Budapešti ( 27. března 2018 ), kde doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. vystupoval. Jeho přednášku naleznete níže.

Současně TPEB ČR spolupracuje s klíčovými korejskými institucemi jako je Science and technology policy institute, řadou dalších a rovněž má velmi úzkou spolupráci a podporu korejského velvyslanectví v Praze. O dalších konkrétních možnostech případného zapojeni členů TPEB ČR budeme dále informovat na našich webových stránkách.

Presentation_KSP_Korea_2018_MH

Nové výzvy programu H2020 v oblasti ochrany kritické infrastruktury

V druhé polovině roku 2017  TPEB pracovala na realizaci projektu podpořeného v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem Ochrana kritické infrastruktury. Dominantním cílem projektu je stimulovat mezinárodní spolupráci a formování konsorcií usilujících o projekty z evropského programu H2020. Projekt navazuje na úspěšně vyřešený projekt Energetická a kybernetická bezpečnost, v rámci kterého byl započat proces aktivního budování mezinárodní kooperativní sítě subjektů působících v široce pojaté oblasti ochrany kritické infrastruktury.

Mezinárodní projekty VaVaI (především program H2020) patří mezi nejdynamičtější agendy činnosti TPEB v posledních letech, kdy platforma aktivně vstoupila a pomohla procedurálně i substantivně zformovat celkem 7 konsorcií, která úspěšně zareagovala na konkrétní projektové výzvy. Všechny podané projekty souvisely s budováním spolupráce a technologickými inovacemi v širší oblasti ochrany kritické infrastruktury.

Vzhledem ke klíčovým prioritám TPEB směřovala většina v minulosti podaných projektů do programu Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens či v případě ICT projektů do programu Industrial leadership. V rámci druhé oblasti je možné zmínit projekt adaptivního přístupu ke kybernetické bezpečnosti v kritických obastech, který vedla univerzita v Sheffieldu. Z hlediska zaměření TPEB je však klíčový program Secure Societies, a to především jeho oblast Odolnost společnosti ve vztahu ke katastrofám (DRS). Do výzev tohoto programu v minulosti směřoval velký projekt zaměřující se na bezpečnost související se smartgridovými řešeními. Konsorcium tohoto projektu vedla španělská pobočka globální firmy Atos a jeho součástí byl například polský energetický gigant Tauron či izraelská společnost Israeli Electric Corporation. Ještě větší projekt podaný do programu DRS představoval projekt zaměřující se na využití moderních UAV a UGV technologií informujících specifický ekosystém, prostřednictvím kterého bylo možné efektivněji řešit CBRN incidenty. Tento vysoce hodnocený projekt vedla řecká pobočka britské firmy EXUS/EXODUS, se kterou TPEB vstoupila ještě do dalších dvou projektů soustředících se na inovativní technologická řešení v oblasti kritické infrastruktury.

V rámci nejnovějšího programového období TPEB vstoupila do dalších dvou konsorcií usilujících o projekty z programu Secure Societies. První projekt s názvem BehaVer – Ověřování behaviorálních vzorů, pro minimalizaci krádeží identity sledováním fyzických modelů chování se zaměřuje na vývoj softwaru BehaVer (název je zkratka pro ověřování behaviorálních vzorů), pro minimalizaci krádeží identity, který je založený na sledování fyzických modelů chování (tj. jak se člověk obvykle chová), zejména pokud jsou jiné mechanismy kontroly totožnosti útočníkem vyřazeny nebo nepoužitelné. Projekt je vedený Žilinskou univerzitou a zahrnuje technologické firmy či aplikační garanty z Polska, Rakouska či Velké Británie.

Velká očekávání TPEB spojuje s projektem Pan-European Network of Practitioners in the field of Critical Infrastructures (EU-CIRP), který není inovační, ale usiluje o vytvoření aktivní kooperativní sítě v rámci projektového typu coordination and support action. Podobný projekt představuje ideální formát pro TPEB, neboť v zásadě přenáší národní schopnosti a iniciativy platformy na mezinárodní úroveň. Konsorcium zde vede řecký institut KEMEA, který dlouhodobě patří mezi významné instituce působící v rámcových programech a programu H2020 v bezpečnostní oblasti. Vstupem do konsorcia také TPEB podtrhla několik let trvající spolupráci s institutem KEMEA, který afiliovaný s řeckým Ministerstvem vnitra.

V návaznosti na tyto zkušenosti se i v rámci nového programu vydaného koncem roku 2017  TPEB zaměří především na oblast Secure Societies. Podporou při hodnocení potenciálně zajímavých oblastí byla i nově představená foresightová studie.

Z kompletního programu si dovolujeme vybrat následující výzvy s aplikační deadlinem v srpnu 2018. Tyto výzvy reflektují zaměření projektu a v širším kontextu i možná technologická řešení naznačená ve foresightové studii, která byla prodiskutována se členy platformy na foresightovém workshopu, který se konal koncem roku 2017.

Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-infra01-2018-2019-2020.html

Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES): an armour against cyber and privacy attacks and data breaches, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ds04-2018-2020.html

Pan-European networks of practitioners and other actors in the field of security, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-21-gm-2016-2017.html

Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ds05-2018-2019.html

Pre-normative research and demonstration for disaster-resilient societies, https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-drs03-2018-2019-2020.html

V oblasti BES se priority dále týkají systémů detekce a získávaní informací, sledovacích technik ci identifikace falešných údajů a alternativních identifikačních praktik.

V oblasti FCT se další témata soustředí na boj s organizovaným zločinem v digitálním prostoru, podporu institucí vynucujících právo, rozvoj forensní analýzy (vč. digitální) či sledování peněžních transferů.

Kompletní program lze nalézt zde http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf

Kromě výše uvedených možností je v chodu příprava dalšího inovačního projektu v programu Protecting the Infrastructure of Europe and the people in the EU. Projekt se zaměří na prevenci, detekci a zmírňování následků kombinovaných fyzických a kybernetických hrozeb v oblasti kritické infrastruktury v Evropě, přičemž TPEB se dle předpokladů bude soustředit na problematiku ochrany kritické energetické infrastruktury.

V souladu s Implementačním akčním plánem a především na základě nabytých zkušeností a schopností je TPEB připravena rozpracovat zájem členské firmy a napojit domácí schopnosti na vytvářenou mezinárodní kooperativní síť. Z opačné strany naopak TPEB již informovala zahraniční partnery o zájmových výzvách a je schopna případný zájem zprostředkovat členské základně. Lze tedy zcela důvodně předpokládat, že v srpnovém termínu tak TPEB podá minimálně další dva projekty směřující do výzev H2020.

Kulatý stůl „Aktuální trendy bezpečnosti,stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur“ – 1. prosince 2017

V době globálních změn, které se promítají do všech oblastí lidské činnosti, jsou výzvy týkající se bezpečnosti, stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur jednou z klíčových a existenčních výzev pro současnou společnost. V tomto duchu se nesly presentace a diskuze kulatého stolu. Ucelený pohled na problematiku, popis hrozeb a současně náhled na architekturu řešení byl  představen novým členem TPEB ČR – Deloitte Advisory s.r.o. Ing. Janem Šefčíkem. Místopředseda Energetického regulačního úřadu Ing. Vladimír Vlk ve svém vystoupení velmi jasně popsal hlavní úkoly ERÚ nejen z pohledu současných tuzemských problematik, ale zejména s ohledem na probíhající regulace ve vztahu k EK, ať již se jedná o podzimní balíček, nebo další legislativu. Zde zmínil i nezbytnost komunikace s TPEB ČR a dalšími subjekty, které jsou do procesu analýz a řešení aktivně zapojeny.

V druhé části kulatého stolu se velmi živě diskutovalo na nejrůznější témata související s postavením bezpečnosti (security) v rámci dodávky elektrické energie ve vazbě na kybernetickou bezpečnost a ochranu energetických kritických infrastruktur, role vědy, výzkumu a inovací v procesu zvyšování bezpečnosti energetických kritických infrastruktur, rozvoje strategické (politické) a institucionální úrovně ve vztahu posilování stability dodávky elektrické energie, bezpečnosti energetické kritické infrastruktury a role malých a středních podniků v předmětné oblasti. Další diskuse byla vedena ve vztahu k typovým plánům řešení krizových situací narušení dodávek elektrické energie, plynu a tepelné energie velkého rozsahu.

Jednotliví vystupující upozorňovali na příkladech jejich společností a institucí, jak seriózně s uvedenými hrozbami pracují, vyhodnocují si jejich aktuálnost, přijímají opatření na jejich odvrácení, zamezení. Nezbytná vážnost přístupu k problematice a mix řešení nejen ve sféře kybernetické, ale i sofistikované fyzické ochrany, restartování systémů apod. zazněla v projevech bezpečnostního ředitele společnosti ČEPS a.s. PhDr. Martina Bílka i bezpečnostního ředitele společnosti ČEPRO, a.s. Ing. Jiřího Nováka.

Čelíme novým bezpečnostním výzvám novými bezpečnostními technologiemi, zaznělo ze strany společnosti Delta s.r.o.

Otázky dostatečnosti, zejména elektrické energie, její ochrana a stabilita v období očekávaného průmyslu 4.0 byly dalším velmi živým tématem, nejen s ohledem na nové technologie a jejich zajištění.

V neposlední řadě byly zmíněny, jak moderátorem doc .Ing. Martinem Hromadou Ph.D., tak i doc. Ing. Davidem Řehákem, Ph.D., projekty, které  TPEB ČR realizuje např. Resilience a další, na které se připravuje jak v evropském, tak i v mimoevropském rozměru.

Dá se říci, že témata kulatého stolu a diskuze nad nimi vedená potvrzuje, že TPEB ČR, která z povahy své působnosti je vědeckou a neziskovou organizací, funguje řádně v duchu tohoto poslání a tím ho i naplňuje.

Níže naleznete přednášku pana Ing. Vladimíra Vlka.

ERÚ_Vlk

 

Příprava nového projektu do programu H2020

TPEB ČR se chystá vstoupit do konsorcia připravujícího další projekt do výzvy programu H2020 Protecting the Infrastructure of Europe and the people in the EU. Projekt se zaměří na prevenci, detekci a zmírňování následků kombinovaných fyzických a kybernetických hrozeb v oblasti kritické infrastruktury v Evropě. TPEB se dle předpokladů bude soustředit na problematiku ochrany kritické energetické infrastruktury. Práce na projektu jsou v současnosti v počáteční fázi, přičemž termín podání projektu je 23. srpna 2018. Konkrétní informace budou následovat.

Konference „Bezpečnostní technologie, systémy a management „

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství v odborné spolupráci s Technologickou platformou „Energetická bezpečnost ČR“, pořádá konferenci „Bezpečnostní technologie, systémy a management“ se zaměřením na Ochranu prvků kritické infrastruktury a měkkých cílů. Cílem je prezentovat výsledky vědy, výzkumu a vývoje. Konference je rozdělena na dva dny, kdy první den je přístupný veřejnosti a druhý den je uzavřen pro účastníky projektů v rámci BV MVČR. Veřejná část se bude zabývat oblastí měkkých cílů a ochranou kritické infrastruktury. Tento ročník konference se zaměří na aktualizované informace a nabídne návrhy konkrétních řešení pro vybrané objekty. Sekce ochrany kritické infrastruktury bude prezentovat aktuální stav a nové přístupy v dané oblasti. Druhý den je uzavřený pouze pro řešitele, zvané experty a spolu řešitele projektů, kde bude poskytnut prostor pro odbornou diskuzi a možnost vyměnit si zkušenosti, názory a poznatky napříč jednotlivými projekty.

Zájmová skupina

Témata:

Více informací najdete na webových stránkách konference : www.btsm.utb.cz

Projekt Ochrana kritické infrastruktury vstupuje do 2. etapy realizace

V rámci realizace projektu Ochrana kritické infrastruktury, který je kofinancován z dotace Operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Spolupráce – Technologické platformy,“ byla ukončena první z plánovaných etap realizace. V rámci této etapy byly úspěšně podány dva významné mezinárodní projekty do programu Evropské komise Horizont2020.

První projekt Horizont2020 s názvem Pan-European Network of Practitioners in the field of Critical Infrastructures (EU-CIRP) navrhuje vytvoření sítě evropských stakeholderů v oblasti OKI, která se zaměří na vyhodnocení dosavadních politik, analýzu nových výzev a hledání strategických a standardizačních řešení. Předmětný projekt vytváří strategickou příležitost zapojení členů TPEB do navazujících projektových aktivit týkajících se ochrany kritické infrastruktury v širším kontextu a souvislostech. Lze proto předpokládat velmi intenzivní zapojení členů v dalším projektovém období.

Druhý projekt Horizont2020 s názvem BehavVer – Ověřování behaviorálních vzorů, pro minimalizaci krádeží identity sledováním fyzických modelů chování se zaměří na vývoj softwaru BehavVer (název je zkratka pro ověřování behaviorálních vzorů), pro minimalizaci krádeží identity, založený na sledování fyzických modelů chování (tj. jak se člověk obvykle chová), zejména pokud jsou jiné mechanismy kontroly totožnosti útočníkem vyřazeny nebo nepoužitelné.

Realizace projektu pokračuje v návazné druhé etapě, ve které budou vyhledávány další příležitosti zapojení TPEB ČR a jejích členů do tohoto významného evropského dotačního programu.

V první etapě bylo využito letního termínu, který je pravidelně na konci srpna. Ve druhé etapě proběhnou přípravy na další projekty, které budou podávány v březnu 2018. TPEB ČR bude informovat o možnostech a zaměření připravovaných výzev a zapojení svých členů. Horizont2020 je program 100% financovaný z dotací Evropské unie. TPEB ČR se soustředí na výzvy, které v rámci realizace nevyžadují ze strany účastníků žádné kofinancování. Rok 2018 bude jedna z posledních příležitostí využití nástrojů a finančních prostředků tohoto programu, který končí v roce 2020.

TPEB ČR je součástí dvou mezinárodních konsorcií, která soutěží o prestižní projekty H2020 v programu Secure Societies Protecting freedom and security of Europe and its citizens.

První projekt s názvem Pan-European Network of Practitioners in the field of Critical Infrastructures (EU-CIRP) navrhuje vytvoření sítě evropských stakeholderů v oblasti Ochrany kritické infrastruktury, která se zaměří na vyhodnocení dosavadních politik, analýzu nových výzev a hledání strategických a standardizačních řešení. Předmětný projekt vytváří strategickou příležitost zapojení členů TPEB do navazujících projektových aktivit týkajících se ochrany kritické infrastruktury v širším kontextu a souvislostech s předpokládanou 100 % podporou nákladů řešitelských konsorcií. Lze proto předpokládat velmi intenzivní zapojení členů v dalším projektovém období. V příštích týdnech vás s uvedenými projekty rádi seznámíme a najdeme vaše možné zapojení. Potenciál projektů lze popřípadě využít i v rámci vaší strategie, kterou s vámi intenzivně prokonzultujeme. Velmi silné konsorcium zmiňovaného projektu zahrnuje následující členy:

 

Participant No * Participant organisation name Country
1 (Koordinátor) Center for Security Studies (KEMEA) GR
2 Croatian Network of Urban Security Stakeholders (CIC) CR
3 European Organization for Security (EOS) B
4 European University of Cyprus (EUC) CY
5 European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) B
6 Ministry of Interior (MoI) BG
7 Spanish Technology Platform on Industrial Safety & Security (PESI) ES
8 Scottish Government (Critical Infrastructure Resilience Unit) UK
9 Technology Platform Energy Security (TPEB) CZ
10 International Union of Railways (UIC) F
11 Ente Nazionale Energia Atomica (ENEA) I
12 Romanian Association for CIP and Related Services (ARPIC) RO
13 Polícia Judiciária of Portugal (PJ) PT

 

Druhý projekt s názvem BehavVer – Ověřování behaviorálních vzorů, pro minimalizaci krádeží identity sledováním fyzických modelů chování se zaměří na vývoj softwaru BehavVer (název je zkratka pro ověřování behaviorálních vzorů), pro minimalizaci krádeží identity, založený na sledování fyzických modelů chování (tj. jak se člověk obvykle chová), zejména pokud jsou jiné mechanismy kontroly totožnosti útočníkem vyřazeny nebo nepoužitelné. Silné mezinárodní konsorcium v tomto projektu zahrnuje:

 

Participant No Participant organization name Acronym Country
1

(Koordinátor)

ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE UNIZA Slovak Republic
2 SOFTWARE COMPETENCE CENTER HAGENBERG GMBH SCCH Austria
3 FRAUNHOFER-INSTITUTE FOR PRODUCTION SYSTEMS AND DESIGN TECHNOLOGY (IPK) – AUTOMATION DEPARTMENT FH Germany
4 UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE UCSC Italy
5 UNIVERSITY OF ULSTER UU United Kingdom
6 GENERAL TADEUSZ KOSCIUSZKO MILITARY ACADEMY OF LAND FORCES IN WROCLAW MALF Poland
7 TECHNOLOGY PLATFORM ENERGY SECURITY TPEB Czech Republic
8 ISEMI – INTERNATIONAL SECURITY AND EMERGENCY MANAGEMENT INSTITUTE, N.P.O. ISEMI Slovak Republic
9 THE POLISH POLICE LEA1 Poland
10 MUNICIPAL POLICE ZLIN LEA2 Czech Republic
11 ISRAEL NATIONAL POLICE LEA3 Israel
12 LANCASHIRE CONSTABULARY LEA4 United Kingdom
13 HAMPSHIRE CONSTABULARY LEA5 United Kingdom
14 SUSTAINABLE CRIMINAL JUSTICE SOLUTIONS SCJS United Kingdom
15 VIRTE, A.S. VIRTE Slovakia

TPEB ČR se stala členem konsorcia Center for Security Studies (KEMEA) a partnerem nového návrhu projektu v Horizon2020 : Pan-European Network of Practitioners in the field of Critical Infrastructures (EU-CIRP)

EU-CIRP představuje panevropskou síť klíčových aktérů ve specifické oblasti ochrany kritické infrastruktury (OKI). Cílem projektu je zintenzivnit komunikaci a interakci relevantních stakeholderů prostřednictvím čtyř typů aktivit:

 1. analýza výsledků evropských výzkumných a inovačních projektů v oblasti OKI s cílem zvážit jejich relativní potenciál a posunutí do další fáze průmyslového uplatnění;
 2. identifikace nedostatků v oblasti OKI a společných výzev mezi sektory a aktéry;
 3. zhodnocení RDI řešení, které by mohly řešit identifikované nedostatky, včetně jejich výhledů do budoucnosti;
 4. indikace standardizačních požadavků a priorit, které by posílily transfer RDI do polohy konkrétních řešení;

Cílem projektu je vyvinout aktivní interakci mezi RDI komunitou reprezentovanou akademií, výzkumnými organizacemi a evropským bezpečnostním průmyslem na jedné straně a operátory a regulátory kritické infrastruktury na straně druhé. Tato interakce by měla přinést efektivnější spolupráci při identifikaci klíčových problémů a následně řešení v oblasti ochrany a odolnosti systémů kritické infrastruktury. Dalším cílem projektu je posílit společnou bezpečnostní kulturu, což umožní účinnější přípravu a potenciální reakci na vážné poškození systémů kritické infrastruktury.

TPEB ČR se stala členem konsorcia Univerzity v Žilině (UNIZA ) a partnerem nového projektu v Horizon2020 : BehavVer – Ověřování behaviorálních vzorů, pro minimalizaci krádeží identity sledováním fyzických modelů chování

Primárním cílem projektu je vyvinout software BehavVer (název je zkratka pro ověřování behaviorálních vzorů), pro minimalizaci krádeží identity, založený na sledování fyzických modelů chování (tj. jak se člověk obvykle chová), zejména pokud jsou jiné mechanismy kontroly totožnosti útočníkem vyřazeny nebo nepoužitelné. Projekt navrhne novou technologii, která může být použita ke kontrole fyzické identity oprávněných osob založené na vzorcích chování, které všichni máme jako zaměstnanci, jako například – jak zaparkujeme auto na parkovišti – jak ukážeme náš odznak nebo – jaké dveře obvykle používáme atd. V případě odcizení identity autorizované osoby v strategickém objektu bychom mohli poznat, že se tyto obvyklé vzory změnily a upozorňovaly ostrahu v reálném čase. Na základě rozsáhlé analýzy dat monitorování denních behaviorálních vzorců oprávněných osob bude projekt  BehavVer vyvíjet nové technologie, které jsou velmi obtížné potlačit, a to i v kombinaci s dalšími kontrolami totožnosti a vstupu. Tato technologie je v strategických objektech levná a snadno implementovatelná, protože využívá již existující infrastrukturu CCTV kamer, které jsou povinně instalovány na přeplněných místech, ale dosud neúčinně používané.

TPEB ČR je partnerem aktuálně řešeného projektu Resilience: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury

Projekt Resilience: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury, podpořený v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky Ministerstva vnitra ČR, je realizován v období 2015 – 2019. TPEB ČR je členem realizačního konsorcia. Předmětem projektu je výzkum kritické infrastruktury (KI) se zaměřením na dynamické hodnocení souvztažnosti evropsky významných sektorů (energetiky, dopravy a IKT) a jejich prvků, popis synergického efektu selhání těchto systémů a jejich vlivu na predikování dopadů a stanovení dynamického hodnocení odolnosti kritické infrastruktury. Praktická část projektu je zaměřena na tvorbu systému určování klíčových prvků pozemní dopravní KI, KI odvětví energetiky a IKT v kontextu jejich souvztažnosti a ve vazbě na krizovou připravenost územních celků. Níže naleznete odkaz na webové stránky projektu.

www.resilience2015.cz

 

Přednáška Ing. Martina Hromady, Ph.D. na konferenci Budoucnost české energetiky

Jak jsme Vás informovali, dne 11. května 2017 se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konala expertní konference Budoucnost české energetiky soustředící se na výhled a perspektivy českých energetických sektorů. Zástupce TPEB Ing. Martin Hromada, Ph.D. se ve svém příspěvku soustředil na oblast energetické bezpečnosti ve vazbě na aktuální trendy a výzvy v oblasti ochrany kritické energetické infrastruktury. Tuto přednášku si můžete vyslechnout na odkazu uvedeném níže.

TPEB na konferenci Budoucnost české energetiky

Dne 11. května se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konala expertní konference Budoucnost české energetiky soustředící se na výhled a perspektivy českých energetických sektorů. Zástupce TPEB Ing. Martin Hromada, Ph.D. se ve svém příspěvku soustředil na oblast energetické bezpečnosti ve vazbě na aktuální trendy a výzvy v oblasti ochrany kritické energetické infrastruktury. V rámci příspěvku byla prezentována potřeba strategické institucionální podpory v rámci řešení identifikovaných bezpečnostních problémů subjektů energetické kritické infrastruktury. TPEB dále na konferenci vyhlásila záměr organizovat pravidelná expertní setkání relevantních stakeholderů nad konkrétním tématem spojeným s ochranou kritické infrastruktury, kde první setkání se zaměřením na „Aktuální trendy bezpečnosti a stability energetických infrastruktur“ je předběžně plánováno na 13. září v budově PSP ČR. Cílem těchto setkání bude další prohlubování dialogu mezi státní správou, vlastníky a operátory kritické infrastruktury a technologickými firmami, které by mělo vést k identifikaci vhodných řešení a následné podpoře jejich implementace.

 

Aktuální výzvy a příležitosti v oblasti ochrany energetické kritické infrastruktury
Soubor ve formátu PDF.

 

TPEB ČR je výzkumnou organizací v České republice a v EU

Rozhodnutím Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace ze dne 27. ledna 2017 byla vaše platforma TPEB ČR zařazena na seznam výzkumných organizací České republiky. O tento statut platforma dlouhodobě usilovala, neboť kromě uznání výzkumného potenciálu platformy, respektive jejích členů, tato významná skutečnost představuje nové příležitosti pro všechny členy platformy, kteří se budou ucházet o veřejnou podporu v programech výzkumu, vývoje a inovací. TPEB ČR je již dlouhodobě zařazena v systému ECAS jako výzkumná organizace v registru příjemců na stránkách „Research & Innovation“v souvislosti se svým aktivním zapojením do mezinárodních konzorcií a projektů v rámci programu Horizon 2020, Rámcového programu pro výzkum a inovace EU.

Nový projekt TPEB ČR v programu OPPIK na podporu a rozvoj aktivit členů schválen

Vážení přátelé, členové TPEB ČR,

Jsme nesmírně rádi, že Vám můžeme oznámit, že dnešním dnem jsme byli vyrozuměni o schválení projektu TPEB s názvem Ochrana kritické infrastruktury k financování v rámci výzvy Spolupráce – Technologické platformy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Tento projekt bude zahájen v nejbližší době, jeho objem je řádově do 3,4 mio. Czk a jeho trvání je do konce roku 2018.

Rádi bychom s každým z vás v příštích týdnech konzultovali možné zapojení vašich firem, institucí, do tohoto projektu, tak abychom maximálně využili tento potenciál pro rozvoj vašich aktivit v rámci Platformy.

Tímto úspěchem platforma získává další nástroj k naplňování jednoho z hlavních pilířů strategického fungování TPEB, kterým je propojování firem a výzkumných institucí v kontextu projektů výzkumu, vývoje a inovací. Schválený projekt se téměř výhradně soustředí na podporu podávání projektů do výzev programu H2020 a národních struktur aplikovaného výzkumu. TPEB je nyní schopna nejen organizačně, ale i finančně podpořit výzkumné organizace či firmy, které se rozhodnou odpovědět na výzvy inovačních a aplikovaných programů.

V minulém období v rámci této výzvy TPEB úspěšně vyřešila projekt Energetická a kybernetické bezpečnost ČR.

Společnost ČEPS, a.s. udělila medaile za bezpečnost. Mezi vyznamenanými byl i předseda Výkonného výboru JUDr. Richard Hlavatý

Společnost ČEPS udělila medaile za bezpečnost

Zástupci bezpečnostních složek, ale i pracovníci veřejné správy a samosprávy obdrželi od společnosti ČEPS medaile Za zásluhy o bezpečnost přenosové soustavy. V Míčovně Pražského hradu se tento slavnostní akt odehrál již pošesté.

Ocenění je výrazem uznání mimořádného přínosu a dlouhodobé příkladné spolupráce při ochraně elektroenergetické přenosové soustavy. Medailemi jsou oceňováni zejména příslušníci Armády ČR a složek Integrovaného záchranného systému (zejména Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR). Každoročně se však mezi oceněné dostanou i pracovníci nejrůznějších úřadů, a to za řešení problematiky krizového řízení.

„Během několika let, kdy se s těmito složkami pravidelně setkáváme při nejrůznějších cvičeních, jsme si společně vyzkoušeli mnoho typů různých situací. To, že nyní policie, hasiči i další do své praxe zahrnují principy a zásady ochrany kritické infrastruktury, je naopak přínosem a oceněním pro nás,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Provozovatel přenosové soustavy je významný subjekt kritické infrastruktury státu i evropské kritické infrastruktury. Spolehlivé fungování přenosové sítě musí být zajištěno 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Součástí bezproblémového chodu tak je i trénink na výjimečné situace. Na elektrické stanici Kletné proběhlo proto v říjnu bezpečnostní cvičení SAFEGUARD, které prověřilo spolupráci s Armádou ČR v rámci simulované mimořádné bezpečnostní situace, během níž by vojáci střežili právě i objekty provozovatele přenosové soustavy. Na hlavním dispečerském pracovišti se zase odehrálo protiteroristické cvičení TEROR 2016. Dle jeho scénáře se útočníkům podařilo lstí vniknout až na dispečink, kde si vzali rukojmí a vyhrožovali likvidací přenosové sítě.

Medaile Za zásluhy o bezpečnost ČEPS jsou udělovány ve třech stupních – zlaté, stříbrné a bronzové. Jednotlivé kategorie reprezentují míru zásluh a ocenění.

Bronzovou medailí byli oceněni:

npor. Mgr. Josef Jeřábek – vedoucí výcviku a analytiky Pohotovostní motorizované jednotky, Krajské ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy
mjr. Mgr. Luděk Pleger – vedoucí Pohotovostní motorizované jednotky, Krajské ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy
plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka – ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Jihočeského kraje
plk. Mgr. Miloš Trojánek – ředitel Krajského ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy
nprap. Miroslav Němeček – velitel družstva hasičské stanice Strašnice, Krajské ředitelství HZS hl. m. Prahy
ppor. Radek Patočka – velitel čety hasičské stanice Strašnice, Krajské ředitelství HZS hl. m. Prahy
plk. Ing. David Vratislavský – ředitel odboru IZS, Krajské ředitelství HZS hl. m. Prahy
plk. Ing. Antonín Krömer – vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení, Krajské ředitelství HZS Moravskoslezského kraje
plk. Ing. Roman Vyskočil – ředitel Krajského ředitelství HZS Ústeckého kraje kpt.
Bc. Martin Hastík – starší důstojník štábu, Krajské vojenské velitelství Ostrava
pplk. Ing. Miroslav Šenkeřík – vedoucí operačního oddělení, Krajské vojenské velitelství Zlín
Bc. Ondřej Červinka – strážník specialista, Obvodní ředitelství Městské policie Praha 10
JUDr. Richard Hlavatý – předseda výkonného výboru Technologické platformy energetická bezpečnost ČR Ing. Marta Spálenková – vedoucí oddělení krizového řízení, kancelář hejtmana Jihočeského kraje

Stříbrnou medailí byli oceněni:

brig. gen. Ing. Roman Hlinovský – ředitel HZS hl. m. Prahy
brig. gen. Ing. František Zadina – náměstek generálního ředitele HZS ČR
Ing. Josef Čapek, Ph.D. – vedoucí útvaru Požární ochrany JE Dukovany
Ing. Ladislav Havel – ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Zlatou medailí byli oceněni:

plk. Mgr. Radim Daněk – náměstek ředitele pro vnější službu, Krajské ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje
brig. gen. Mgr. Martin Vondrášek – první náměstek policejního prezidenta

Zdroj: ČEPS, a.s.

Účast TPEB ČR na Podzimní plynárenské konferenci v Mariánských Lázních

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2016 se v Mariánských lázních konal 23. ročník nejvýznamnější tuzemské akce zaměřené na problematiku plynárenství pořádané Českým plynárenským Svazem – Podzimní plynárenská konference. V programu konference, které se zúčastnily necelé čtyři stovky odborníků z plynárenství a příbuzných oborů, bylo předneseno 12 odborných přednášek. Vedle nich zazněly příspěvky zástupců města Mariánské Lázně, ministerstev průmyslu a obchodu a životního prostředí, Energetické sekce Hospodářské komory ČR či Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR, za kterou vystoupil předseda výkonného výboru JUDr. Richard Hlavatý, který informoval o aktivitách Platformy a současně hovořil o novém Nařízení EK „Bezpečnost dodávek plynu“. Jako tradičně také na konferenci vystoupil zástupce Slovenského plynárenského a naftového zväzu.

Letošní Podzimní plynárenská konference přinesla řadu námětů, kterým by se české plynárenství mělo nadále věnovat. Z nich asi nejvýznamnějšími jsou nadále zlepšovat komunikaci směrem k veřejnosti o výhodách zemního plynu (Gas Advocacy) a vyvinout úsilí pro prosazení úpravy připravovaného antifosilního zákona, podle které by při omezování využívání fosilních paliv bylo v prvé řadě přihlíženo na jejich vliv na životní prostředí

Konference TPEB ČR – “ AKTUÁLNÍ VÝZVY V OBLASTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY“

Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ (TPEB ČR) pořádala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 13. října konferenci s názvem

“ AKTUÁLNÍ VÝZVY V OBLASTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY „

Konference se konala pod záštitou Podvýboru pro energetiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Záměr konference bylo prezentovat silný potenciál firem a institucí, členů Platformy v období, kdy problematika bezpečnosti se stává stále více důležitou. Přizvány byly i instituce, které nejsou přímo členy, ale problematikou se aktivně zabývají. Platforma jako PPP projekt oslovila celou škálu mimořádných témat s návrhy na jejich řešení. Tato problematika byla posuzována i s možností spolupráce v rámci regionu, česko-slovenského, resp.V4+. Zmíněna byla i komunikace na vysoké úrovni s představiteli EK a praktické kroky, které se v této oblasti budou dále podnikat.

Konference se zúčastnili významní hosté, pan Ing. Jiří Havlíček, MBA, 1. náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a pan Ing. Václav Klučka, poslanec a člen Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Předseda správní rady TPEB ČR, kteří pronesli úvodní slovo.

Dalšími významnými hosty konference, kteří přednesli své příspěvky, byli pan doc. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., prorektor Žilinské univerzity v Žilině, SR, pan Ing. Andor Šándor, generál v záloze a bezpečnostní poradce pro hrozby terorismu a plk. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D., z Fakulty vojenských technologií, UNOB v Brně.
Moderování konference se ujal pan Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D., Místopředseda správní rady TPEB ČR.

Program konference byl koncipován do dvou bloků, kde přednesli své přednášky jak členové TPEB ČR, tak odborníci z dalších institucí a firem.

První blok byl věnován prezentaci subjektů z oblasti Vědy a výzkumu a jejich aktivitám na půdorysu spolupráce firem a univerzit zprostředkované TPEB ČR. Své příspěvky zde prezentovali zástupci těchto odborných institucí:

Za Universitu Tomáše Bati Zlín, na téma aktuální trendy v bezpečnostním výzkumu, vystoupil pan Ing. Martin Hromada, Ph.D., odborný asistent Ústavu bezpečnostního inženýrství , za VŠB – TU Ostrava, na téma Resilience, prezentoval pan doc. Ing. David Řehák, Ph.D., za ČVUT Praha, na téma Smart Cities, vystoupil pan doc. Ing. Václav Jírovský, CSc., z Fakulty dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. Za Univerzitu obrany Brno, na téma Zodolňování objektů kritické infrastruktury, vystoupil pan plk. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D., vedoucí Katedry ženijních technologií při Fakultě vojenských technologií, za ÚJV Řež, a. s., prezentoval pan Ing. Jiří Žďárek, CSc., viceprezident pro rozvoj podnikání. Na závěr tohoto bloku vystoupil JUDr. Richard Hlavatý, Předseda výkonného výboru TPEB ČR na téma Plán Centre of Excellence – dlouhodobá strategie Platformy a financování projektů.

 

Druhý blok byl věnován tematickým firemním prezentacím, a to především technologickým řešením v oblasti řešení problémů kritické infrastruktury. V tomto bloku prezentovali zástupci těchto firem:

Za společnost ČEPS a.s., vystoupil pan PhDr. Martin Bílek, Ph.D., bezpečnostní ředitel, za společnost CNS a.s., vystoupil pan Bc. Pavel Kurka, místopředseda představenstva. Dále vystoupil pan Mgr. Pavel Bělohradský, generální ředitel JEAN PAUL WHITECASTLE, za společnosti DELTA ETS energo s.r.o. & JEAN PAUL WHITECASTLE, spol. s r.o., za společnost ERA a.s., pan Mgr. Pavel Kuthan, vedoucí obchodního oddělení, za společnost Monet+, a.s., pan Bc. Libor Šmíd, vedoucí obchodní skupiny G&C, za společnost NESS Czech, s.r.o., vystoupil pan Ing. Martin Kult, viceprezident pro strategii, za společnost TTC Marconi, s.r.o., pan Ing. Martin Bajer, ředitel, za společnost Unicorn Systems, a.s., pan Ing. Marián Bártl, ředitel produkční divize a na závěr tohoto bloku vystoupil pan Mgr. Jiří Protiva,
ředitel státního podniku Vojenský technický ústav, s.p..

Závěrečné slovo, jménem Ing. Milana Urbana, Předsedy podvýboru pro energetiku, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, přednesl pan Ing. Aleš Cincibus, Místopředseda správní rady TPEB ČR.

Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ by chtěla touto cestou poděkovat všem zúčastněným hostům a členům TPEB ČR za jejich nesmírně přínosná a zajímavá vystoupení a prezentace, kterými významně přispěli k řešení problematiky aktuálních témat v oblasti kritické infrastruktury, a to především v rámci možností její ochrany proti současným a budoucím hrozbám, která je velice aktuální. Široké spektrum přednesených příspěvků ukázalo komplexnost této oblasti, její provázanost a zároveň potvrdilo existenci spolupráce mnoha odvětví výzkumné činnosti s odborníky z různých průmyslových odvětví.

 

Fotogalerie

Přílohy

1. UTB-TTC – Ing. Hromada, Ph.D.
Soubor ve formátu PDF.

2. Prezentace VŠB-TUO_Řehák
Soubor ve formátu PDF.

3. SmartOrStupid
Soubor ve formátu PDF.

4. UNOB – Maňas
Soubor ve formátu PDF.

5. UJV Rez Prezentace pro Konferenci TPEB J Zdarek
Soubor ve formátu PDF.

6. Prezentace COE
Soubor ve formátu PDF.

7. CNS_Safety4Data
Soubor ve formátu PDF.

8. IOBK
Soubor ve formátu PDF.

9. ERA Presentation
Soubor ve formátu PDF.

10. Monet+_TPEB
Soubor ve formátu PDF.

11. AboutNess
Soubor ve formátu PDF.

12. TTC MARCONI 2016
Soubor ve formátu PDF.

13. Unicorn Systems_security_prezentace_TPEB – final
Soubor ve formátu PDF.

14. Prezentace VTU 20161013
Soubor ve formátu PDF.

Možnosti spolupráce s čínskými partnery

V posledním týdnu srpna se v Pekingu uskutečnilo jednání zástupců českých rezortů a institucí s Národní reformní a rozvojovou komisí ČLR (NDRC); (tedy obdoba bývalé Plánovací komise, která je jedním z nejvlivnějších orgánů v čínské administrativě ) s cílem projednat a upřesnit listinu česko-čínských projektů v rámci Bilaterálního plánu spolupráce mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou (BPS).

Obě strany se shodly na společných projektech (cca 35 společných projektů), která jsou vzhledem ke své povaze, vhodné pro monitoring a realizaci v nebližší době. Jedná se o oblasti ICT, energetiky, komunikačních systémů, průmyslu 4.0, SmartCities, Security, e-government a dalších.

Návazně bylo dohodnuto, že koncem září přijede do ČR čínská delegace (zástupci státní i soukromé sféry), vedená vrchním ředitelem NDRC Tienem. Předmětem této cesty je kromě jiného zájem sejít se a jednat s českými subjekty, jednat jak o zmíněných projektech, tak i o dalších formách spolupráce v uvedených oblastech. V tomto smyslu bude připraveno B2B setkání; seminář, na který bychom Vás rádi pozvali. O projektech a logistice setkání vás budeme včas informovat.

Účast TPEB ČR na vládním jednání v Izraeli

Na jednodenním jednání vlád České republiky a státu Izrael dne 22.5.2016 doprovázela premiéra Mgr. Bohuslava Sobotku početná podnikatelská delegace. Hlavním tématem spolupráce byla problematika v oblasti kybernetické bezpečnosti, resp. ochrany kritické infrastruktury, zejména v oblasti energetiky. O tom hovoří i Memoranda podepsaná na úrovni vládních institucí.

Součástí jednání byl kulatý stůl pro podnikatele k výše uvedeném tématům, na kterém vystoupil i člen TPEB ČR, jednatel a výkonný ředitel firmy TTC MARCONI s.r.o. , pan Dr. Ing. Richard Hartmann.

Jednání TPEB ČR v Bruselu

Dne 23.5 2016 se uskutečnilo v Bruselu jednání s prof. dr. Borchardtem, který je ředitelem Internal Market DG Energy. Tato schůzka byla již v pořadí druhá, návazně na jednání s místopředsedou EK a komisařem Marošem Šefčovičem. Jejím smyslem bylo dojednání konkrétní spolupráce v návaznosti na připravovanou legislativu v oblasti transferu plynu a elektřiny.

Prof. Borchardt projevil o naši regionální aktivitu zájem, neboť je zcela v souladu se směřováním komise v oblasti energetické bezpečnosti/unie a potvrdil i unikátnost naši struktury v EU a zájem o spolupráci. Bavili jsme se o možném zapojeni TPEB do těchto aktivit. V návaznosti na chystanou legislativu se jako zásadní a zajímavá jeví možnost zapojeni TPEB do platformy TSOs, které budou hlavními hybateli regional security groups. Bylo domluveno, že TPEB ČR připraví dokument zaměřující se na regionální výzvy a řešeni (včetně best practises a návrhu řešeni), který by pote bude v platformě představen, čímž by se TPEB v platformě etablovala.

Zároveň pan ředitel velmi pozitivně vnímal potenciální rozšířeni této iniciativy na V4+, přičemž cesta k zajmu německých a rakouských partnerů by opět moha vest pres TSO platformu.

V neposlední řadě jsme se dohodli na spolupráci s Joint Research Centre v Ispře v R&D projektu pres JRC. S tím už také komunikujeme, nicméně současná podpora ze strany DG Energy nám pomůže spolupráci usadit a zintenzivnit. Do Ispry se vydáme v následujících týdnech.

Za TPEB ČR
Richard Hlavatý
Martin Hromada
Vít Střítecký

Pozvánka na podnikatelskou misi ve dnech 21.-22.5.2016 do státu Izrael

Vážení členové,

rádi bychom Vás informovali o připravovaném jednání vlád Izraele a České republiky, které se uskuteční ve dnech 21. -22.5.2016 v Izraeli. Součástí této akce je doprovodná podnikatelská mise, která by se měla zaměřit na problematiku Ochrany kritické infrastruktury a kybernetické bezpečnosti s cílem nalezení partnerské spolupráce či relevantních obchodních partnerů. Nebo potenciálních partnerů pro projekty v rámci ČR , či EU.
Pokud se nemůžete zúčastnit osobně je možně vyplnit přiložený snímek profilu společnosti a zaslat nám. Bude pak součástí presentace za účasti premiérů a bude předána izraelské straně.
Prosíme o případné urychlené vyplnění a zaslání do 28.4.2016.

 

S pozdravem,

JUDr. Richard Hlavatý

Předseda výkonného výboru TPEB ČR

 


 

Vážená paní, Vážený pane,

na základě pověření Úřadu vlády České republiky si Vás dovolujeme pozvat k účasti na podnikatelské misi doprovázející předsedu vlády České republiky při jeho oficiální návštěvě Státu Izrael v rámci česko-izraelských mezivládních konzultací. Cesta se uskuteční v termínu od 21.-22.5.2016. Podnikatelskou misi organizačně společně zajišťují Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česko-izraelská smíšená obchodní komora.

Předpokládáme, že delegaci budou tvořit nejen firmy, které již s izraelskou stranou spolupracují a jejichž aktivitu v teritoriu tato významná návštěva může podpořit, ale i představitelé podnikatelských subjektů, které chtějí této příležitosti využít k navázání nových obchodních kontaktů. Základním kamenem programu je téma ochrany kritické infrastruktury. A dále bude program přizpůsoben upraven dle požadavků firem a doporučení Velvyslanectvím České republiky v Izraeli. Mimo jiné plánujeme organizaci podnikatelského fóra a bilaterálních jednání firem.

Z důvodu časové tísně Vás žádáme o vyjádření předběžného zájmu v co nejkratší době.

V případě zájmu o misi Vás žádáme o vyplnění přihlášky na misi, elektronického formuláře a PP slidu.

1. Podepsanou přihlášku zašlete, prosím, e-mailem na SP ČR na adresu ebradacova@spcr.cz.
2. Současně s přihláškou je nezbytné vyplnit elektronický formulář, který naleznete zde:

http://registrace.spcr.cz/?eventId=312&controller=event&task=individualRegister

Bez vyplnění elektronického formuláře není možné vaši přihlášku akceptovat.

Prosím Vás o vyplněného PP slide (do slide můžete vložit i logo společnosti) a zaslání Evě Bradáčové (ebradacova@spcr.cz).

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou.

 

S pozdravem

 


Mgr. OLGA ZULÁKOVÁ
Manažerka pro mezinárodní vztahy
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Sekce mezinárodních vztahů
Freyova 948/11 | 190 00 Praha 9
Tel: 225 279 406 | GSM: 739 452 814
ozulakova@spcr.cz | www.spcr.cz
Svaz průmyslu a dopravy ČR je nejsilnější zaměstnavatelský svaz sdružující klíčové odvětvové svazy a významné firmy v České republice.
Tato zpráva má jen informativní charakter. Obsah této zprávy odesílatele nezavazuje a odesílatel nemá v úmyslu touto zprávou uzavřít smlouvu, přijmout nabídku, potvrdit uzavření smlouvy ani nezakládá předsmluvní odpovědnost jejího odesílatele, ledaže je odesílatelem ve zprávě uvedeno výslovně jinak.

Soubory ke stažení:

Prihlaska_Izrael_2016.doc
Program business delegace_Bohuslav_Sobotka_2016.doc
snimek_profil1.ppt
pozvanka_Izrael.pdf

Newsletter 1 2016

NEWSLETTER
Předsedy Správní rady
ing. Václava Klučky, poslance PSP ČR

ing. Vaclav Klucka - Předseda Správní rady, poslanec PSP ČR

Co je nového a co dále připravujeme

 

Vážení členové,

uplynulé měsíce od začátku roku byly ve znamení řady aktivit, které by měly v průběhu roku přinést konkrétní výsledky a stát se reálnými projekty. Věříme, že Vás zaujmou a budete mít chuť a zájem se do nich zapojit, neboť s tímto úmyslem byly připravovány.

V příloze tohoto Newsletteru je dopis místopředsedy EK a komisaře Ševčoviče, který reaguje na schůzku s předsedou Výkonného výboru Hlavatým. Odpovídá na podněty, které TPEB vznesla a doporučuje další jednání na expertní úrovni v rámci DG EN. Ta se uskuteční 25. dubna na úrovni Head of Unit for Regional Development paní Sikow Magny a v květnu s Director Internal Market Klausem Borchardtem. Cílem těchto jednání je najít konkrétní formu/formy spolupráce a podpory ze strany DG EN, případně jiných institucí v EK. Jak jsme panu Šefčovičovi avizovali, jsme připraveni demonstrovat schopnosti našich firem a institucí při řešení problémů, krizí vzniklých v rámci stability distribučních sítí a ohrožení související infrastruktury v regionu.

Současně připravujeme simulační cvičení na toto téma ve spolupráci s MUNI v Brně, kde v posledních měsících proběhla ve spolupráci s NBÚ cvičení CyberCzech 2015 simulující kybernetický útok na elektrárnu. Návazně probíhá s NBÚ příprava na další cvičení – CyberCzech 2016, které bude pravděpodobně zaměřeno na dopravní kritickou infrastrukturu, a současně se uvažuje podobné cvičení zaměřené přímo na distribuční soustavy elektřiny ve spolupráci s ČEZ Distribuce.

Další aktivity směřují do oblasti smart meteringu a AMM, které navazují na úvodní rešeršní výzkum zaměřený na identifikování problematických oblastí souvisejících s plánovaným roll outem AMM v ČR. Rešerše směřovala k analýze zahraničních projektů AMM a jejich možné realizace v ČR, k analýze možného technického charakteru navrhované infrastruktury pro AMM, k analýze bezpečnostních rizik systému z pohledu bezpečnostních norem a požadavků předpisů o kybernetické bezpečnosti, z pohledu tarifní struktury v ČR, a z pohledu legislativního (zaměření na úpravu kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a energetického práva jak na úrovni české tak i evropské). V následujících krocích bude pozornost věnována českým firemním kapacitám v této oblasti.

Na konci května se připravuje jednání naší vlády s vládou státu Izraele. Spolupráce v oblasti bezpečnosti, resp. průmyslové bezpečnosti se zaměřením na energetickou a infrastrukturální má být jedním z hlavních témat. V této části diskuze bychom rádi presentovali naše schopnosti a nabídli je ke spolupráci s izraelskými partnery. Tyto podklady by měly být připraveno během avizované komunikace s vámi.

V červnu plánujeme uspořádat v PSP ČR konferenci na téma „Aktuální hrozby energetiky vs Řešení a stabilita energetické infrastruktury“, kde počítáme s aktivní účastí našich členů, kteří dostanou příležitost prezentovat svá technologická řešení.

V druhé polovině roku chceme i v rámci slovenského předsednictví v Radě ve spolupráci s partnery na Slovensku připravit československé cvičení na uvedená témata s mezinárodní účastí pod záštitou komisaře Šefčoviče. Proto se v příštích dnech chystá cesta na Slovensko, kde proběhne jednání o podpoře těchto záměrů s ministrem zahraničí Lajčákem, zástupci parlamentu a energetického sektoru.

TPEB také nadále pokračuje v projektové aktivitě. V návaznosti na projektové žádosti z minulých let TPEB vstoupila do konsorcia, které usiluje o projekt H2020 v rámci výzvy soustředící se na procesy průmyslové automatizace. TPEB dále podala projekt do výzvy operačního programu OPPIK Spolupráce – Technologické platformy. Cílem projektu je stimulovat zapojování členů TPEB do projektů výzkumu a vývoje a technologického foresightu. V současnosti TPEB zvažuje možnost koordinace velkého projektu v rámci operačního programu OPPIK Potenciál, který by měl být připravován na podzim.

Průběžně budeme s každým z vás komunikovat uvedené aktivity a možnost / ochotu se do nich zapojit.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Duben 2016

Konference – 4th CEE Cyber and Information Security Showcase

TPEB ČR se na pozvání britské ambasády v Praze v zastoupení ing. Jana Vávry z Fakulty aplikované informatiky UTB zúčastnila konference 4th CEE Cyber and Information Security Showcaseve Vídní, věnovaná kybernetické bezpečnosti. Konference byla uspořádána ve dnech 23. – 24. 2. 2016 na půdě Britské ambasády ve Vídni. Primárním účelem této konference bylo navázání kontaktů a výměna informací mezi zástupci britských firem popřípadě vládních institucí se zástupci organizací ze střední a východní Evropy. První společný blok konference byl zaměřen všeobecně na problematiku kybernetické bezpečnosti. Prezentující Dr. Alexander Janda a Andrew Fitzmaurice seznámili přítomné s důležitostí a aktuálností probírané problematiky. Poté účastnící shlédli prezentaci v jedné ze dvou místností k tomu určených. Prezentace trvaly nanejvýše 20 minut. Posledních 5 minut bylo vyhrazeno pro otázky a veřejnou diskusi k danému tématu. Za velmi plodné a obohacující lze považovat setkání s delegáty dílčích britských organizací u jejich stánků. Ti představovali své hardwarové a softwarové produkty a řešení zlepšující kybernetickou ochranu. Produkty těchto organizací lze považovat za světovou špičku v dané oblasti. Jednou z takových firem je například Deep Secure a její produkt zajišťující bezpečnost komunikačních tras v rámci kritické informační infrastruktury. Nelze opomenout ani firmu Darktrace se stejnojmenným produktem zajištujícím identifikaci a prevenci před narušením kybernetické bezpečnosti systému, který využívá hodnocení surové datové komunikace. První den konference byl zakončen banketem, jenž poskytoval příležitost k navázání neformálních kontaktů. Druhým dnem pokračovala konference v podobném programu jako předešlý. To umožnilo vidět prezentace, které z časových důvodů nebylo možné předešlý den absolvovat. Na závěr je možné konstatovat, že účast na konferenci “4th CEE Cyber and Information Security Showcase“ přinesla řadu nových a velmi cenných odborných poznatků a kontaktů k problematice kybernetické bezpečnosti. Cílem bylo sledování aktuálních trendů, navázání kontaktů a spolupráce v oblasti projektové i komerční. Vyhodnocení probíhá a bude ve zmíněné úrovni k využití pro členy platformy.

TPEB usiluje o projekt OPPIK

Po úspěšném vyřešení projektu OPPI Energetická a kybernetická bezpečnost TPEB připravila další projekt do výzvy programu podpory Spolupráce – Technologické platformy. Cíle programu jsou zcela v souladu s hlavním pilířem strategického fungování TPEB, kterým je propojování firem a výzkumných institucí v kontextu projektů výzkumu a vývoje. Podaný projekt se téměř výhradně soustředí na podporu podávání projektů do výzev programu H2020. V případě úspěchu bude TPEB schopna nejen organizačně, ale i finančně podpořit výzkumné organizace či firmy, které se rozhodnou odpovědět na výzvu programu H2020. Od poloviny roku 2016 do konce roku 2018 by takto TPEB podpořila minimálně 6 projektů směřujících do výzev H2020.

TPEB v H2020

Dvě projektová konsorcia, NOSBAT a RESIXT, usilující o podporu v rámci výzev programu H2020, získala pozitivní hodnocení ze strany Evropské komise, ale bohužel nedosáhla na finanční podporu. V mezidobí TPEB vstoupila do dalšího projektu, který se hodlá soustředit na zefektivňování výrobních procesů a stala se součástí konsorcia, které bude uslilovat o projekt v oblasti cloudových řešení v systémech kritcké infrastruktury.

Oznámení o konání Valné hromady TPEB ČR 2015

Dne 25. června 2015 se za účasti zástupců členů TPEB ČR konalo zasedání valné hromady TPEB ČR.

Předseda Výkonného výboru JUDr. Hlavatý přednesl zprávu o činnosti a hospodaření v roce 2014 s výhledem na příští období. Rovněž seznámil přítomné se Zprávou auditora o úplné účetní závěrce.

Účastníci Valné hromady byli seznámeni s novým zněním Stanov TPEB ČR na základě úpravy ve smyslu nového Občanského zákoníku, které následně odsouhlasili.

Valná hromada dnem zápisu změny právní formy do spolkového rejstříku zvolila nové členy Správní rady ve složení:

 

Valná hromada zároveň vzala na vědomí aktuální složení Výkonného výboru v tomto složení:

 

Předseda valné hromady Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. přednesl valné hromadě návrh na změnu právní formy TPEB ČR na spolek. Návrh byl odsouhlasen, a proto mění TPEB ČR původní právní formu ze sdružení právnických osob na spolek.

Vzhledem k tomu, že valná hromada rozhodla o změně právní formy sdružení právnických osob na spolek, byla TPEB ČR dnem 16. října 2015 zapsána do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze do oddílu L, vložka 63734.

Projekt evropského rozměru : Resilience 2015

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pokročilý výzkum problematiky kritické infrastruktury v oblasti hodnocení souvztažnosti a odolnosti evropsky významných sektorů (a jejich subsystémů), kterými jsou energetika, doprava a informační a komunikační technologie. Stanovení souvztažnosti vybraných sektorů KI umožní identifikovat a stanovit faktory, které mají zásadní vliv na zajištění minimální dostupnosti funkcí v rámci specifikovaných subsystémů KI. Na základě určení statických a dynamických atributů bude posléze možné analyzovat a modelovat vliv vzájemných závislostí (interdependencies) s cílem zvýšení dostupnosti a odolnosti dodávky vybraných funkcí. Tyto poznatky budou znalostním základem pro výzkum vlivu a dopadů synergického jevu a domino efektu na dynamické hodnocení souvztažnosti a odolnosti (resilience) KI. Naplnění všech skutečností následně umožní dynamické hodnocení odolnosti KI v rámci vymezeného území, jehož výstupem bude stanovení dopadů. Dalším přínosem bude objektivní výběr preventivních opatření k minimalizaci dopadu hrozeb pro zvolené oblasti KI, a to v oblasti bezpečnosti (safety), v oblasti zabezpečení (security) a oblasti připravenosti (preparedness). Výstupy z projektu budou základem pro optimalizaci plánovacího procesu ve vztahu k postupům a opatřením při řešení vybraných krizových situací a tím i plány krizové připravenosti subjektů KI. Současně bude projekt základem pro vytvoření a zavedení systémů, které umožní hodnotit v čase úroveň souvztažnosti a tím i integrální odolnosti. Tím se významně rozšíří a doplní aktuální stav poznání a možností statického hodnocení odolnosti ve prospěch dynamického hodnocení odolnosti KI v čase.

Dílčí cíle projektu byly klasifikovány celkem do 9 pracovních balíků, kterými jsou:

 1. Výzkum souvztažnosti vybraných evropsky významných sektorů národní kritické infrastruktury.
 2. Výzkum synergického efektu selhání prvků kritické infrastruktury a jeho vlivu na dopady z pohledu účinné detekce a identifikace možných hrozeb v situačním přehledu.
 3. Výzkum a tvorba metodických podkladů dynamického hodnocení souvztažnosti v kritické infrastruktuře za účelem analýzy a modelování vzájemných závislostí systému kritické infrastruktury.
 4. Výzkum a tvorba metodických podkladů dynamického hodnocení odolnosti kritické infrastruktury pro naplnění potřeby zvyšování ochrany a odolnosti kritické infrastruktury z pohledu potenciálních dopadů na systém.
 5. Výzkum, vývoj a tvorba metodických a mapových podkladů systému určování prvků pozemní dopravní kritické infrastruktury ve vztahu k jejich souvztažnosti, domino a synergickému efektu.
 6. Výzkum, vývoj a tvorba mapových podkladů systému určování klíčových prvků kritické infrastruktury odvětví elektroenergetiky v kontextu jejích souvztažnosti, domino a synergickému efektu.
 7. Výzkum, vývoj a tvorba mapových podkladů systému určování klíčových prvků kritické informační infrastruktury v kontextu jejich souvztažnosti, domino a synergickému efektu.
 8. Výzkum a tvorba mapových podkladů a softwarového řešení metod identifikace slabých míst kritické infrastruktury a jejich rozhraní a návrhy pro zvýšení jejich odolnosti.
 9. Integrace dílčích výsledků a tvorba metodických podkladů pro komplexní systém dynamického hodnocení integrální odolnosti kritické infrastruktury v rámci vymezeného území.

Výzkumný tým TPEB je primárně zodpovědný za řešení výše zmíněných témat v oblasti energetické infrastruktury.

Hlavním příjemcem projektu je Univerzita Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky, kde projekt vede Ing. Martin Hromada, Ph.D., člen Správní rady Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“. Dalšími partnery projektu jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební; Ministerstvo Obrany – Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu; Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Centrum dopravního výzkumu.

TPEB vstoupilo do nových tuzemských a evropských projektů

V posledních měsících TPEB intenzivně naplňovala své hlavní poslání, které spočívá ve zprostředkovávání R&D projektů členské základně.

První významný počin představuje projekt Resilience 2015, který byl přijat k financování v rámci programu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR. TPEB je členem konsorcia, kde se za podpory svých členů, především společnosti ČEPS, bude zabývat resiliencí energetického sektoru. V čele konsorcia stojí Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V konsorciu jsou i další přední české výzkumné instituce včetně VUT Brno, VŠB Ostrava, TU Liberec, UNOB a Centra dopravního výzkum, v.v.i.

Stejně tak jako v minulém roce se TPEB podařilo zprostředkovat svým členům zapojení do projektových konsorcií usilujících o podporu v rámci EU programu H2020. Koncem srpna byly podány dvě projektové žádosti, ve kterých je TPEB členem konsorcia. Prvním je projekt NOSBAT, který se soustředí na bezpečnost smart gridových řešení v energetice. V čele konsorcia stojí společnost ATOS (Spain) a kromě dalších partnerů jsou v konsorciu i energetičtí operátoři TAURON (Polsko), BASKENT (Turecko) či IEC (Izrael), jehož účast zprostředkovala TPEB skrze své izraelské partnery. V případě podpory se český inovativní případ bude soustředit na bezpečnost smart gridových řešení využitelných pro management nestálého napětí v elektrické sítí souvisejícího s dodávkami proudu od malých alternativních výrobců. TPEB také povede standardizační snahy celého konsorcia.

Druhý projekt, do kterého TPEB vstoupila jako člen konsorcia, se zabývá metodikou měření resilience (odolnosti) prvků kritické infrastruktury. Konsorcium projektu RESIXT vede španělský zbrojní a bezpečnostní průmyslový gigant INDRA a v konsorciu jsou další inovační společnosti jako například britský EXUS. Kromě problematiky resilience energetických prvků kritické infrastruktury, která bude hlavní náplní činnosti TPEB, platforma také zprostředkovala vstup Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde bude testována metodika měření odolnosti zdravotnického zařízení.

Uvedené projekty potvrzují zajímavost a efektivnost TPEB jako ppp projektu, čímž stimulují další činnost platformy v této oblasti.

Systém pro podporu rozhodování při hodnocení a řízení bezpečnosti a zabezpečení v chytrých městech
30.6.2023

TPEB ČR podala 25. projekt do evropských dotačních programů
28.4.2023

TPEB ČR vstoupila do nového projektového konsorcia Horizon Europe
3.4.2023

Nová Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2022/2557
28.3.2023

Návštěva v Institutu pro ochranu námořní infrastruktury Německého leteckého a kosmického prostoru (DLR Institut für den Schutz maritimer Infrastrukturen)
6.3.2023

Konference Ochrana obyvatelstva 2023
20.2.2023

Nový Newsletter projektu S4AllCities
6.12.2022

TPEB ČR vstoupila do 3 nových projektů mezinárodních konzorcií
24.11.2022

Video z pilotního projektu S4AllCities v Bilbau
22.11.2022

Bilbao – setkání konzorcia projektu S4AllCities
3.11.2022

Video záznam z konference projektu STAMINA 2022
4.10.2022

Tisková zpráva projektu STAMINA – 25.8.2022
25.8.2022

Projekt Ochrana kritické infrastruktury II. úspěšně zakončen
2.8.2022

Nový Newsletter č.4 projektu STAMINA
28.7.2022

Nový Newsletter č.5 projektu S4AllCities
27.7.2022

Kulatý stůl Evropská regulace v oblasti odolnosti energetických kritických infrastruktur
1.7.2022

Ohlédnutí za 1. mezinárodní konferencí projektu STAMINA
28.6.2022

Úspěšné zakončení projektu SecureGas
21.6.2022

1. mezinárodní konference projektu STAMINA
17.5.2022

Veletrh Defence Services Asia 2022 v Kuala Lumpur
10.4.2022

Nový Newsletter č.4 projektu S4AllCities
2.3.2022

Setkání zástupců národních technologických platforem
12.2.2022

Newsletter č. 3 projektu STAMINA ke stažení v českém jazyce
8.2.2022

Projekt STAMINA nový Newsletter č. 3
17.1.2022

Závěrečné video projektu SecureGas
1.12.2021

3 nové projekty H2020
24.11.2021

Projekt S4AllCities na Event Tech Live (ETL) Londýn
7.11.2021

Zveme vás na virtuální účast na závěrečné konferenci projektu SecureGas
5.10.2021

Druhá online publikace s přispěním projektu SecureGas
22.9.2021

TPEB ČR stala řádným členem Evropské technologické platformy NetworldEurope ETP
13.8.2021

2. Newsletter projektu STAMINA ke stažení v české i anglické verzi
19.7.2021

Nový newsletter projektu SecureGas
19.7.2021

VUT v Brně společně s plynaři z GasNetu pořádali první konferenci o LNG v ČR
1.6.2021

Najdete nás na LinkedIn
27.5.2021

Workshop „MOŽNOSTI ÚSPĚCHU I V TÉTO DOBĚ“ 20.5.2021
7.5.2021

1. etapa projektu OKI II schválena
17.4.2021

Projekt STAMINA – Vývoj nástrojů pro rychlou detekci nově vznikajících infekcí
1.4.2021

Pilotní ukázky projektu STAMINA
19.3.2021

Nový program Horizon Europe
18.3.2021

Video kampaň „SecureGas extended components“ dnes zahájena.
1.2.2021

Newsletter projektu STAMINA ke stažení
12.1.2021

On-line pracovní setkání s názvem „Zákon o soukromých bezpečnostních službách ve vazbě na ochranu kritické infrastruktury“
11.12.2020

Newsletter projektu S4AllCities k odběru
3.12.2020

Nový Newsletter projektu SecureGas je online
23.11.2020

Desetiletý plán rozvoje energetické přenosové infrastruktury (ENTSO-E Ten-Year Development Plan)
7.11.2020

TPEB ČR vstoupilo do 4 nových projektových konzorcií H2020
5.11.2020

Mimořádný Newsletter 2020
28.10.2020

Podzim 2020 ve znamení nových projektů
9.10.2020

Konference „LNG a jeho využití v nákladní dopravě“
1.9.2020

Nový SecureGas NEWSLETTER je online: č.2 červenec 2020
16.7.2020

Webinář “SecureGas Business Cases” pro účastníky zapojené do projektu
7.5.2020

Clemente Fuggini (RINA), hlavní koordinátor projektu, hovoří o projektu SecureGas
9.4.2020

#STAYATHOME but SecureGas project doesn´t stop!
1.4.2020

Webinar – 25.března 2020 – Practical Experiences from P.R. China and the Republic of Korea with COVID-19
24.3.2020

XIX. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Zdravotní záchranářství 2020
13.2.2020

Úspěšné schválení dalších dvou nových projektů v programu Horizont 2020
21.1.2020

Kulatý stůl „Aktuální trendy bezpečnosti, stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur“
26.11.2019

TPEB ČR členem konzorcia nově podaného projektu SCANNER
21.11.2019

TPEB vstoupila do konzorcií dvou nových projektů podaných v programu Horizont 2020
7.10.2019

SecureGas – nový projekt v rámci programu H2020, ve kterém je TPEB aktivním členem realizačního konzorcia
19.6.2019

Projekt Ochrana kritické infrastruktury úspěšně zakončen schváleným projektem do programu H2020
31.1.2019

Konference „Konvergovaná bezpečnost v infrastrukturních systémech“ – 28.listopadu 2018
2.12.2018

TPEB vstoupila do třech projektových konsorcií v programu H2020
7.9.2018

“ Inovace ve firemní sféře“ – workshop TPEB 28.6.2018
1.7.2018

Aktivity TPEB v oblasti propagace H2020 – Workshop Inovace ve firemní sféře
30.5.2018

Workshop Inovace ve firemní sféře
27.4.2018

Horizont 2020 a spolupráce s TA ČR
16.4.2018

Knowledge Sharing Program (KSP) – program spolupráce zemí V4 s Jižní Koreou, mezinárodní workshop, Budapešť, 27.- 29. března 2018
27.3.2018

Nové výzvy programu H2020 v oblasti ochrany kritické infrastruktury
24.1.2018

Kulatý stůl „Aktuální trendy bezpečnosti,stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur“ – 1. prosince 2017
4.12.2017

Příprava nového projektu do programu H2020
2.11.2017

Konference „Bezpečnostní technologie, systémy a management „
27.10.2017

Projekt Ochrana kritické infrastruktury vstupuje do 2. etapy realizace
4.10.2017

TPEB ČR je součástí dvou mezinárodních konsorcií, která soutěží o prestižní projekty H2020 v programu Secure Societies Protecting freedom and security of Europe and its citizens.
1.9.2017

TPEB ČR se stala členem konsorcia Center for Security Studies (KEMEA) a partnerem nového návrhu projektu v Horizon2020 : Pan-European Network of Practitioners in the field of Critical Infrastructures (EU-CIRP)
3.8.2017

TPEB ČR se stala členem konsorcia Univerzity v Žilině (UNIZA ) a partnerem nového projektu v Horizon2020 : BehavVer – Ověřování behaviorálních vzorů, pro minimalizaci krádeží identity sledováním fyzických modelů chování
26.6.2017

TPEB ČR je partnerem aktuálně řešeného projektu Resilience: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury
22.6.2017

Přednáška Ing. Martina Hromady, Ph.D. na konferenci Budoucnost české energetiky
21.6.2017

TPEB na konferenci Budoucnost české energetiky
17.5.2017

TPEB ČR je výzkumnou organizací v České republice a v EU
12.2.2017

Nový projekt TPEB ČR v programu OPPIK na podporu a rozvoj aktivit členů schválen
1.2.2017

Společnost ČEPS, a.s. udělila medaile za bezpečnost. Mezi vyznamenanými byl i předseda Výkonného výboru JUDr. Richard Hlavatý
19.12.2016

Účast TPEB ČR na Podzimní plynárenské konferenci v Mariánských Lázních
16.11.2016

Konference TPEB ČR – “ AKTUÁLNÍ VÝZVY V OBLASTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY“
18.10.2016

Možnosti spolupráce s čínskými partnery
5.9.2016

Účast TPEB ČR na vládním jednání v Izraeli
1.6.2016

Jednání TPEB ČR v Bruselu
31.5.2016

Pozvánka na podnikatelskou misi ve dnech 21.-22.5.2016 do státu Izrael
20.4.2016

Newsletter 1 2016
17.4.2016

Konference – 4th CEE Cyber and Information Security Showcase
7.3.2016

TPEB usiluje o projekt OPPIK
11.2.2016

TPEB v H2020
27.1.2016

Oznámení o konání Valné hromady TPEB ČR 2015
27.10.2015

Projekt evropského rozměru : Resilience 2015
21.10.2015

TPEB vstoupilo do nových tuzemských a evropských projektů
3.9.2015

Účast TPEB ČR na výroční konferenci platformy ERNCIP v Bruselu – 16.-17. dubna 2015
28.4.2015

Úspěšné završení projektu Energetická a kybernetická bezpečnost ČR s mezinárodním přesahem
14.4.2015

Zájmová skupina Kybernetická bezpečnost a Compliance – setkání 4.2.2015
20.2.2015

Informace o jednání TPEB ČR ve Výboru pro bezpečnost PSP ČR
28.1.2015

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 1.10.2023